licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Klacid®; -Uno


Klasyfikacja terapeutyczna:
J01FA09 - Klarytromycyna
Brak

Nazwa Międzynarodowa:
Clarithromycin
Firma:
Abbott Laboratories
Nr świadectwa rejestracji:
7194, 7930, R/3317, R/3318, R/7806
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Klacid® granulat do przyg. zaw. doust. 125 mg/5 ml op. 100 ml Rx 40,21
50% (1) 24,25
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Klacid® granulat do przyg. zaw. doust. 125 mg/5 ml op. 60 ml Rx 24,92
50% (1) 15,34
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Klacid® granulat do przyg. zaw. doust. 250 mg/5 ml op. 100 ml Rx 64,17
50% (1) 32,25
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Klacid® granulat do przyg. zaw. doust. 250 mg/5 ml op. 60 ml Rx 40,14
50% (1) 20,99
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Klacid® tabl. powl. 250 mg 10 szt. Rx 21,59
50% (1) 17,04
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Klacid® tabl. powl. 250 mg 14 szt. Rx 30,10
50% (1) 23,72
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Klacid® tabl. powl. 500 mg 14 szt. Rx 58,23
50% (1) 45,48
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Klacid® tabl. powl. 500 mg 20 szt. Rx 116,36
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Klacid® Uno tabl. o zmodyf. uwalnianiu 500 mg 5 szt. Rx 33,63
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Klacid® Uno tabl. o zmodyf. uwalnianiu 500 mg 7 szt. Rx 46,86
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Klarytromycyna jest wskazana w leczeniu zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę. Do zakażeń tych zaliczamy: zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła wywołane przez paciorkowce), zakażenia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc), ostre zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, ropnie), rozsiane lub zlokalizowane zakażenia Mycobacterium avium lub Mycobacterium intracellulare. Zlokalizowane zakażenia Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum lub Mycobacterium kansasii. Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania antybiotyków. Ponadto w dawkach 250 mg i 500 mg: u pacjentów zakażonych HIV (liczba limfocytów CD4 Ł100/mm3) klarytromycyna jest wskazana do zapobiegania rozsianym zakażeniom wywoływanym przez kompleks Mycobacterium avium (MAC). U pacjentów z owrzodzeniem dwunastnicy i potwierdzonym diagnostycznie zakażeniem Helicobacter pylori zaleca się leczenie klarytromycyną jednocześnie z preparatami hamującymi wydzielanie soku żołądkowego oraz innym antybiotykiem.

Dawkowanie: Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 rż. w ciężkich zakażeniach dróg oddechowych, skóry i tkanek miękkich: tabl. 500 mg 2x/dobę (co 12 h) lub 1 tabl. o modyfikowanym uwalnianiu (500 mg)/dobę (dawkę można zwiększyć do 1g/dobę). Zakażenia wywołane przez drobnoustroje z rodzaju Mycobacterium: 500 mg klarytromycyny 2x/dobę. Leczenie rozsianej postaci zakażenia wywołanego przez kompleks Mycobacterium avium (MAC) u pacjentów z AIDS należy kontynuować dopóki obserwuje się korzystne działanie kliniczne i bakteriologiczne. Klarytromycynę należy stosować w skojarzeniu z innymi lekami działającymi na Mycobacterium. Leczenie innych, niegruźliczych zakażeń drobnoustrojami z rodzaju Mycobacterium należy kontynuować wg zaleceń lekarza. Zapobieganie zakażeniom wywoływanym przez MAC. Zalecane dawkowanie u dorosłych wynosi 500 mg 2x/dobę. Zakażenia Helicobacter pylori: jeden z następujących sposobów leczenia: leczenie z zastosowaniem 3 leków: klarytromycyna w dawce 500 mg 2x/dobę (co 12 h), lanzoprazol w dawce 30 mg 2x/dobę i 1 g amoksycyliny 2x/dobę przez 10 dni lub klarytromycyna w dawce 500 mg 2x/dobę z amoksycyliną w dawce 1 g 2x/dobę i 20 mg omeprazolu/dobę przez 10 dni. Leczenie z zastosowaniem 2 leków klarytromycyna w dawce 500 mg 3x/dobę w skojarzeniu z omeprazolem w dawce 40 mg/dobę przez 14 dni. Podawanie omeprazolu w dawce 20 mg lub 40 mg/dobę należy kontynuować przez następne 14 dni lub klarytromycyna w dawce 500 mg 3x/dobę w skojarzeniu z lanzoprazolem w dawce 60 mg/dobę przez 14 dni. W celu całkowitego wyleczenia wrzodu może być konieczne dalsze podawanie leków zmniejszających wydzielanie kwasu żołądkowego. Dzieci. Zalecana dawka zawiesiny wynosi 7,5 mg/kg mc. 2x/dobę (co 12 h). Dzieci o mc. 8-11 kg: 62,5 mg 2x/dobę; o mc. 12-19 kg: 125 mg 2x/dobę; o mc. 20-29 kg: 187,5 mg 2x /dobę; o mc. 30-40 kg: 250 mg 2x/dobę. W ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć do 500 mg klarytromycyny 2x/dobę. U dzieci, w rozsianym lub zlokalizowanym zakażeniu wywołanym przez drobnoustroje z rodzaju Mycobacterium zalecana dawka wynosi od 7,5 do 15 mg klarytromycyny/kg mc. 2x/dobę. Lek należy podawać aż do osiągnięcia pożądanej reakcji na leczenie.

Uwagi: U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) dawkę klarytromycyny należy zmniejszyć o połowę. Leczenie trwa zwykle 5-14 dni, jedynie w zapaleniu płuc i zatok przez 6-14 dni. Preparat zażywać podczas posiłku lub między posiłkami, można przyjmować z mlekiem.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na antybiotyki makrolidowe. Równoczesne leczenie klarytromycyną i jednym z następujących leków: astemizol, cyzapryd, pimozyd i terfenadyna.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Należy zachować szczególną ostrożność przy podawaniu antybiotyku pacjentom z upośledzeniem czynności wątroby oraz podczas stosowania klarytromycyny u chorych z umiarkowanym i ciężkim uszkodzeniem nerek. Należy również brać pod uwagę możliwość wystąpienia oporności krzyżowej między klarytromycyną i innymi antybiotykami makrolidowymi oraz linkomycyną i klindamycyną. Powikłaniem wynikającym ze stosowania prawie wszystkich preparatów przeciwbakteryjnych, w tym i antybiotyków makrolidowych, może być rzekomobłoniaste zapalenie jelit. W zależności od nasilenia objawów może ono mieć przebieg od łagodnego do zagrażającego życiu. W lekkich przypadkach wystarczy odstawić lek. W ciężkich podaje się doustnie metronidazol lub wankomycynę.

Interakcje: Jednoczesne stosowanie klarytromycyny i leków metabolizowanych przez izoenzym 3A cytochromu P450 (CYP3A) może spowodować zwiększenie stężenia tych leków w surowicy. Do leków metabolizowanych przez izoenzym CYP3A należą m.in.: alprazolam, astemizol, karbamazepina, cylostazol, cyzapryd, cyklosporyna, dizopiramid, alkaloidy sporyszu, lowastatyna, metyloprednizolon, midazolam, omeprazol, doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), pimozyd, chinidyna, ryfabutyna, syldenafil, symwastatyna, takrolimus, terfenadyna, triazolam i winblastyna. Podobny rodzaj interakcji, ale z udziałem innych izoenzymów ma miejsce w przypadku fenytoiny, teofiliny i walproinianu. W czasie badań klinicznych obserwowano niewielkie, ale istotne statystycznie zwiększenie stężenia teofiliny lub karbamazepiny we krwi, gdy któryś z tych leków podawany był jednocześnie z klarytromycyną. Informowano o rzadkich przypadkach rabdomiolizy podczas jednoczesnego stosowania klarytromycyny i lowastatyny lub symwastatyny - inhibitorów reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA). U pacjentów leczonych równocześnie klarytromycyną i cyzaprydem wykazano zwiększenie stężenia cyzaprydu w surowicy. Może to spowodować zmiany w obrazie ekg - wydłużenie odstępu QT oraz zaburzenia rytmu serca takie jak częstoskurcz komorowy, migotanie komór i zaburzenia typu torsade de pointes. Podobne zaburzenia obserwowano u pacjentów stosujących równocześnie klarytromycynę i pimozyd. Informowano o wpływie antybiotyków makrolidowych na metabolizm terfenadyny. Stwierdzono zwiększenie stężenia terfenadyny w surowicy, które sporadycznie wiązano z wystąpieniem niemiarowości pracy serca z objawami, tj. wydłużenie odstępu QT, częstoskurcz komorowy, migotanie komór i zaburzenia typu torsade de pointes. W badaniu z udziałem zdrowych ochotników jednoczesne podawanie klarytromycyny i terfenadyny spowodowało 2-3 krotny wzrost stężenia kwaśnego metabolitu terfenadyny w surowicy oraz wydłużenie odstępu QT. Informowano o zaburzeniach typu torsade de pointes w następstwie podawania klarytromycyny z chinidyną lub dizopiramidem. W surowicy pacjentów, którym podawano jednocześnie digoksynę i klarytromycynę obserwowano zwiększenie stężenia digoksyny. W przypadku podawania obu tych leków należy kontrolować stężenie digoksyny w surowicy. Jednoczesne doustne podawanie tabl. klarytromycyny i zydowudyny dorosłym pacjentom zakażonym wirusem HIV może spowodować obniżenie stężenia zydowudyny w stanie stacjonarnym. Interakcja ta nie występuje u dzieci zakażonych wirusem HIV przyjmujących klarytromycynę w postaci zawiesiny oraz zydowudynę lub dwudeoksyinozynę. Badania farmakokinetyczne wykazały, że równoczesne podawanie rytonawiru powoduje hamowanie metabolizmu klarytromycyny. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek nie wymaga to zmiany dawkowania. Natomiast u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zmniejszyć dawkę klarytromycyny o 50% (klirens kreatyniny 30-60 ml/min) lub o 75% (klirens kreatyniny <30 ml/min). Klarytromycyny w dawce większej niż 1 g na dobę nie należy podawać jednocześnie z rytonawirem.

Ciąża i laktacja: Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Ponieważ klarytromycyna przenika do mleka matki należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u kobiet karmiących.

Działanie: Klarytromycyna jest antybiotykiem z grupy makrolidów. Działa przeciwbakteryjne przez hamowanie syntezy białek, tzn. łączy się z podjednostką 50S rybosomu w komórkach wrażliwych bakterii. Jest aktywna wobec wielu bakterii tlenowych i beztlenowych Gram(+) i Gram(-). W stosunku do większości drobnoustrojów klarytromycyna jest 2-10 razy bardziej aktywna niż erytromycyna. Większość szczepów gronkowców opornych na metycylinę i oksacylinę jest także oporna na klarytromycynę. Dostępność biologiczna u dorosłych po podaniu pojedynczej dawki zawiesiny była taka sama lub nieco większa niż ta, którą oznaczono dla tabl. (w przypadku obu postaci leku dawka 250 mg) i wynosiła średnio 50%. Pokarm nieznacznie opóźnia wchłanianie klarytromycyny, ale nie wpływa na dostępność biologiczną leku. Klarytromycynę można podawać z jedzeniem lub na czczo. U dzieci klarytromycyna wykazuje dobrą dostępność biologiczną, a parametry farmakokinetyczne są zgodne z tymi jakie wyznaczono u dorosłych otrzymujących pediatryczną postać leku. Klarytromycyna jest metabolizowana w wątrobie z udziałem izoenzymu 3A cytochromu P450 (CYP3A) do aktywnego metabolitu 14-hydroksyklarytromycyny, który szybko przenika do tkanek i płynów ustrojowych. Stężenie w tkankach jest zwykle kilka razy większe niż w surowicy.

Skład: 1 tabl. powl. zawiera 250 mg lub 500 mg klarytromycyny. 1 tabl. o modyfikowanym uwalnianiu zawiera 500 mg klarytromycyny. 5 ml gotowej zawiesiny zawiera 125 mg lub 250 mg klarytromycyny.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow