licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Adepend


Klasyfikacja terapeutyczna:
N07BB04 - Naltrekson


Nazwa Międzynarodowa:
Naltrexone
Firma:
Orpha-Devel Handels
Nr świadectwa rejestracji:
17607
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Adepend tabl. powl. 50 mg 7 szt. Rx X
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Adepend tabl. powl. 50 mg 28 szt. Rx 300,00
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Produkt leczniczy jest stosowany w ramach ogólnego programu leczenia alkoholizmu w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby, jako lek wspomagający abstynencję oraz zmniejszający potrzebę napicia się alkoholu ("pragnienie").

Dawkowanie: Przed leczeniem należy się upewnić, że organizm pacjenta jest wolny od opioidów. Dorośli: leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Zalecana dawka u dorosłych wynosi 50 mg/dobę. Dzieci i młodzież (<18 lat): produkt nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, w przedstawionym powyżej wskazaniu, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Osoby w wieku podeszłym: nie ma wystarczającej ilości danych dotyczących tej grupy pacjentów. Pacjenci z chorobami wątroby i/lub nerek: preparat jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby i/lub nerek. U pacjentów z niewielkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami wątroby i/lub nerek produkt powinien być stosowany z dużą ostrożnością i pod ścisłym nadzorem. Należy rozważyć dostosowanie dawkowania u pacjenta. Nie można określić typowego czasu trwania leczenia, ponieważ produkt jest stosowany jako terapia uzupełniająca, a czas powrotu do zdrowia u pacjentów uzależnionych od alkoholu jest zróżnicowany nawet wówczas, gdy uczestniczą oni w leczeniu psychologicznym. Zalecany czas trwania leczenia wynosi co najmniej 3 m-ce, konieczne może być jednak wydłużenie leczenia. Skuteczność udowodniona jest w badaniach z grupą kontrolną w okresie do 12 m-cy. Chlorowodorek naltreksonu nie powoduje zależności psychicznej ani fizycznej. W czasie długotrwałego leczenia nie występuje osłabienie działania antagonistycznego.

Uwagi: Tabletki powinny być przyjmowane z płynem. Lek należy przyjmować na czczo.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na naltrekson lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostre zapalenie wątroby. Ciężkie zaburzenie czynności wątroby. Ciężkie zaburzenie czynności nerek. Pacjenci przyjmujący analgetyki opioidowe. Pacjenci uzależnieni od opioidów bez skutecznego odstawienia. Pacjenci z ostrymi objawami odstawienia opioidów. Pacjenci z objawami odstawienia po podaniu chlorowodorku naloksonu. Dodatni wynik badania moczu w kierunku opioidów.

Interakcje: Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Doświadczenie dotyczące wpływu chlorowodorku naltreksonu na właściwości farmakokinetyczne innych substancji jest obecnie ograniczone. Jednoczesne leczenie naltreksonem i innymi produktami leczniczymi powinno być przeprowadzane ostrożnie i starannie nadzorowane. Badania in vitro wykazały, że ani chlorowodorek naltreksonu, ani jego aktywny metabolit, 6-beta-naltreksol, nie jest metabolizowany przez enzymy ludzkiego cytochromu P-450. Jest więc mało prawdopodobne, że leki hamujące lub pobudzające enzymy cytochromu P-450 mają wpływ na właściwości farmakokinetyczne produktu. Nie przeprowadzono badań interakcji z innymi lekami (np.: disulfiramem, amitryptyliną, doksepiną, litem, klozapiną, benzodiazepinami). Interakcje między naltreksonem a alkoholem nie są znane.

Ciąża i laktacja: Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania naltreksonu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały jednak szkodliwy wpływ na reprodukcję. Dane te nie są wystarczające do wykazania znaczenia klinicznego. Dlatego też tabletki powinny być podawane kobietom w ciąży wyłącznie ze ścisłych wskazań oraz po dokładnym rozważeniu, czy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko. Nie wiadomo, czy chlorowodorek naltreksonu lub 6-beta-naltreksol przechodzi do mleka kobiecego. Tabletki powinny być podawane kobietom karmiącym ze ścisłych wskazań oraz po dokładnym rozważeniu, czy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko.

Działania niepożądane: Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo rzadko) małopłytkowość idiopatyczna. Zaburzenia psychiczne: (często) zwiększona energia, przygnębienie, drażliwość; (rzadko) niepokój, depresja, myśli samobójcze, próby samobójcze. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) ból głowy, zaburzenia snu, niepokój, nerwowość; (często) pragnienie, zawroty głowy, osłupienie, dreszcze, wzmożona potliwość; (rzadko) zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy. Zaburzenia oka: (często) nasilone łzawienie. Zaburzenia ucha i błędnika: (rzadko) szumy uszne. Zaburzenia naczyniowe: (rzadko) niewielkie zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (często) ból w klatce piersiowej. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) ból brzucha, skurcze jelit, nudności, wymioty; (często) biegunka, zaparcie, (rzadko) zaburzenia wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) wysypka, świąd. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (bardzo często) ból stawów i mięśni. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (często) zatrzymanie moczu. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (często) opóźniony wytrysk nasienia, osłabienie potencji. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo często) osłabienie; (często) utrata apetytu.

Przedawkowanie: Doświadczenie z przedawkowaniem chlorowodorku naltreksonu jest ograniczone. Nie stwierdzono działania toksycznego u ochotników otrzymujących 800 mg chlorowodorku naltreksonu na dobę przez tydzień. W przypadku przedawkowania pacjenci powinni być ściśle monitorowani i leczeni objawowo.

Działanie: Chlorowodorek naltreksonu jest stosowanym doustnie, długo działającym, swoistym antagonistą opioidów. Chlorowodorek naltreksonu wiąże się kompetycyjnie z receptorami zlokalizowanymi w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, blokując dostęp podawanych egzogennie opioidów do tych receptorów. Leczenie chlorowodorkiem naltreksonu nie prowadzi do uzależnienia fizycznego ani psychicznego. Nie stwierdza się efektu tolerancji na efekt antagonizujący działanie opioidów. Mechanizm działania naltreksonu nie został całkowicie wyjaśniony. Podejrzewa się interakcję z endogennym układem opioidowym. Istnieje hipoteza, iż spożycie alkoholu u ludzi wzmacnia indukowaną przez alkohol stymulację endogennego układu opioidowego. Leczenie chlorowodorkiem naltreksonu nie polega na wywołaniu niechęci i nie powoduje reakcji po spożyciu alkoholu. W związku z tym nie występują reakcje podobne jak po podaniu disulfiramu. Głównym skutkiem leczenia wydaje się być zmniejszenie ryzyka pełnego nawrotu po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu. Daje to pacjentowi możliwość uniknięcia pełnego nawrotu przy całkowitej utracie kontroli, dzięki zmniejszonej stymulacji. Chlorowodorek naltreksonu zmniejsza potrzebę napicia się alkoholu ("pragnienie") w czasie abstynencji oraz po spożyciu alkoholu. Osłabienie potrzeby napicia się alkoholu zmniejsza ryzyko pełnego nawrotu u abstynentów i nie-abstynentów.

Skład: 1 tabl. powl. zawiera 50 mg chlorowodorku naltreksonu.

Ostrzeżenia: Zgodnie z zaleceniami krajowymi leczenie powinno być zapoczątkowane i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w leczeniu pacjentów uzależnionych od alkoholu. Naltrekson może powodować przemijający wzrost rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi, z następującym zmniejszeniem temperatury ciała i zmniejszeniem częstości oddechów. Chlorowodorek naltreksonu jest metabolizowany głównie w wątrobie, a usuwany głównie przez nerki. Dlatego też pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek powinni być starannie nadzorowani podczas leczenia. Przed leczeniem i w czasie jego trwania powinny być przeprowadzone badania czynnościowe wątroby. Należy ostrzegać pacjentów, aby nie stosowali opioidów (np.: leków przeciwkaszlowych zawierających opioidy, leków zawierających opioidy stosowanych w leczeniu objawowym przeziębienia lub w leczeniu biegunki, leków przeciwbólowych zawierających opioidy itp.) w czasie leczenia produktem. Jeżeli pacjent wymaga leczenia opioidem, np. analgezji opioidowej w przypadkach nagłych, dawka konieczna do uzyskania tego samego efektu terapeutycznego może być większa niż normalnie. W tych przypadkach depresja oddechowa i zaburzenia krążenia będą silniej wyrażone i będą dłużej trwały. Łatwiej mogą wystąpić objawy związane z uwolnieniem histaminy (obfite pocenie się, świąd i inne objawy skórne i mięśniowo-szkieletowe). Pacjent wymaga w tych sytuacjach szczególnej uwagi i opieki. W czasie przyjmowania produktu ból powinien być leczony wyłącznie za pomocą leków nieopioidowych. Należy informować pacjentów, aby nie stosowali dużych dawek opioidów w celu przełamania blokady, ponieważ po ustąpieniu działania naltreksonu może dojść do ostrego przedawkowania opioidów, z możliwością zgonu (nasilona lub przedłużająca się depresja ośrodka oddechowego). Po leczeniu produktem pacjenci mogą być bardziej wrażliwi na leki zawierające opioidy. W celu wykrycia obecności opioidów zaleca się wykonanie testu prowokacyjnego z naloksonem; objawy odstawienia wywołane przez nalokson będą trwały krócej niż objawy odstawienia wywołane przez chlorowodorek naltreksonu. Zaleca się wykonanie poniższej procedury: dożylne podanie 0,2 mg naloksonu; jeżeli po 30 sekundach nie wystąpią reakcje niepożądane, można wykonać kolejne dożylne wstrzyknięcie 0,6 mg naloksonu; pacjent powinien być obserwowany przez 30 minut, w celu wykluczenia jakichkolwiek objawów odstawienia. Jeżeli wystąpi jakikolwiek z objawów odstawienia, nie wolno rozpoczynać leczenia produktem. Leczenie można rozpocząć, jeżeli wynik testu jest ujemny. W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy pacjent jest wolny od opioidów, test może być powtórzony z dawką 1,6 mg naloksonu. Jeżeli w dalszym ciągu nie obserwuje się reakcji, można rozpocząć leczenie od dawki 25 mg chlorowodorku naltreksonu. Test prowokacyjny z naloksonem nie powinien być wykonywany u pacjentów z silnie wyrażonymi klinicznymi objawami odstawienia, ani u pacjentów z dodatnim wynikiem badania moczu w kierunku obecności opioidów. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Tabletki mogą wpływać na zdolności psychofizyczne, dlatego też należy unikać niebezpiecznych zadań, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługa maszyn.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow