licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
Informacje dodatkowe


licznik


licznik

Badania

Skala inteligencji Wechslera


 

– inaczej: SKALA WECHSLERA-BELLEVUE, W-BI, WAIS-R, WISC-R, TEST INTELIGENCJI WECHSLERA:

 

Podstawy badania:

 • autor testu – David Wechsler – założył, że inteligencja jest pewną ogólną zdolnością, która zezwala na celowe działania, racjonalne rozumowanie i efektywne współdziałanie ze środowiskiem
 • test umożliwia diagnozę uzdolnień, ale także możliwości intelektualnych zaniedbanych
 • dostarcza także informacji o pewnych cechach osobowości
 • pomaga zdiagnozować hipotezy uszkodzenia mózgu , jednak nie może być ostatecznym ich potwierdzeniem
 • w wyniku przeprowadzenia testu uzyskuje się tzw. IQ – iloraz inteligencji
 • test zbudowany jest ze skal dzielących się na 2 grupy: skalę zdolności słownych i skalę wykonaniową
 • każda ze skal udziela informacji dotyczących funkcjonowania w sferze poznawczej badanej osoby w danym zakresie
 Skala słowna:
 • wiadomości – bada ciekawość intelektualną i gotowość gromadzenia wiedzy, ogólny zakres zgromadzonych informacji i posługiwanie się nimi
 • powtarzanie liczb – bada zdolność koncentracji, uwagi, uczenia się, posługiwania się wzorcami
 • słownik – bada ogólną inteligencję słowną, używanie języka, zdolność uczenia się, zainteresowania badanego, wykorzystywanie zdobytych wiadomości
 • arytmetyka – bada rozumowanie liczbowe i tempo manipulacji liczbami, koncentrację i uwagę, rozumowanie logiczne, abstrakcyjne, aktywność reagowania na świat zewnętrzny
 • rozumienie – bada wiedzę z reguł społecznych, moralnych, rozumienie i ocenianie sytuacji społecznych, świadomość zdarzeń
 • podobieństwa – bada abstrakcyjne rozumowanie logiczne, operowanie pojęciami
 Skala wykonaniowa:
 • braki w obrazkach – bada kontakt z rzeczywistością, świadomość elementów otoczenia, zdolność rozróżniania detali istotnych i nieistotnych, zdolność spostrzegania
 • porządkowanie obrazków – bada rozumienie sytuacji interpersonalnych, umiejętność przewidywania konsekwencji
 • wzory z klocków – bada koordynację wzrokowo-ruchową, zdolność analizy i syntezy, zdolność do przeorganizowywania własnych działań
 • układanki – bada zdolność do rozróżniania podobnych konfiguracji, umiejętność analizy i syntezy, koordynację wzrokowo-ruchową, szybkość manipulacji
 • symbole cyfr – bada zdolność uczenia się, koncentrację, pamięć krótkotrwałą, koordynację wzrokowo-ruchową

 

źródło: www.tntforthebrain.com

 

 

Wskazania:

 • życzenie danej osoby zainteresowanej diagnozą funkcjonowania umysłowego własnego lub dziecka
 • uzyskanie diagnozy funkcjonowania poznawczego lub diagnozy innych elementów u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach psychiatrycznych i neurologicznych
 • diagnozowanie upośledzenia umysłowego i ocena jego stopnia
 • potwierdzenie diagnozy uszkodzenia mózgu

 

Warunki:

 • na zlecenie lekarza, psychologa lub pedagoga szkolnego
 • można również poddać się badaniu na własne życzenie
 • na ogół test wykonuje się u osób w przedziale wiekowym 5-60 lat
 • nie wykonuje się badania u osoby, która już poddawała się badaniu w przeciągu ostatniego roku
 • testu nie wykonuje się u osób z zaostrzonymi zaburzeniami psychotycznymi, u osób niepiśmiennych, niewidomych i głuchych
 • trwa najczęściej ok. 1,5 godz.

 

Przygotowanie do badań:

 • nie ma specjalnych zaleceń

 

Opis:

 • są 2 wersje testu: dla dzieci (w wieku 5-16 lat) i dla dorosłych (10-60 lat)
 • przed testem przeprowadzany jest wywiad psychologiczny i zbierane są dane personalne
 • badany jest proszony o wykonanie kolejnych zadań z poszczególnych skal testu
 • całe badane odbywa się w obecności psychologa, bez udziału innych osób
 • badany nie dostaje najczęściej pisemnych wyników testu, informacja przekazywana jest ustnie
 • psycholog sporządza po badaniu pisemna opinię, którą może udostępnić psychiatrze lub innym psychologom

 

Należy zgłosić:

 • poddanie się kiedykolwiek w przeszłości badaniu testem inteligencji

 

Po badaniu:

 • nie ma specjalnych zaleceń

 

Możliwe powikłania:

 • brak powikłań

Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow