licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Azemdol


Klasyfikacja terapeutyczna:
N02AX52 - Tramadol w połączeniach
Tramadol - syntetyczny lek przeciwbólowy; ma również działanie przeciwkaszlowe; stosowany w ostrych i przewlekłych bólach pourazowych, pooperacyjnych i w chorobach nowotworowych; także w położnictwie, w bólu wieńcowym.

Nazwa Międzynarodowa:
Tramadol + Paracetamol
Firma:
Labopharm Europe
Nr świadectwa rejestracji:
18353
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Azemdol tabl. o przedł. uwalnianiu 75/650 mg 30 szt. Rx X
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Produkt leczniczy jest wskazany do objawowego leczenia umiarkowanego i ciężkiego bólu u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Stosowanie produktu leczniczego powinno być ograniczone do pacjentów, u których umiarkowany lub silny ból wymaga skojarzonego zastosowania tramadolu i paracetamolu.

Dawkowanie: Dorosli i młodzie (w wieku 12 lat i powyej) Stosowanie produktu leczniczego Azemdol powinno byc ograniczone do pacjentów, u których umiarkowany lub silny ból wymaga skojarzonego zastosowania tramadolu i paracetamolu. Dawke naley dostosowac indywidualnie w zalenosci od nasilenia bólu i reakcji pacjenta. Zalecana dawka poczatkowa produktu leczniczego Azemdol to jedna lub dwie tabletki (odpowiadajace 75 mg lub 150 mg tramadolu chlorowodorku i 650 mg lub 1300 mg paracetamolu). W razie potrzeby mona zastosowac dodatkowe dawki, jednak nie wiecej ni 4 tabletki (odpowiadajace 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na dobe. Odstep pomiedzy dawkami nie powinien byc krótszy ni 12 godzin. 2 Produktu leczniczego Azemdol nie naley pod adnym pozorem stosowac dłuej ni to jest bezwzglednie konieczne (patrz punkt 4.4). Jesli wymagane jest wielokrotne lub długotrwałe podawanie produktu leczniczego Azemdol ze wzgledu na charakter i nasilenie choroby, naley wówczas prowadzic staranne i regularne monitorowanie pacjenta (wraz z przerwami w leczeniu, jesli bedzie to moliwe), aby ocenic koniecznosc kontynuowania terapii. Dzieci (w wieku poniej 12 lat) Nie ustalono skutecznosci i bezpieczenstwa stosowania produktu leczniczego Azemdol u dzieci w wieku poniej 12 lat. Z tego wzgledu nie zaleca sie jego stosowania w tej grupie wiekowej. Pacjenci w podeszłym wieku U pacjentów w podeszłym wieku (do 75 lat) bez jawnej klinicznie niewydolnosci watroby lub nerek mona stosowac zwykle zalecane dawki. U pacjentów w podeszłym wieku (powyej 75 lat) eliminacja leku moe byc przedłuona. Z tego wzgledu, w razie potrzeby, naley wydłuyc przerwe pomiedzy kolejnymi dawkami stosowanie do potrzeb danego pacjenta. W tej populacji naley monitorowac dawkowanie. Niewydolnosc nerek Ze wzgledu na zawartosc tramadolu, nie zaleca sie stosowania produktu leczniczego Azemdol u pacjentów z cieka (klirens kreatyniny <10 ml/min) lub umiarkowana (klirens kreatyniny 10-30 ml/min) niewydolnoscia nerek. W przypadku umiarkowanej niewydolnosci nerek, jesli moliwe korzysci przewaaja nad ryzykiem, mona ostronie rozwayc wydłuenie okresu pomiedzy kolejnymi dawkami. Zaleca sie scisłe monitorowanie stanu pacjenta. Tramadol jest usuwany z organizmu podczas hemodializy lub hemofiltracji bardzo wolno, dlatego zwykle nie ma potrzeby jego podawania po dializie w celu utrzymania działania przeciwbólowego. Niewydolnosc watroby Nie prowadzono badan dotyczacych stosowania produktu leczniczego Azemdol u pacjentów ze znacznym zaburzeniem czynnosci watroby. U pacjentów z ciekim zaburzeniem czynnosci watroby stosowanie produktu leczniczego Azemdol jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Nie zaleca sie stosowania produktu leczniczego Azemdol u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynnosci watroby. Jesli w tej grupie pacjentów potencjalne korzysci przewyszaja moliwe ryzyko, naley ostronie rozwayc wydłuenie okresu pomiedzy kolejnymi dawkami. Naley prowadzic regularna kontrole stanu tych pacjentów w celu oceny, czy własciwe jest kontynuowanie leczenia

Uwagi: Podanie doustne. Tabletki naley połykac w całosci, popijajac wystarczajaca iloscia płynu. Nie wolno ich łamac ani rozgryzac.

Przeciwwskazania: Nadwraliwosc na tramadol, paracetamol lub na którakolwiek substancje pomocnicza (patrz punkt 6.1). - Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, analgetykami o działaniu osrodkowym, opioidami lub lekami psychotropowymi. - Produktu leczniczego Azemdol nie wolno podawac pacjentom stosujacym inhibitory monoaminooksydazy ani przed upływem dwóch tygodni po ich odstawieniu (patrz punkt 4.5). - Cieka niewydolnosc watroby. - Padaczka niedostatecznie kontrolowana lekami

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Nie naley przekraczac maksymalnej dawki 4 tabletek produktu leczniczego Azemdol u osób dorosłych. Aby uniknac przypadkowego przedawkowania, naley polecic pacjentom, aby nie 3 przekraczali zalecanej dawki i nie stosowali jednoczesnie innego produktu zawierajacego paracetamol (w tym dostepnego bez recepty) ani tramadolu chlorowodorku bez zalecenia lekarza. - Nie zaleca sie stosowania produktu leczniczego Azemdol u pacjentów z umiarkowana lub cieka niewydolnoscia nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min). - U pacjentów z cieka niewydolnoscia watroby stosowanie produktu leczniczego Azemdol jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Nie zaleca sie stosowania produktu leczniczego Azemdol u pacjentów z umiarkowana niewydolnoscia watroby. Jesli w tej grupie pacjentów potencjalne korzysci przewyszaja moliwe ryzyko, naley ostronie rozwayc wydłuenie okresu pomiedzy kolejnymi dawkami. Naley prowadzic regularna kontrole stanu tych pacjentów w celu oceny, czy własciwe jest kontynuowanie leczenia. Niebezpieczenstwa wynikajace z przedawkowania paracetamolu sa wieksze u pacjentów z poalkoholowa choroba watroby bez marskosci. - Produkt leczniczy Azemdol nie jest zalecany w przypadku ciekiej niewydolnosci oddechowej. - Tramadol nie jest odpowiednim substytutem u pacjentów uzalenionych od opoiodów. Pomimo, e tramadol jest antagonista receptorów opioidowych, nie łagodzi on objawów wynikajacych z odstawienia morfiny. - U pacjentów ze skłonnoscia do drgawek przyjmujacych tramadol lub u pacjentów przyjmujacych jednoczesnie inne leki obniajace próg drgawkowy, zwłaszcza selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierscieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, analgetyki o działaniu osrodkowym lub srodki miejscowo znieczulajace, obserwowano wystepowanie drgawek. Pacjenci z padaczka kontrolowana lekami lub pacjenci ze skłonnoscia do drgawek powinni stosowac produkt leczniczy Azemdol wyłacznie wtedy, jesli istnieja uzasadnione ku temu okolicznosci. U pacjentów stosujacych tramadol w zalecanych dawkach zaobserwowano wystepowanie drgawek. Ryzyko to moe byc zwiekszone, gdy przyjmowane dawki tramadolu beda przekraczac górna granice zalecanej dawki. - Nie zaleca sie skojarzonego stosowania agonistów-antagonistów receptorów opioidowych (nalbufina, buprenorfina, pentazocyna) (patrz punkt 4.5). Srodki ostronosci dotyczace stosowania: Produkt leczniczy Azemdol naley stosowac ze szczególna ostronoscia u pacjentów uzalenionych od opioidów, pacjentów z urazem czaszkowym, pacjentów ze skłonnoscia do drgawek, z zaburzeniami dróg ółciowych, we wstrzasie, w stanie pobudzenia o niewyjasnionej etiologii, z zaburzeniami osrodka oddechowego lub czynnosci oddechowej lub zwiekszonym cisnieniem wewnatrzczaszkowym. Przedawkowanie paracetamolu moe u niektórych pacjentów powodowac toksyczne uszkodzenie watroby. Przy stosowaniu dawek terapeutycznych tramadol moe wywoływac objawy odstawienne. Odnotowano rzadkie przypadki uzalenienia i naduywania (patrz punkt 4.8). Moga pojawic sie objawy reakcji odstawienne podobne do objawów wystepujacych po odstawieniu opiatów (patrz punkt 4.8). W jednym badaniu stosowanie tramadolu w trakcie znieczulenia ogólnego enfluranem i tlenkiem azotu powodowało nasilenie wspomnien sródoperacyjnych. Do czasu wyjasnienia powyszego działania naley unikac stosowania tramadolu podczas płytkiej narkozy. Produkt leczniczy Azemdol zawiera barwnik ółcien pomaranczowa (E110), która moe wywoływac reakcje alergiczne. Tramadol moe powodowac sennosc lub zawroty głowy, które moga ulec nasileniu po spoyciu alkoholu lub innych leków działajacych depresyjnie na OUN. Jesli do tego dojdzie, pacjent nie powinien prowadzic pojazdów i obsługiwac maszyn.

Interakcje: Leki przeciwwskazane do jednoczesnego stosowania: • Nieselektywne inhibitory MAO Ryzyko wystapienia zespołu serotoninergicznego: biegunka, tachykardia, potliwosc, drenie, splatanie a nawet spiaczka. • Selektywne inhibitory MAO typu A 4 Ekstrapolacja z nieselektywnych inhibitorów MAO. Ryzyko wystapienia zespołu serotoninowego: biegunka, tachykardia, potliwosc, drenie, splatanie a nawet spiaczka. • Selektywne inhibitory MAO typu B Osrodkowe objawy pobudzenia sugerujace wystapienie zespółu serotoninowego: biegunka, tachykardia, potliwosc, drenie, splatanie, nawet spiaczka. W razie wczesniejszego przyjmowania inhibitorów MAO, konieczna jest dwutygodniowa przerwa przed rozpoczeciem leczenia tramadolem. Nie zaleca sie jednoczesnego stosowania: • Alkoholu Alkohol zwieksza działanie sedatywne analgetyków opioidowych. Wpływ na szybkosc reakcji moe stanowic zagroenie podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Naley unikac spoywania napojów alkoholowych i produktów leczniczych zawierajacych alkohol. • Karbamazepiny i innych aktywatorów enzymatycznych Moliwosc osłabienia siły i czasu działania tramadolu ze wzgledu na zmniejszenie jego steenia w osoczu. • Opioidów o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (buprenorfina, nalbufina, pentazocyna) Zmniejszenie działania przeciwbólowego poprzez kompetycyjne blokowanie wpływu na receptory, z ryzykiem wystapienia zespołu odstawiennego. Naley zachowac ostronosc podczas jednoczesnego stosowania: • W izolowanych przypadkach zgłaszano wystepowanie zespołu serotoninowego w zwiazku czasowym ze stosowaniem tramadolu w skojarzeniu z innymi lekami serotoninergicznymi, takimi jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRIs) i tryptany. Do objawów zespołu serotoninowego moga naleec np. splatanie, pobudzenie, goraczka, potliwosc, ataksja, hiperrefleksja, drgawki kloniczne miesni i biegunka. • Innych pochodnych opioidów (w tym leków przeciwkaszlowych i stosowanych w leczeniu uzalenienia), benzodiazepin i barbituranów ze wzgledu na zwiekszone ryzyko wystapienia depresji oddechowej, która w przypadku przedawkowania moe prowadzic do zgonu. • Innych leków o działaniu depresyjnym na osrodkowy układ nerwowy, takich jak inne pochodne opioidowe (w tym leki przeciwkaszlowe i stosowane w leczeniu uzalenienia), barbiturany, benzodiazepiny, inne leki anksjolityczne, leki hipotonizujace, przeciwdepresyjne leki uspokajajace, antyhistaminowe leki uspokajajace, neuroleptyki, leki przeciwnadcisnieniowe o działaniu osrodkowym, talidomid i baklofen. Leki te moga powodowac nadmierne hamowanie czynnosci osrodkowego układu nerwowego. Wpływ na szybkosc reakcji moe stwarzac zagroenie podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. • Ze wzgledów medycznych, naley okresowo oznaczac czas protrombinowy podczas podawania produktu leczniczego Azemdol jednoczesnie z lekami z grupy warfaryny ze wzgledu na doniesienia o zwiekszaniu wartosci wskaznika INR. • Innych leków o znanym działaniu hamujacym CYP3A4, takich jak ketokonazol i erytromycyna, które moga hamowac metabolizm tramadolu (N-demetylacje) i prawdopodobnie równie metabolizm jego aktywnego O-demetylowanego metabolitu. Znaczenie kliniczne tej interakcji nie było badane. 5 • Produktów leczniczych obniajacych próg drgawkowy, takich jak bupropion, leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierscieniowe leki przeciwdepresyjne i neuroleptyki. Równoczesne stosowanie tramadolu z tymi lekami moe zwiekszac ryzyko wystapienia drgawek. Szybkosc wchłaniania paracetamolu moe byc zwiekszana przez metoklopramid lub domperidon a zmniejszana przez cholestyramine. • W ograniczonej liczbie badan dotyczacych przedoperacyjnego i pooperacyjnego zastosowania przeciwwymiotnego antagonisty receptora 5-HT3 - ondansetronu, wykazano zwiekszone zapotrzebowanie na tramadol u pacjentów z bólem pooperacyjnym.

Ciąża i laktacja: Poniewa produkt leczniczy Azemdol jest produktem zawierajacym stałe dawkidwóch substancji czynnych w tym tramadol, jego stosowanie w okresie ciay jest przeciwwskazane. • Dane dotyczace paracetamolu Badania epidemiologiczne u ciearnych kobiet nie wykazały szkodliwego wpływu paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach. • Dane dotyczace tramadolu Nie naley stosowac tramadolu w trakcie ciay ze wzgledu na brak wystarczajacych danych dotyczacych bezpieczenstwa jego stosowania w tym okresie. Tramadol podawany w okresie przedporodowym i w czasie porodu nie wpływał na kurczliwosc macicy. U noworodków lek moe powodowac zmiany w czestosci oddechów, które sa zwykle klinicznie nieistotne. Długotrwałe stosowanie w trakcie ciay moe prowadzic do wystapienia zespołu odstawiennego u noworodka po porodzie wynikajacego z uzalenienia. Laktacja Poniewa produkt leczniczy Azemdol jest produktem zawierajacym stałe dawki dwóch substancji czynnych w tym tramadol, jego stosowanie w okresie laktacji jest przeciwwskazane. • Dane dotyczace paracetamolu Paracetamol wydzielany jest z mlekiem kobiet, ale w nieistotnych klinicznie ilosciach. Zgodnie z dostepnymi danymi, karmienie piersia nie jest przeciwwskazane u kobiet przyjmujacych leki jednoskładnikowe, zawierajace wyłacznie paracetamol. • Dane dotyczace tramadolu Tramadol i jego metabolity przenikaja w małych ilosciach do mleka kobiet. Niemowle moe spoyc około 0,1% dawki przyjetej przez matke. Nie naley stosowac tramadolu podczas karmienia piersia.

Działania niepożądane: Do najczesciej zgłaszanych działan niepoadanych w trakcie badan klinicznych, w których w skojarzeniu stosowano paracetamol z tramadolem, nalea nudnosci, zawroty głowy i sennosc, które obserwowano u ponad 10 % pacjentów. Zaburzenia psychiczne: • Czesto: splatanie, zmiany nastroju (lek, nerwowosc, euforia), zaburzenia snu • Niezbyt czesto: depresja, halucynacje, koszmary senne, amnezja • Rzadko: uzalenienie od leku Monitoring po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu: • Bardzo rzadko: naduywanie Zaburzenia układu nerwowego: • Bardzo czesto: zawroty głowy, sennosc • Czesto: ból głowy, drenie • Niezbyt czesto: mimowolne skurcze miesni, parestezje, szumy uszne • Rzadko: ataksja, drgawki Zaburzenia oka: • Rzadko: nieostre widzenie Zaburzenia serca: • Niezbyt czesto: kołatania serca, tachykardia, zaburzenia rytmu serca Zaburzenia naczyniowe: • Niezbyt czesto: nadcisnienie tetnicze Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i sródpiersia: • Niezbyt czesto: dusznosc Zaburzenia oładka i jelit: • Bardzo czesto: nudnosci • Czesto: wymioty, zaparcie, suchosc w jamie ustnej, biegunka, ból brzucha, niestrawnosc, wzdecie • Niezbyt czesto: dysfagia, smoliste stolce Zaburzenia watroby i dróg ółciowych: • Niezbyt czesto: zwiekszenie aktywnosci aminotransferaz Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: • Czesto: pocenie sie, swiad • Niezbyt czesto: reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka) Zaburzenia nerek i dróg moczowych: • Niezbyt czesto: albuminuria, zaburzenia mikcji (dyzuria i zastój moczu) Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: • Niezbyt czesto: dreszcze, uderzenia goraca, ból w klatce piersiowej Nie mona wykluczyc wystepowania wymienionych poniej działan niepoadanych zwiazanych ze stosowaniem tramadolu lub paracetamolu, chocia nie zaobserwowano ich w badaniach klinicznych: Tramadol • Hipotonia ortostatyczna, bradykardia, zapasc. • Obserwacje dokonane po wprowadzeniu do obrotu tramadolu wykazały rzadkie przypadki jego wpływu na działanie warfaryny, w tym na wydłuenie czasu protrombinowego. • Rzadkie przypadki: reakcje alergiczne z objawami ze strony układu oddechowego (np. dusznosc, skurcz oskrzeli, swisty, obrzek naczynioruchowy) i anafilaksja. • Rzadkie przypadki: zmiany apetytu, osłabienie miesniowe i depresja oddechowa. • Po podaniu tramadolu moga pojawic sie zaburzenia psychiczne, które rónia sie nasileniem i rodzajem u poszczególnych osób (w zalenosci od osobowosci i czasu trwania leczenia). Obejmuja one zmiany nastroju (zazwyczaj euforia, sporadycznie dysforia), zmiany aktywnosci (zwykle zmniejszenie, sporadycznie nasilenie) i zmiany zdolnosci poznawczych i sensorycznych (np. trudnosci w podejmowaniu decyzji i zaburzenia postrzegania). • Obserwowano nasilenie astmy oskrzelowej, chocia nie ustalono zwiazku przyczynowego. • Moga pojawic sie nastepujace objawy zespołu odstawiennego, podobne do objawów wystepujacych po odstawieniu opioidów: pobudzenie, lek, nerwowosc, bezsennosc, nadmierna ruchliwosc, drenia i objawy z przewodu pokarmowego. Inne objawy, które wystepowały bardzo rzadko po nagłym odstawieniu tramadolu chlorowodorku obejmuja: ataki paniki, nasilony lek, halucynacje, parestezje, szumy uszne i nietypowe objawy ze strony osrodkowego układu nerwowego. Paracetamol • Paracetamol rzadko wywołuje działania niepoadane; moe jednak wystapic nadwraliwosc z wysypka skórna. Istnieja doniesienia o powikłaniach hematologicznych , w tym trombocytopenii i agranulocytozie, ale nie musiały one byc powiazane przyczynowo ze stosowaniem paracetamolu. • Dostepnych jest kilka doniesien sugerujacych, e paracetamol podawany łacznie z lekami z grupy warfaryny moe powodowac hipoprotrombinemie. W innych badaniach nie obserwowano zmiany czasu protrombinowego.

Przedawkowanie: Produkt leczniczy Azemdol jest produktem złoonym z dwóch substancji czynnych. W przypadku przedawkowania moga wystapic objawy przedmiotowe i podmiotowe zwiazane z toksycznoscia tramadolu, paracetamolu lub obu tych substancji czynnych jednoczesnie. Objawy przedawkowania tramadolu: Zasadniczo przy zatruciu tramadolem oczekuje sie wystapienia objawów podobnych do tych obserwowanych w przypadku innych analgetyków o działaniu osrodkowym (opioidy). Obejmuja one w szczególnosci zweenie zrenic, wymioty, zapasc sercowo-naczyniowa, zaburzenia swiadomosci prowadzace nawet do spiaczki, drgawki oraz depresje oddechowa mogaca prowadzic do zatrzymania oddechu. Objawy przedawkowania paracetamolu: Przedawkowanie ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci. Objawy przedawkowania paracetamolu w ciagu pierwszych 24 godzin to bladosc, nudnosci, wymioty, jadłowstret i ból brzucha. Uszkodzenie watroby moe ujawnic sie od 12 do 48 godzin po przyjeciu leku. Moga wystapic zaburzenia metabolizmu glukozy i kwasica metaboliczna. W razie ciekiego zatrucia moe dojsc do niewydolnosci watroby, prowadzac do encefalopatii, spiaczki i zgonu. Ostra niewydolnosc nerek z ostra martwica cewek nerkowych moe rozwinac sie nawet przy braku wykładników ciekiego uszkodzenia watroby. Obserwowano zaburzenia rytmu serca i zapalenie trzustki. Uszkodzenie watroby moe wystapic u osób dorosłych po przyjeciu paracetamolu w dawce 7,5-10 g lub wiecej. Uwaa sie, e nadmierne ilosci toksycznego metabolitu (zwykle dostatecznie wiazanego przez glutation po przyjeciu terapeutycznych dawek paracetamolu) nieodwracalnie wiaa sie z tkankami watroby. Pomoc dorazna po przedawkowaniu: - Przetransportowac pacjenta natychmiast do specjalistycznego oddziału. - Utrzymywac czynnosc układu kraenia i oddechowego. - Przed rozpoczeciem leczenia moliwie jak najszybciej po przedawkowaniu naley pobrac próbke krwi w celu oznaczenia osoczowego steenia paracetamolu i tramadolu oraz wykonania testów watrobowych. 8 - Próby watrobowe naley wykonac wyjsciowo (przy stwierdzeniu przedawkowania) i nastepnie powtarzac co 24 godziny. Zwykle obserwuje sie zwiekszenie aktywnosci enzymów watrobowych (AspAT, AlAT), które normalizuje sie po jednym lub dwóch tygodniach. - Oprónic oładek, prowokujac u pacjenta wymioty (jesli jest przytomny) poprzez dranienie gardła lub wykonujac płukanie oładka. - Naley wdroyc srodki podtrzymujace, takie jak utrzymywanie dronosci dróg oddechowych i czynnosci układu kraenia; naley podac nalokson w celu odwrócenia depresji oddechowej; drgawki mona opanowac podajac diazepam. - Tramadol w znikomym stopniu jest eliminowany z surowicy na drodze hemodializy lub hemofiltracji. Z tego wzgledu leczenie ostrego zatrucia produktem leczniczym Azemdol za pomoca samej hemodializy lub hemofilatracji nie jest odpowiednia metoda detoksykacji. W leczeniu przedawkowania paracetamolu kluczowe znaczenie ma natychmiastowe wdroenie leczenia. Pomimo braku istotnych wczesnych objawów, pacjentów naley skierowac pilnie do szpitala celem objecia ich natychmiastowa opieka medyczna. Kada osobe dorosła lub nastoletnia, która przyjeła paracetamol w dawce około 7,5 g lub wiecej w ciagu ostatnich 4 godzin lub dziecko, które przyjeło 150 mg/kg mc. paracetamolu w ciagu ostatnich 4 godzin naley poddac płukaniu oładka. Steenia paracetamolu we krwi naley oznaczyc po upływie co najmniej 4 godzin odprzedawkowania, aby moliwe było dokonanie oceny ryzyka wystapienia uszkodzenia watroby (napodstawie nomogramu przedawkowania paracetamolu). Konieczne moe byc doustne podanie metioniny lub doylne podanie N-acetylocysteiny (NAC), które moga miec korzystny wpływ w okresie do 48 godzin po przedawkowaniu. Doylne podanie NAC przynosi najlepsze efekty, gdy zostanie rozpoczete w ciagu 8 godzin od przedawkowania. N-acetylocysteine naley nadal podawac, jesli czas od przedawkowania do wystapienia objawów przekracza 8 godzin i kontynuowac przez cały okres leczenia. Leczenie NAC naley rozpoczac natychmiast, gdy podejrzewa sie znaczne przedawkowanie. Dostepne musza byc ogólne srodki podtrzymujace. Niezalenie od zgłaszanej ilosci przyjetego paracetamolu, odtrutke dla paracetamolu w postaci NAC, naley podawac doustnie lub doylnie najszybciej jak to moliwe, najlepiej w ciagu 8 godzin po przedawkowaniu.

Działanie: ANALGETYKI Tramadol jest analgetykiem opioidowym, ktory dzia.a na osrodkowy uk.ad nerwowy. Tramadol jest czystym, nieselektywnym agonista receptorow opioidowych Ę,  i  ze szczegolnym powinowactwem do receptorow Ę. Inne mechanizmy, ktore przyczyniaja sie do dzia.ania przeciwbolowego, to hamowanie wychwytu zwrotnego noradrenaliny w neuronach i nasilenie uwalniania serotoniny. Tramadol wykazuje dzia.anie przeciwkaszlowe. W przeciwienstwie do morfiny, tramadol stosowany w szerokim zakresie dawek nie powoduje depresji oddechowej. Nie zaburza rownie motoryki przewodu pokarmowego. Dzia.anie na uk.ad kraenia jest zasadniczo niewielkie. Si.a dzia.ania tramadolu rowna jest jednej dziesiatej do jednej szostej si.y dzia.ania morfiny.

Skład: Jedna tabletka o przedłuonym uwalnianiu zawiera 75 mg tramadolu chlorowodorku i 650 mg paracetamolu.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow