licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Lucrin® PDS


Klasyfikacja terapeutyczna:
L02AE02 - Leuprorelina
Hamuje wzrost nowotworów podlegających stymulacji hormonalnej; stosowana w terapii raka gruczołu krokowego, sutka, mięśniaków macicy, endometriozy.

Nazwa Międzynarodowa:
Leuprorelin acetate
Firma:
Abbott Laboratories
Nr świadectwa rejestracji:
17252, 17253
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Lucrin® PDS inj. [mikrosfery do przyg. zaw.] 11,25 mg 1 amp.-strzyk. Rx X
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Lucrin® PDS inj. [mikrosfery do przyg. zaw.] 3,75 mg 1 amp.-strzyk. Rx X
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Leczenie raka gruczołu krokowego, kiedy wymagane jest obniżenie stężenia testosteronu do stężenia charakterystycznego dla braku czynności gruczołów płciowych (stężenia kastracyjnego). Leczenie endometriozy przez okres 6 m-cy. Produkt można stosować wyłącznie w leczeniu farmakologicznym lub w leczeniu farmakologicznym uzupełniającym zabieg chirurgiczny. Leczenie mięśniaków gładkokomórkowych macicy (leiomyoma uteri) przez okres nie dłuższy niż 6 m-cy. Leczenie można stosować przed zabiegiem chirurgicznym usunięcia mięśniaków lub macicy. Może też być ono stosowane w celu zmniejszenia nasilenia objawów u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, które nie chcą poddać się zabiegowi chirurgicznemu. Dawka 3,75 mg dodatkowo - leczenie przyczynowe dzieci z przedwczesnym pokwitaniem pochodzenia podwzgórzowo-przysadkowego, spełniających następujące kryteria: 1. klinicznie rozpoznane przedwczesne pokwitanie pochodzenia podwzgórzowo-przysadkowego (idiopatyczne lub neurogenne) z wystąpieniem drugorzędowych cech płciowych przed 8 rż. u dziewcząt i 9 rż. u chłopców. 2. przed rozpoczęciem leczenia rozpoznanie kliniczne winno być potwierdzone testami: a. uwalniania gonadotropin po podaniu hormonu uwalniającego gonadotropiny - GnRH (niezbędna jest jednoznaczna interpretacja wyniku tego testu), b. oceny wieku kostnego jako przyspieszonego o 1 rok w stosunku do wieku metrykalnego. 3. podstawowe badania przed podjęciem leczenia powinny obejmować: a. pomiar wzrostu i mc., b. oznaczenie stężenia steroidowych hormonów płciowych, c. oznaczenie stężenia steroidowych hormonów nadnerczy w celu wykluczenia wrodzonego przerostu kory nadnerczy, d. oznaczenie stężenia gonadotropiny kosmówkowej - hCG w celu wykluczenia guza wydzielającego gonadotropinę kosmówkową, e. badania USG miednicy, nadnerczy, jąder w celu wykluczenia guza wydzielającego hormony steroidowe, f. tomografia komputerowa głowy w celu wykluczenia guza wewnątrzczaszkowego. Dawka 11,75 mg dodatkowo - leczenie raka piersi estrogenozależnego u kobiet przed menopauzą i w okresie okołomenopauzalnym, u których wymagana jest farmakologiczna supresja czynności jajników.

Dawkowanie: Produkt leczniczy należy stosować wyłącznie pod kontrolą lekarza specjalisty. Jak w przypadku innych produktów leczniczych podawanych we wstrzyknięciu należy każdorazowo zmieniać miejsce podania. Rak gruczołu krokowego, endometrioza i mięśniaki macicy. Zalecana dawka wynosi 3,75 mg, w pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym lub domięśniowym, podawana raz/miesiąc. Przedwczesne pokwitanie pochodzenia podwzgórzowo-przysadkowego. Dawkę należy dobierać indywidualnie. Dawkowanie ustalane jest w mg/kg mc. Młodsze dzieci wymagają większych dawek ustalonych w mg/kg mc. Po 1-2 m-cach od rozpoczęcia leczenia lub po zmianie dawkowania, u dziecka należy wykonać test stymulacji GnRH, oznaczyć stężenia steroidowych hormonów płciowych oraz ocenić za pomocą skali Tannera stadium owłosienia łonowego i rozwoju gruczołów piersiowych w celu ustalenia, czy dochodzi do zahamowania procesu przedwczesnego dojrzewania. Co 6-12 m-cy należy dokonywać pomiarów wieku kostnego. Dawkę należy stopniowo zwiększać aż do stwierdzenia klinicznie lub badaniami laboratoryjnymi, że proces przedwczesnego dojrzewania płciowego nie postępuje dalej. U większości dzieci możliwe jest stosowanie przez cały czas leczenia pierwszej dawki, która spowodowała wystarczające zmniejszenie wydzielania hormonów płciowych. Brak jest wystarczających danych opisujących dobór dawki w sytuacji, gdy zwiększeniu ulega masa ciała pacjenta, który rozpoczął leczenie w bardzo młodym wieku i od małych dawek. Dlatego jeśli mc. pacjenta uległa znacznemu zwiększeniu w czasie leczenia, zmniejszenie wydzielania hormonów powinno być potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. U dziewcząt przed ukończeniem 11 rż. i u chłopców przed ukończeniem 12 rż. należy rozważyć zaprzestanie stosowania produktu leczniczego. Zalecana dawka początkowa wynosi 0,3 mg/kg mc. co 4 tyg. (co najmniej 7,5 mg), podawane domięśniowo lub podskórnie. Dawkę początkową ustala się w zależności od mc. dziecka, w następujący sposób: mc. Ł25 kg: 3,75 mg x 2, 1 wstrzyknięcie, dawka całkowita wynosi 7, 5 mg; mc. >25-37,5 kg: 3,75 mg x 3, 2 wstrzyknięcia, dawka całkowita wynosi 11,25 mg; mc. >37,5 kg: 3,75 mg x 4, 2 wstrzyknięcia, dawka całkowita wynosi 15 mg. Uwaga: jeśli podanie zalecanej dawki całkowitej wymaga dwóch wstrzyknięć, należy je wykonać w tym samym czasie. Jeśli nie osiągnięto zahamowania wydzielania hormonów, dawkę leku należy stopniowo zwiększać o 3,75 mg co 4 tyg. Dawka ta stanowić będzie dawkę podtrzymującą.

Przeciwwskazania: Znana nadwrażliwość na octan leuproreliny, podobne nonapeptydy lub którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład produktu leczniczego. Ciąża lub uzasadnione podejrzenie ciąży. Krwawienie z pochwy o nieustalonej etiologii.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Informowano o pojedynczych przypadkach reakcji anafilaktycznej po zastosowaniu octanu leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu w dawce 3,75 mg do podawania raz w m-cu. Rak gruczołu krokowego W pierwszych tyg. stosowania produktu leczniczego w rzadkich przypadkach dojść może do przemijającego zaostrzenia objawów choroby lub wystąpić mogą dodatkowe objawy przedmiotowe i podmiotowe raka gruczołu krokowego. U niewielkiej liczby pacjentów stwierdza się nasilenie bólów kostnych, co można leczyć objawowo. Podobnie jak w przypadku innych agonistów hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH), zaobserwowano pojedyncze przypadki niedrożności moczowodu i ucisku na rdzeń kręgowy, co może spowodować porażenie, niekiedy z powikłaniami prowadzącymi nawet do zgonu. U zagrożonych pacjentów należy rozważyć możliwość rozpoczęcia leczenia od codziennych wstrzyknięć octanu leuproreliny przez pierwsze dwa tygodnie, aby ułatwić odstawienie produktu, gdy okaże się to konieczne. Pacjentom z przerzutami do kręgosłupa i/lub zatrzymaniem moczu należy zapewnić w pierwszych tyg. leczenia stałą opiekę lekarską. Odpowiedź na leczenie octanem leuproreliny należy starannie kontrolować oznaczając w surowicy stężenia testosteronu i swoistego dla gruczołu krokowego antygenu (PSA). U większości pacjentów, stężenia testosteronu zwiększają się powyżej stężenia wyjściowego w pierwszym tyg., a następnie obniżają się do lub poniżej stężenia wyjściowego w końcu drugiego tyg. leczenia. Stężenia charakterystyczne dla braku czynności hormonalnej gruczołów płciowych, które utrzymują się tak długo jak długo pacjent otrzymuje produkt leczniczy, osiąga się w ciągu 2-4 tyg. od rozpoczęcia leczenia. Endometrioza/mięśniaki macicy. W początkowej fazie leczenia dochodzi do okresowego zwiększenia stężenia steroidowych hormonów płciowych powyżej stężenia wyjściowego, co spowodowane jest działaniem fizjologicznym leku. W pierwszych dniach leczenia może dojść zatem do nasilenia klinicznych objawów przedmiotowych i podmiotowych choroby, które jednak ustępują w czasie kontynuacji leczenia odpowiednimi dawkami. Informowano o ciężkim krwawieniu z pochwy, wymagającym leczenia farmakologicznego lub zabiegu chirurgicznego u pacjentek z mięśniakami macicy. Nie potwierdzono klinicznie bezpieczeństwa stosowania octanu leuproreliny w okresie ciąży. Przed rozpoczęciem leczenia u pacjentki należy wykluczyć ciążę. Octan leuproreliny nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Jeśli antykoncepcja jest wskazana, należy stosować niehormonalne metody zapobiegania ciąży. Zmiany gęstości mineralnej kości mogą wystąpić w przypadku obniżenia stężenia estrogenów. Zmiany te są przemijające i ustępują po zaprzestaniu podawania octanu leuproreliny. Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Interakcje: Nie prowadzono żadnych badań farmakokinetycznych dotyczących interakcji octanu leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu z innymi lekami. Ponieważ octan leuproreliny jest peptydem rozkładanym przez peptydazy, a nie przez enzymy cytochromu P450 oraz wiąże się z białkami osocza tylko w 46%, nie należy oczekiwać interakcji z innymi lekami. Podawanie kobietom octanu leuproreliny powoduje zahamowanie czynności układu przysadka - jajniki. Przywrócenie prawidłowej czynności następuje w ciągu 3 m-cy po zaprzestaniu leczenia. Z tego względu badania diagnostyczne dotyczące wytwarzania gonadotropin przez przysadkę oraz czynności jajników wykonywane w czasie leczenia i przez okres do 3 m-cy po jego przerwaniu mogą dawać błędne wyniki.

Ciąża i laktacja: Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży. Octan leuproreliny podawany samicom królików w 6 dniu ciąży w dawkach wynoszących 0,00024, 0,0024 i 0,024 mg/kg mc. (1/600 do 1/6 dawki stosowanej u ludzi) powodował proporcjonalne do dawki zwiększenie występowania poważnych wad rozwojowych u płodów. Podobne badania prowadzone na samicach szczurów nie wykazały zwiększenia występowania wad rozwojowych u płodów. Stwierdzono zwiększenie śmiertelności płodów i zmniejszenie mc. płodów w wyniku stosowania octanu leuproreliny w dwóch większych dawkach u królików i w największej dawce u szczurów. Wpływ na śmiertelność płodów jest wynikiem zmian w stężeniach hormonów wywołanych przez octan leuproreliny. Możliwe jest zatem wystąpienie samoistnego poronienia, w przypadku stosowania octanu leuproreliny u kobiety w ciąży. Nie wiadomo, czy octan leuproreliny przenika do mleka ludzkiego. Należy zatem zachować szczególną ostrożność stosując produkt leczniczy u kobiet karmiących piersią.

Działania niepożądane: Rak gruczołu krokowego. W pierwszym tyg. po podaniu produktu u większości pacjentów stężenie testosteronu zwiększa się, a następnie zmniejsza do stężenia wyjściowego lub poniżej stężenia wyjściowego w końcu drugiego tyg. leczenia. Możliwość nasilenia objawów w pierwszych kilku tyg. leczenia wymaga szczególnej uwagi u pacjentów z przerzutami do kręgosłupa, zatrzymaniem moczu i/lub krwiomoczem, ponieważ może prowadzić do zaburzeń neurologicznych takich, jak czasowe osłabienie siły mięśni i/lub parestezje w kończynach dolnych lub do nasilenia objawów z układu moczowego. Octan leuproreliny w dawce 3,75 mg do podawania raz w m-cu zastosowano w kontrolowanych badaniach klinicznych z udziałem 166 pacjentek z endometriozą i 166 z mięśniakami macicy. W tych samych badaniach u <5% pacjentek stwierdzono następujące działania niepożądane: ogólnoustrojowe - przykry zapach ciała, zespół grypopodobny, odczyny w miejscu wstrzyknięcia; układ sercowo-naczyniowy - kołatanie serca, omdlenia, tachykardia; układ pokarmowy - zaburzenia łaknienia, suchość w ustach, pragnienie; układ wydzielania wewnętrznego - nasilenie męskich cech płciowych; krew i układ limfatyczny - wybroczyny, powiększenie węzłów chłonnych; układ nerwowy - niepokój, bezsenność/zaburzenia snu, urojenia, zaburzenia pamięci, zaburzenia osobowości; układ oddechowy - nieżyt nosa; skóra i jej przydatki - łysienie, zmiany chorobowe włosów, zmiany chorobowe paznokci; narządy zmysłów - zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia, zaburzenia smaku; układ moczowo-płciowy - bolesne lub trudne oddawanie moczu, laktacja, zaburzenia miesiączkowania. W kontrolowanym badaniu klinicznym pacjentki, u których rozpoznano mięśniaki macicy otrzymywały większą dawkę octanu leuproreliny (7,5 mg) raz w m-ącu. Do działań niepożądanych obserwowanych podczas podawania tej dawki, potencjalnie związanych ze stosowaniem leku i nie stwierdzonych podczas stosowania mniejszej dawki, zaliczono zapalenie języka, zmniejszenie czucia dotyku, laktację, odmiedniczkowe zapalenie nerek i zaburzenia układu moczowego. W przypadku większej dawki obserwowano nasilenie objawów charakterystycznych dla zmniejszenia stężenia hormonów płciowych. W klinicznym badaniu farmakokinetycznym 20 zdrowych kobiet, które otrzymywały octan leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (11,25 mg) zgłoszono kilka działań niepożądanych, których nie zgłoszono poprzednio. Był to obrzęk twarzy, pobudzenie, zapalenie krtani i ból ucha. W badaniu porównawczym, pacjentki z rakiem piersi w okresie przed menopauzą leczono octanem leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (11,25 mg) lub octanem leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (3,75 mg) oraz tamoksyfenem. W kontrolowanych badaniach klinicznych pacjentkom z endometriozą (6 m-cy leczenia) lub mięśniakami macicy (3 m-ące leczenia) podawano octan leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (3,75 mg). Po 6 m-cach u pacjentek z endometriozą, gęstość mineralna kości kręgosłupa mierzona metodą pomiaru absorpcji wiązek promieniowania rentgenowskiego o dwóch różnych energiach uległa zmniejszeniu średnio o 3,9%, w porównaniu z wartością przed leczeniem. U pacjentek, które badano 6 lub 12 m-cy po zakończeniu leczenia, różnica w stosunku do wartości przed leczeniem wynosiła około 2%. U pacjentek z mięśniakami macicy, którym podawano octan leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (3,75 mg) przez 3 m-ce, wykazano zmniejszenie o około 2,7%, w porównaniu z wartościami wyjściowymi, gęstości mineralnej części gąbczastej kości kręgosłupa mierzonej metodą ilościowej radiografii cyfrowej. Po 6 m-cach od zaprzestania leczenia obserwowano tendencję do powrotu do wartości wyjściowych. U 3% pacjentek z mięśniakami macicy, leczonych octanem leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (3,75 mg) w okresie po zakończeniu leczenia aktywność aminotransferaz była co najmniej dwukrotnie wyższa od wartości wyjściowej i powyżej górnej granicy normy. Zwiększenie aktywności aminotransferaz, w żadnym przypadku, nie było związane z objawami klinicznymi. Stężenie triglicerydów zwiększyło się powyżej górnej granicy normy u 12% pacjentek z endometriozą, które otrzymywały octan leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (3,75 mg) i u 32% otrzymujących octan leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (11,25 mg). U pacjentek z endometriozą i mięśniakami macicy, z prawidłowym stężeniem cholesterolu w okresie przed leczeniem, po zakończeniu leczenia stężenie cholesterolu wzrosło średnio o 16 do 17 mg/100 ml u pacjentek z endometriozą oraz o 11 do 29 mg/100 ml u pacjentek z mięśniakami macicy. U pacjentek leczonych na endometriozę zwiększenie stężenia cholesterolu było znamienne statystycznie (p<0,03). W grupie pacjentek otrzymujących octan leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (3,75 mg) stosunek LDL/HDL był niezmieniony w porównaniu z grupą kontrolną. Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania tego lub innych produktów leczniczych zawierających octan leuproreliny w postaci do wstrzykiwań podano poniżej. Należy w tym miejscu podkreślić, że octan leuproreliny stosowany jest w wielu wskazaniach, dlatego też istnieje wiele populacji pacjentów stosujących ten produkt. W związku z tym niektórych z wymienionych niżej działań niepożądanych nie stwierdza się u wszystkich pacjentów, a dla większości z nich nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego. Ogólnoustrojowe - powiększenie obwodu brzucha, osłabienie, dreszcze, gorączka, ból uogólniony, bóle głowy, infekcje, stan zapalny, reakcje nadwrażliwości na światło, obrzęk (okolicy kości skroniowej), żółtaczka. Układ sercowo-naczyniowy - ból dławicowy, bradykardia, zaburzenia rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca, zmiany w EKG/niedokrwienie, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, szmery, zawał mięśnia sercowego, zapalenie żył, zator tętnicy płucnej, udar mózgu, omdlenia/krótkie okresy utraty świadomości, tachykardia, zakrzepica, przemijające niedokrwienie mózgu, żylaki. Układ pokarmowy - zaparcia, biegunka, suchość w jamie ustnej, owrzodzenie dwunastnicy, trudności w połykaniu, krwawienie z przewodu pokarmowego, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie łaknienia, nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby, nudności, wrzód trawienny, polipy odbytnicy, pragnienie, wymioty. Układ wydzielania wewnętrznego - cukrzyca, powiększenie tarczycy. Układ krwionośny i limfatyczny - niedokrwistość, wybroczyny, obrzęk limfatyczny, wydłużenie czasu protrombinowego, wydłużenie czasu kaolinowo-kefalinowego, zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie lub zwiększenie liczby białych krwinek. Zaburzenia przemiany materii i odżywiania - zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, zwiększenie stężenia wapnia i kreatyniny, odwodnienie, obrzęki, hiperlipidemia (całkowity cholesterol, cholesterol LDL, triglicerydy), hiperfosfatemia, hipoglikemia, hipoproteinemia, zmniejszenie stężenia potasu, zwiększenie stężenia kwasu moczowego, zwiększenie stężenia bilirubiny. Układ mięśniowo-szkieletowy - zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, dolegliwości stawowe, bóle stawowe, bóle mięśniowe, zwłóknienie narządów miednicy, złamania trzonów kręgów, porażenie, objawy podobne do zapalenia pochewki ścięgna. Układ nerwowy - niepokój, urojenia, depresje, zawroty głowy o różnym nasileniu, niedoczulica, bezsenność, letarg, zwiększenie libido, uczucie pustki w głowie, zaburzenia pamięci, nagłe zmiany nastroju, nerwowość, zaburzenia nerwowo-mięśniowe, zdrętwienie, parestezje, neuropatia obwodowa, zaburzenia snu, drgawki. Układ oddechowy - kaszel, duszność, krwawienie z nosa, krwioplucie, zapalenie gardła, wysięk opłucnowy, szmer tarcia opłucnej, zapalenie płuc, zwłóknienie płuc, naciek płucny, zaburzenia oddechowe, obrzęk błony śluzowej zatok. Skóra i jej przydatki - rak skóry/ucha, zapalenie skóry, suchość skóry, nadmierne owłosienie, łysienie, gałka histeryczna, przebarwienia skóry, świąd, wysypka skórna, zmiany chorobowe skóry, pokrzywka. Narządy zmysłów - zaburzenia widzenia, niedowidzenie, niewyraźne widzenie, suchość oczu, zaburzenia słuchu, zaburzenia okulistyczne, zaburzenia smaku, dzwonienie i szumy uszne. Układ moczowo-płciowy - skurcze pęcherza, ból sutków, tkliwość sutków, ginekomastia, krwiomocz, nietrzymanie moczu, zaburzenia miesiączkowania, w tym międzymiesiączkowe i ciągłe krwawienia z pochwy, obrzęk prącia i inne zaburzenia dotyczące prącia, ból gruczołu krokowego, zmiany zanikowe jąder, ból jąder, zmniejszenie wielkości jąder, zaburzenia oddawania moczu, częste oddawanie moczu, niedrożność dróg moczowych, infekcje dróg moczowych, nagłe parcie na mocz. Zgłaszano pojedyncze przypadki reakcji anafilaktycznej. Informowano o reakcjach w miejscu wstrzyknięcia, takich jak ból, odczyn zapalny, jałowy ropień, stwardnienie i krwiak. Istnieją bardzo rzadkie doniesienia o myślach samobójczych i próbach samobójstwa. Tak jak w przypadku innych produktów leczniczych z tej grupy, informowano o bardzo rzadkich przypadkach krwotoku do przysadki po rozpoczęciu podawania produktu leczniczego pacjentom z gruczolakiem przysadki.

Przedawkowanie: Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego skutków ostrego przedawkowania octanu leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu. W badaniach na zwierzętach podanie podskórne dawki do 500 razy większej niż dawka zalecana u ludzi spowodowało wystąpienie duszności, obniżonej aktywności oraz podrażnienia w miejscu wstrzyknięcia. W przypadku przedawkowania pacjent powinien pozostawać pod ścisłym nadzorem oraz należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

Działanie: Octan leuproreliny, agonista hormonu uwalniającego hormony gonadotropowe (GnRH) silnie hamuje wydzielanie gonadotropin, wtedy gdy podawany jest systematycznie w dawkach leczniczych. Badania przeprowadzone na zwierzętach i u ludzi wskazują, że po początkowej stymulacji, długotrwałe podawanie octanu leuproreliny powoduje zmniejszenie, a następnie zahamowanie wytwarzania steroidów w jajnikach i jądrach. Działanie to ustępuje po odstawieniu leku. Podawanie octanu leuproreliny powoduje zahamowanie wzrostu niektórych hormonowrażliwych nowotworów (nowotwory gruczołu krokowego u samców szczurów szczepów Nobel i Dunning oraz wywołane przez dimetylobenzantracen - DMBA nowotwory sutka u samic szczurów), a także zmiany zanikowe narządów rodnych u zwierząt. U ludzi podawanie octanu leuproreliny powoduje początkowe zwiększenie stężeń hormonu luteinizującego (LH) oraz hormonu folikulotropowego (FSH) we krwi, prowadzące do przemijającego zwiększenia stężeń steroidów płciowych (testosteronu i dihydrotestosteronu u mężczyzn oraz estronu i estradiolu u kobiet w okresie przedmenopauzalnym). Systematyczne podawanie octanu leuproreliny powoduje jednak zmniejszenie stężeń hormonu luteinizującego, hormonu folikulotropowego oraz steroidowych hormonów płciowych. U mężczyzn stężenie testosteronu ulega zmniejszeniu do poziomu charakterystycznego dla braku czynności gruczołów płciowych (kastracja lub okres przedpokwitaniowy). U kobiet przed menopauzą stężenie estrogenów spada do wartości występujących po menopauzie. Zmiany hormonalne występują w ciągu m-ca od rozpoczęcia leczenia zalecanymi dawkami.

Skład: 1 dwukomorowa ampułko-strzykawka zawiera 3,75 mg lub 11,25 mg leuproreliny octanu w postaci mikrosfer do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow