licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Nasometin


Klasyfikacja terapeutyczna:
R01AD09 - Mometazon
Syntetycznie otrzymywany glikokortykosteroid, zaliczany do grupy kortykosteroidów o średnio silnym efekcie działania; działa przeciwzapalnie, przeciwalergicznie, przeciwświądowo i(lub) immunosupresyjnie.

Nazwa Międzynarodowa:
Mometasone furoate
Firma:
Sandoz Polska
Nr świadectwa rejestracji:
20794
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Nasometin aerozol do nosa [zawiesina] 50 µg/dawkę 18 g (140 dawek) Rx 36,00
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Leczenie objawów sezonowego lub całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych i u dzieci w wieku ł6 lat. U pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich objawami sezonowego lub całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa w wywiadzie zapobiegawcze leczenie produktem można rozpocząć do 4 tyg. przed przewidywanym początkiem okresu pylenia. Lek jest wskazany w objawowym leczeniu polipów nosa u dorosłych w wieku co najmniej 18 lat.

Dawkowanie: Sezonowe lub całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. Zwykle zalecana dawka wynosi 2 rozpylenia produktu leczniczego (50 µg na rozpylenie) do każdego otworu nosowego raz/dobę (całkowita dawka 200 µg). Po opanowaniu objawów dawka zmniejszona do 1 rozpylenia do każdego otworu nosowego (całkowita dawka 100 µg) może być skuteczna w leczeniu podtrzymującym. Jeśli objawy nie zostaną wystarczająco opanowane, dawkę można zwiększyć do maks. dawki dobowej wynoszącej 4 rozpylenia produktu do każdego otworu nosowego raz/dobę (całkowita dawka 400 µg). Po uzyskaniu poprawy zaleca się zmniejszenie dawki produktu leczniczego. U niektórych pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa początek klinicznie znaczącego działania mometazonu furoinianu obserwowano w ciągu 12 h od podania pierwszej dawki, ale pełnego działania produktu można nie uzyskać w ciągu pierwszych 48 h. Dlatego pacjent powinien regularnie stosować produkt w celu uzyskania jego pełnego działania. Dzieci w wieku 6-11 lat: zwykle zalecaną dawką jest 1 rozpylenie (50 µg na rozpylenie) do każdego otworu nosowego raz/dobę (całkowita dawka 100 µg). Nie zaleca się podawania produktu dzieciom w wieku <6 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Polipy nosa. Zwykle zalecaną początkową dawką są 2 rozpylenia (50 µg na rozpylenie) do każdego otworu nosowego raz/dobę (całkowita dawka 200 µg). Jeśli po 5-6 tyg. leczenia objawy nie zmniejszą się wystarczająco, dawkę dobową można zwiększyć do 2 rozpyleń do każdego otworu nosowego 2x/dobę (całkowita dawka 400 µg). Po uzyskaniu skutecznej kontroli objawów dawkę należy zmniejszyć do jednego podania/dobę. Jeśli po upływie 5-6 tyg. stosowania produktu 2x/dobę nie obserwuje się poprawy, należy rozważyć zastosowanie innego leczenia. Badania oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania mometazonu furoinianu w leczeniu polipów nosa trwały 4 m-ce. Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci w wieku <18 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Uwagi: Lek przeznaczony jest wyłącznie do podawania donosowego. Przed każdym użyciem należy wstrząsnąć pojemnikiem. Po wstępnym sprawdzeniu pompki (10-krotne rozpylenie produktu, aż do uzyskania jednorodnego aerozolu), każde rozpylenie dostarcza ok. 100 mg zawiesiny mometazonu furoinianu jednowodnego, co odpowiada 50 µg mometazonu furoinianu. Jeśli pompka nie była używana przez co najmniej 14 dni, przed kolejnym użyciem należy ją najpierw sprawdzić przez dwukrotne rozpylenie produktu, do uzyskania jednorodnego aerozolu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną. Nieleczone miejscowe zakażenie błony śluzowej nosa. Niedawno przebyty zabieg chirurgiczny nosa lub uraz nosa (do czasu pełnego wyleczenia).

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Produkt należy stosować ostrożnie (jeśli w ogóle) u pacjentów z czynną gruźlicą lub nieaktywnymi gruźliczymi zakażeniami dróg oddechowych, z nieleczonymi zakażeniami grzybiczymi, bakteryjnymi, ogólnymi zakażeniami wirusowymi lub oczną postacią opryszczki. Tak jak w przypadku innych donosowych steroidów, pacjentów długotrwale stosujących mometazonu furoinian w aerozolu do nosa należy okresowo badać w celu wykrycia możliwych zmian w błonie śluzowej nosa. W razie rozwoju miejscowego grzybiczego zakażenia błony śluzowej nosa lub gardła, może być konieczne przerwanie leczenia mometazonu furoinianem lub wdrożenie odpowiedniego leczenia. Utrzymujące się podrażnienie błony śluzowej noso-gardzieli może być wskazaniem do zaprzestania stosowania mometazonu furoinianu w aerozolu do nosa. Nie stwierdzono zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza na skutek przedłużonego leczenia mometazonu furoinianem w aerozolu do nosa. Jednak szczególnej uwagi wymagają pacjenci, u których zmieniono długotrwale stosowane kortykosteroidy o działaniu ogólnym na mometazonu furoinian. Odstawienie kortykosteroidów o działaniu ogólnym u takich pacjentów może spowodować niewydolność kory nadnerczy trwającą kilka m-cy, aż do przywrócenia czynności osi HPA. Zmiana leczenia może również ujawnić istniejące wcześniej choroby alergiczne, takie jak alergiczne zapalenie spojówek i wyprysk, uprzednio maskowane przez leczenie ogólnie działającymi kortykosteroidami. U niektórych pacjentów podczas zmiany z kortykosteroidów o działaniu ogólnym na produkt mogą wystąpić objawy odstawienia kortykosteroidów (np. bóle stawów i/lub mięśni, znużenie, a w początkowym okresie depresja). Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności mometazonu furoinianu w leczeniu jednostronnych polipów nosa, polipów związanych z mukowiscydozą lub polipów całkowicie zamykających jamę nosową. Jednostronne polipy o dziwnym lub nieregularnym kształcie, zwłaszcza owrzodzone lub krwawiące, należy poddać dalszemu badaniu. Pacjentów otrzymujących kortykosteroidy, u których możliwe jest zahamowanie układu odpornościowego, należy poinformować o ryzyku narażenia na niektóre zakażenia (tj. ospa wietrzna, odra) i o konieczności zasięgnięcia porady lekarza w razie kontaktu z nimi. Podczas donosowego stosowania kortykosteroidów bardzo rzadko notowano przypadki perforacji przegrody nosowej lub zwiększenia ciśnienia śródgałkowego. Kortykosteroidy podawane do nosa, zwłaszcza stosowane w dużych dawkach przez dłuższy czas, mogą powodować ogólnoustrojowe działania. Wystąpienie tych działań jest znacznie mniej prawdopodobne niż po zastosowaniu kortykoisteroidów doustnych. Działania te mogą się różnić u poszczególnych pacjentów i po podaniu różnych produktów leczniczych zawierających kortykosteroidy. Do możliwych działań ogólnoustrojowych należy zespół Cushinga, wystąpienie cech cushingoidalnych, zahamowanie czynności nadnerczy, opóźnienie wzrastania u dzieci i młodzieży, zaćma, jaskra oraz znacznie rzadziej zaburzenia psychiczne lub behawioralne, w tym nadmierna aktywność psychoruchowa, zaburzenia snu, lęk, depresja lub agresja (szczególnie u dzieci). Lek może powodować dodatni wynik kontrolnych testów antydopingowych. Lek zawiera benzalkoniowy chlorek, który może spowodować podrażnienie błony śluzowej nosa, a po dłuższym zastosowaniu - jej obrzęk. W razie wystąpienia takiej reakcji (długotrwale zablokowany nos) należy stosować produkty lecznicze niezawierające konserwantów, jeśli to możliwe. Jeśli jednak takie produkty lecznicze nie są dostępne, należy stosować lek w innej postaci farmaceutycznej. Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności mometazonu furoinianu w leczeniu polipowatości nosa u dzieci i młodzieży w wieku <18 lat. Możliwe są ogólnoustrojowe działania kortykosteroidów podawanych donosowo, zwłaszcza jeśli stosowane są w dużych dawkach przez dłuższy czas. Informowano o spowolnieniu wzrastania dzieci otrzymujących zalecane dawki kortykosteroidów donosowych. Zaleca się regularną kontrolę wzrostu dzieci leczonych długotrwale kortykosteroidami podawanymi do nosa. Jeśli wzrastanie jest spowolnione, należy ponownie ocenić leczenie w celu zmniejszenia (jeśli to możliwe) dawki stosowanego kortykosteroidu do najmniejszej dawki skutecznie łagodzącej objawy. Należy również rozważyć skierowanie pacjenta do specjalisty pediatry. Lek nie ma lub ma nieznaczący wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje: Przeprowadzono kliniczne badanie interakcji z loratadyną u dorosłych i u dzieci. Nie stwierdzono interakcji.

Ciąża i laktacja: Nie ma lub istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania mometazonu furoinianu u kobiet w ciąży.Ogólnoustrojowa ekspozycja na mometazonu furoinian podany do nosa jest ograniczona. Kortykosteroidy przenikają barierę łożyskową. Opisano działania dużej dawki ogólnie działających kortykosteroidów na płód lub noworodka (opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego, zahamowanie czynności kory nadnerczy, rozszczepienie podniebienia). Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję oraz działanie teratogenne po podaniu ogólnym. Nie zaleca się stosowania produktu w czasie ciąży. Nie wiadomo, czy mometazonu furoinian i/lub jego metabolity przenikają do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodka i niemowlęcia. Konieczne jest podjęcie decyzji o przerwaniu karmienia piersią lub przerwaniu (albo wstrzymaniu) leczenia produktem po uwzględnieniu korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki. Nie ma danych dotyczących wpływu mometazonu furoinianu na płodność u ludzi. W badaniach na zwierzętach stosowanie mometazonu furoinianu nie zaburzało płodności.

Działania niepożądane: Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (często) krwawienie z nosa, podrażnienie gardła, podrażnienie błony śluzowej nosa, odczucie pieczenia w nosie, owrzodzenie błony śluzowej nosa. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (często) ból głowy; (rzadko) nadwrażliwość; (bardzo rzadko) anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia węchu i smaku. Krwawienie z nosa, ustępujące na ogół samoistnie i o niewielkim nasileniu, występowało częściej w porównaniu z placebo (5%), ale z podobną lub mniejszą częstością w porównaniu z aktywną kontrolą w postaci donosowych kortykosteroidów (do 15%). Częstość wszystkich innych działań niepożądanych była porównywalna do obserwowanych po podaniu placebo. Po donosowym zastosowaniu kortykosteroidów bardzo rzadko notowano przypadki perforacji przegrody nosowej lub zwiększenia ciśnienia śródgałkowego. Możliwe są ogólnoustrojowe działania kortykosteroidów podawanych donosowo, zwłaszcza jeśli stosowane są w dużych dawkach przez dłuższy czas. Należy spodziewać się, że częstość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u dzieci będą takie same, jak u dorosłych. U dzieci otrzymujących steroidy donosowe opisywano opóźnienie wzrastania.

Przedawkowanie: Ze względu na nieznaczną (<0,1%) biodostępność ogólnoustrojową produktu, jest mało prawdopodobne, aby przedawkowanie wymagało leczenia innego niż obserwacja, po której należy zacząć stosowanie produktu leczniczego we właściwej zaleconej dawce. Wziewne lub doustne podawanie zbyt dużych dawek kortykosteroidów może spowodować zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

Działanie: Mometazonu furoinian jest glikokortykosteroidem do stosowania miejscowego o miejscowych właściwościach przeciwzapalnych. Istnieje prawdopodobieństwo, że główny mechanizm działania przeciwalergicznego i przeciwzapalnego mometazonu furoinianu polega na jego zdolności do hamowania uwalniania mediatorów reakcji alergicznych.

Skład: 1 rozpylenie dostarcza 50 µg mometazonu furoinianu w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow