licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Tizanidine Arrow


Klasyfikacja terapeutyczna:
M03BX02 - Tyzanidyna
Zmniejsza napięcie mięśniowe; wykazuje umiarkowane ośrodkowe działanie przeciwbólowe; stosowany w bolesnych skurczach mięśni związanych ze schorzeniami kręgosłupa lub w następstwie zabiegu chirurgicznego, przy zwiększonym napięciu mięśni w chorobach neurologicznych (np. stwardnienie rozsiane, przewlekłe choroby rdzenia kręgowego, choroby zwyrodnieniowe rdzenia kręgowego, udar mózgu).

Nazwa Międzynarodowa:
Tizanidine
Firma:
Arrow
Nr świadectwa rejestracji:
16901
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Tizanidine Arrow tabl. 4 mg 10 szt. Rx 7,14
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Tizanidine Arrow tabl. 4 mg 30 szt. Rx 20,21
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Leczenie spastyczności spowodowanej stwardnieniem rozsianym albo urazem lub chorobą rdzenia kręgowego.

Dawkowanie: Zastosowanie doustne. Działanie tyzanidyny na spastyczność osiąga maks. w ciągu 2-3 h od podania i jest relatywnie krótkotrwałe. Częstotliwość podawania powinna być dostosowana indywidualnie do pacjenta, a tyzanidynę należy podawać w dawkach podzielonych do 3-4x/dobę w zależności od potrzeb pacjenta. Z powodu istniejących różnic w odpowiedzi na leczenie wśród pacjentów, należy dokładnie dostosować dawkę. Nie należy przekraczać dawki wywołującej pożądane działanie terapeutyczne. Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 2 mg w dawce pojedynczej, zwiększanej następnie o 2 mg nie częściej niż w odstępach co pół tyg. Optymalna odpowiedź na leczenie jest zazwyczaj osiągana z dawką dobową 12-24 mg podzieloną na 3-4 równe dawki. Nie należy przekraczać pojedynczej dawki 12 mg. Nie należy przekraczać całkowita dawki dobowej 36 mg. Działania niepożądane mogą występować po zastosowaniu dawek terapeutycznych, ale mogą być zminimalizowane przez powolne zwiększanie dawki i dlatego u większości pacjentów nie stanowi to czynnika ograniczającego. Jeśli istnieje konieczność przerwania leczenia, szczególnie u pacjentów którzy otrzymywali długotrwale duże dawki, dawkę należy stopniowo zmniejszać. Doświadczenie dotyczące stosowania tyzanidyny u osób w podeszłym wieku jest ograniczone i dlatego stosowanie tyzanidyny nie jest zalecane, chyba że korzyści wynikające z zastosowania tyzanidyny przekraczają ryzyko. Dane farmakokinetyczne sugerują, że klirens nerkowy u osób w podeszłym wieku może być zmniejszony ponad 3-krotnie. Doświadczenie z zastosowaniem tyzanidyny u osób <18 lat jest ograniczone. Tyzanidyna nie jest zalecana w tej grupie pacjentów. U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <25 ml/min), leczenie należy rozpoczynać dawką 2 mg raz/dobę, a następnie powoli zwiększać dawkę, aż do uzyskania dawki skutecznej. Dawkę należy zwiększać o nie więcej niż 2 mg zgodnie z tolerancją na produkt i skuteczność. Zaleca się powolne zwiększanie pojedynczej dawki dobowej przed zwiększeniem częstotliwości podawania produktu leczniczego. U pacjentów z niewydolnością nerek należy odpowiednio monitorować czynność nerek. Tyzanidyna jest przeciwwskazana u pacjentów z poważnie zaburzoną czynnością wątroby.

Przeciwwskazania: Ponieważ tyzanidyna jest metabolizowana w wątrobie, stosowanie tyzanidyny u pacjentów z poważnie zaburzoną czynnością wątroby jest przeciwwskazane. Jednoczesne stosowanie tyzanidyny oraz silnych inhibitorów CYP1A2 jak np. fluwoksamina lub cyprofloksacyna jest przeciwwskazane. Znana nadwrażliwość na tyzanidynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Jednoczesne stosowanie tyzanidyny i inhibitorów CYP1A2 nie jest zalecane. Podczas leczenia z zastosowaniem tyzanidyny może wystąpić niedociśnienie tętnicze również jako wynik interakcji z inhibitorem CYP1A2 i/lub lekami przeciwnadciśnieniowymi. Obserwowano ciężkie objawy niedociśnienia tętniczego jak utratę świadomości oraz zapaść naczyniową. Po nagłym odstawieniu tyzanidyny stosowanej długotrwale i/lub w dużych dawkach, i/lub jednocześnie z lekami przeciwnadciśnieniowymi, obserwowano nawracające niedociśnienie tętnicze i tachykardię. W wyjątkowych przypadkach, nawracające niedociśnienie tętnicze może prowadzić do udaru naczyniowego mózgu. Stosowanie tyzanidyny nie należy przerywać nagle, lecz stopniowo. U pacjentów z zaburzeniami czynności/niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <25 ml/min), zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 2 mg raz/dobę. Zwiększenie dawki powinno odbywać się stopniowo, w zależności od tolerancji i skuteczności produktu. Jeśli skuteczność nie jest wystarczająco wysoka, w 1-szej kolejności zaleca się zwiększenie dawki raz/dobę przed zwiększeniem częstotliwości podawania leku. Należy zachować ostrożność u pacjentów zaburzeniami sercowo-naczyniowymi, z chorobą tętnicy wieńcowej lub zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Zaleca się regularne badania laboratoryjne oraz EKG podczas leczenia tyzanidyną. Rzadko bserwowano zaburzenia czynności wątroby w czasie stosowania tyzanidyny w dobowych dawkach do 12mg. Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się wykonanie testów wątrobowych w celu ustalenia stanu początkowego oraz wykluczenia istniejącej choroby wątroby lub znacznego zaburzenia czynności wątroby. Przez 1-sze 4 m-ce leczenia należy raz/m-c wykonywać testy wątrobowe u wszystkich pacjentów przyjmujących dawkę ł12 mg, a szczególnie u pacjentów, u których występują objawy sugerujące dysfunkcje wątroby/wątrobowe, jak niewyjaśnione nudności, brak łaknienia lub zmęczenie. Leczenie tyzanidyną powinno być przerwane jeśli stężenie SGPT w surowicy (aminotransferaza glutaminowo-alaninowa) i/lub stężenie SGOT (aminotransferaza glutaminowo-asparaginowa) jest przekroczone ok. 3 x >normę. Należy odstawić tyzanidynę u pacjentów z objawami porównywalnymi do zapalenia wątroby oraz jeśli występuje żółtaczka. Produkt leczniczy zawiera laktozę bezwodną. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Tyzanidyna wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn: pacjentom odczuwającym ospałość, zawroty głowy lub jakiekolwiek objawy niedociśnienia powinno się odradzać wykonywanie zajęć wymagających zwiększonej uwagi, np. prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Interakcje: Jednoczesne stosowanie leków hamujących działanie CYP1A2 może zwiększyć stężenie tyzanidyny w osoczu. Jednoczesne stosowanie tyzanidyny z fluwoksaminą lub cyprofloksacyną, inhibitorami CYP450 1A2 u człowieka, jest przeciwwskazane, ponieważ powoduje odpowiednio 33-krotne i 10-krotne zwiększenie AUC tyzanidyny. Znaczące klinicznie i przedłużające się niedociśnienie tętnicze może objawiać się sennością, zawrotami głowy oraz zmniejszeniem zdolności psychomotorycznych. Jednoczesne podawanie tyzanidyny z inhibitorami CYP1A2 jak niektóre leki przeciwarytmiczne (amiodaron, meksyletyna, propafenon), cymetydyną, niektórymi fluorochinolami (enoksacyna, pefloksacyna, ciprofloksacyna, norfloksacyna), rofekoksybem, doustnymi lekami antykoncepcyjnymi oraz tyklopidyną nie jest zalecane. Zwiększone stężenie tyzanidyny w osoczu może wywołać objawy przedawkowania, w tym przedłużenie QT (c). Nie zaleca się jednoczesnego stosowania tyzanidiny (w dużych dawkach) z innymi produktami leczniczymi, które wywołują przedłużenie QT (c). Zaleca się wykonywanie EKG. Ponieważ tyzanidyna może powodować niedociśnienie tętnicze, może jednocześnie zwiększyć działanie leków przeciwnadciśnieniowych włączając leki moczopędne, należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących leki obniżające ciśnienie. Należy zachować ostrożność, jeśli tyzanidyna stosowana jest jednocześnie z substancjami blokującymi receptory adrenergiczne lub digoksyną, ponieważ takie skojarzenie może zwiększyć ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego lub bradykardii. U niektórych pacjentów nawracające niedociśnienie tętnicze i tachykardia obserwowane były po nagłym odstawieniu tyzanidyny stosowanej jednocześnie z lekami przeciwnadciśnieniowymi. W wyjątkowych przypadkach, nawracające niedociśnienie tętnicze może prowadzić do udaru naczyniowego mózgu. Dane farmakokinetyczne dotyczące pojedynczej i wielokrotnej dawki tyzanidyny sugerują, że klirens tyzanidyny zmniejszył się o ok. 50% u kobiet stosujących jednocześnie doustne leki antykoncepcyjne. Chociaż nie przeprowadzono specyficznych badań farmakokinetycznych w celu wyjaśnienia potencjalnych interakcji między doustnymi lekami antykoncepcyjnymi i tyzanidyną, należy uwzględnić możliwość odpowiedzi klinicznej i/lub działań niepożądanych występujących po zastosowaniu małych dawek tyzanidyny u pacjentek stosujących pigułkę antykoncepcyjną. W badaniach klinicznych nie ma doniesień o znaczących klinicznie interakcjach. Alkohol lub leki uspokajające lub działające na OUN mogą zwiększyć uspokajające działanie tyzanidyny.

Ciąża i laktacja: Badania na zwierzętach wskazują na zwiększoną umieralność przed i okołoporodową przy dawkach toksycznych dla matki. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Aż dotychczas nie przeprowadzano badań kontrolowanych u kobiet w ciąży i dlatego tyzanidyny nie należy stosować w okresie ciąży chyba, że korzyści z jej stosowania wyraźnie przewyższają ryzyko. Mimo że tylko niewielkie ilości tyzanidyny przenikają do mleka zwierzęcego, tyzanidyny nie należy stosować u kobiet w okresie laktacji.

Działania niepożądane: Zaburzenia serca: (często) bradykardia, tachykardia; (nieznana) w badaniach po wprowadzeniu produktu do obrotu donoszono o wydłużeniu odstępu QT. Zaburzenia układu nerwowego: (często) ospałość, zawroty głowy; (nieznana) ból głowy, ataksja. Zaburzenia oka: (nieznana) zaburzenia akomodacji. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) suchość błony śluzowej jamy ustnej; (rzadko) nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (rzadko) reakcje alergiczne (np. świąd i wysypka). Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (rzadkie) osłabienie mięśni. Zaburzenia naczyniowe: (często) zmniejszenie ciśnienia krwi, nawracające niedociśnienie tętnicze. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (często) zmęczenie; (nieznana) brak apetytu. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (rzadko) zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy; (bardzo rzadko) zapalenie wątroby, niewydolność wątroby. Zaburzenia psychiczne: (rzadko) omamy, bezsenność, zaburzenia snu; (nieznana) zaburzenia lękowe. Badania: (często) zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi; (rzadko) zwiększenie transaminazy. Z większych dawek zalecanych w leczeniu spastyczności, działania niepożądane zgłaszane przy niskich dawkach są częstsze i bardziej wyraźne, ale rzadko tyle poważne, aby wymagało przerwania leczenia. Skoki nadciśnienia i tachykardię zaobserwowano po nagłym przerwaniu stosowania tizanidyny, kiedy to była stosowana przewlekle, i/lub w wysokich dawkach dziennych i/lub jednocześnie z lekami hipotensyjnymi. W skrajnych przypadkach skoki nadciśnienia mogą prowadzić do zdarzeń dotyczących naczyń mózgowych.

Przedawkowanie: Doświadczenie kliniczne jest ograniczone. W 1 przypadku, powrót do zdrowia dorosłego pacjenta, który przyjął 400 mg tyzanidyny przebiegał bez powikłań. Pacjent otrzymał mannitol i frusemid. Objawy: nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, bradykardia, wydłużenie odstępu QT, zawroty głowy, zwężenie źrenic, zespół zaburzeń oddechowych, śpiączka, niepokój ruchowy, senność. Zaleca się stosowanie leczenia podtrzymującego oraz postępowania powodującego wydalenie niestrawionej substancji z przewodu pokarmowego jak płukanie żołądka lub wielokrotne podawanie dużych dawek węgla aktywowanego. Pacjent powinien być dobrze nawodniony. Zastosowanie wymuszonej diurezy ma na celu przyspieszenie eliminacji tizanidyny. Następnie należy stosować leczenie objawowe.

Działanie: Tyzanidyna jest ośrodkowo działającym produktem zwiotczającym mięśnie szkieletowe, którego głównym miejscem działania jest rdzeń kręgowy, gdzie hamuje ona uwalnianie aminokwasów pobudzających, które stymulują receptory N-metylo-D-asparaginianu (NMDA), to działanie jest przypuszczalnie wynikiem stymulacji receptorów a-2. Polisynaptyczne przekazywanie sygnału na poziomie interneuronu kręgowego, odpowiedzialnego za nadmierne napięcie mięśniowe zostaje zahamowane, a napięcie mięśniowe zostaje zmniejszone. Tyzanidyna nie działa bezpośrednio na mięśnie szkieletowe, połączenia nerwowo-mięśniowe lub na monosynaptyczne odruchy rdzeniowe. Dodatkowo, oprócz właściwości rozluźniających mięśnie, tyzanidyna ma również umiarkowane ośrodkowe działanie przeciwbólowe. U ludzi tyzanidyna obniża patologicznie zwiększone napięcie mięśniowe, włączając oporność na ruchy bierne oraz przynosi ulgę w bolesnych skurczach i klonusie.

Skład: 1 tabl. zawiera 4 mg tizanidyny, w postaci 4,576 mg tizanidyny chlorowodorku.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow