licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Trioxal®


Klasyfikacja terapeutyczna:
J02AC02 - Itrakonazol
Lek przeciwgrzybiczy o szerokim polu działania; stosowany ze wskazaniami ginekologicznymi, dermatologicznymi, okulistycznymi i przy innych grzybiczych zakażeniach układowych.

Nazwa Międzynarodowa:
Itraconazole
Firma:
Polpharma
Nr świadectwa rejestracji:
10538
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Trioxal® kaps. 100 mg 4 szt. Rx 17,61
50% (1) 11,34
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Trioxal® kaps. 100 mg 28 szt. Rx 91,45
50% (1) 47,52
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Kandydoza sromu i pochwy. Łupież pstry. Grzybica skóry wywołana przez organizmy wrażliwe na itrakonazol (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton floccosum), np. grzybica stóp, grzybica podudzi, grzybica tułowia, grzybica rąk. Grzybica paznokci spowodowana dermatofitami i/lub drożdżakami. Kandydoza jamy ustnej. Grzybicze zakażenie rogówki. Grzybice układowe: histoplazmoza, aspergiloza, kandydoza, kryptokokoza (w tym kryptokokowe zapalenie opon mózgowych), sporotrychoza, parakokcydioidomikoza, blastomikoza, chromomikoza i inne rzadko występujące grzybicze zakażenia układowe.

Dawkowanie: Kandydoza sromu i pochwy: 200 mg 2x/dobę przez 1 dzień lub 200 mg/dobę przez 3 dni. Łupież pstry: 200 mg/dobę przez 7 dni. Grzybica tułowia, grzybica podudzi: 100 mg/dobę przez 15 dni lub 200 mg/dobę przez 7 dni. Grzybica stóp, grzybica rąk: 100 mg/dobę przez 30 dni lub 200 mg/dobę przez 7 dni. Grzybica paznokci: terapia pulsowa - polega na przyjmowaniu 200 mg 2x/dobę przez 7 dni. Okresy przyjmowania preparatu (pulsy) są oddzielone trzytygodniową przerwą, w czasie której preparat nie jest przyjmowany. W leczeniu grzybic paznokci rąk stosuje się 2 pulsy; w leczeniu grzybic paznokci stóp stosuje się 3 pulsy. Oznaką skuteczności leczniczej jest odrastanie paznokci po zakończeniu leczenia. Terapia ciągła: 200 mg/dobę przez 3 m-ce. Kandydoza jamy ustnej: 100 mg/dobę przez 15 dni. Grzybicze zapalenie rogówki: 200 mg/dobę przez 21 dni. W przypadku zakażenia skóry, sromu i pochwy, jamy ustnej i gardła, optymalne działanie kliniczne i mykologiczne występuje w czasie 1-4 tyg. po zakończeniu leczenia, a w przypadku zakażenia paznokci - w czasie 6-9 m-cy po zakończeniu leczenia. Jest to spowodowane tym, że eliminacja itrakonazolu ze skóry, paznokci i błon śluzowych zachodzi wolniej niż z osocza. Okres leczenia w zakażeniach układowych powinien być podyktowany mykologiczną i kliniczną odpowiedzią na leczenie. Aspergiloza: 200 mg/dobę przez 2-5 m-cy; w przypadku ostrzejszego przebiegu choroby lub zmianach rozsianych dawkę należy zwiększyć do 200 mg 2x/dobę. Kandydoza: 100-200 mg/dobę przez 3 tyg. do 7 m-cy; w przypadku ostrzejszego przebiegu choroby lub zmianach rozsianych dawkę należy zwiększyć do 200 mg 2x/dobę. Kryptokokoza: 200 mg/dobę przez 2 m-ce do 1 roku. Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych: 200 mg 2x/dobę przez 2 m-ce do 1 roku - leczenie podtrzymujące: 200 mg/dobę. Histoplazmoza: 200 mg/dobę do 200 mg 2x/dobę prze 8 m-cy. Sporotrychoza: 100 mg/dobę przez 3 m-ce. Parakokcydioidomikoza: 100 mg/dobę przez 6 m-cy. Chromomikoza: 100-200 mg/dobę przez 6 m-cy. Blastomikoza: 100 mg/dobę do 200 mg 2x/dobę przez 6 m-cy.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na itrakonazol lub inne składniki leku. Itrakonazol może być podawany kobietom w ciąży tylko w sytuacji zagrożenia, gdy potencjalne korzyści przewyższają ewentualny szkodliwy wpływ na płód. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować odpowiednie środki antykoncepcyjne aż do wystąpienia kolejnej menstruacji po zakończeniu leczenia preparatem. Podczas leczenia itrakonazolem przeciwwskazane jest stosowanie terfenadyny, astemizolu, cizaprydu, chinidyny, pimozydu, inhibitorów CoA-HMG metabolizowanych przez CYP3A4, takich jak: simwastatyna i lowastatyna, atorwastatyna, triazolamu i midazolamu podawanego doustnie, alkaloidów sporyszu, takich jak dihydroergotamina, ergometryna (ergonowina), ergotamina i metyloergometryna (metyloergonowina).

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: W badaniach na zdrowych ochotnikach z zastosowaniem itrakonazolu podawanego dożylnie obserwowano bezobjawowe zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewokomorowej. Itrakonazol wykazywał działanie inotropowe ujemne. Podczas stosowania itrakonazolu występowała zastoinowa niewydolność serca. Nie należy więc stosować preparatu u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca występującą aktualnie lub w przeszłości, chyba że potencjalne korzyści przewyższają ryzyko powikłań. Oceniając indywidualnie stosunek korzyści do ryzyka należy wziąć pod uwagę czynniki, takie jak ciężkość zakażenia, dawkowanie i czas trwania leczenia preparatem oraz osobnicze czynniki zagrażające wystąpieniem zastoinowej niewydolności serca. Leczenie tych pacjentów należy prowadzić ostrożnie. Pacjentów zagrożonych rozwojem zastoinowej niewydolności serca należy poinformować o tym, jakie są objawy zastoinowej niewydolności serca oraz monitorować ich pod względem wystąpienia tych objawów. Jeśli objawy zastoinowej niewydolności serca wystąpią w czasie leczenia itrakonazolem, należy lek odstawić. Należy ostrożnie stosować itrakonazol z antagonistami kanału wapniowego. Itrakonazol może wykazywać klinicznie istotne interakcje z innymi lekami. Wchłanianie intrakonazolu po podaniu doustnym jest zmniejszone w przypadku zmniejszonej kwaśności soku żołądkowego. Leki zobojętniające kwas żołądkowy (np. wodorotlenek glinu) powinny być podawane co najmniej 2 h po przyjęciu preparatu. U pacjentów z achlorhydrią oraz u pacjentów otrzymujących leki hamujące wydzielanie kwasu żołądkowego (np. antagoniści receptora H2, inhibitory pompy protonowej), zaleca się podawanie preparatu z napojem typu "cola". Rzadko występują przypadki hepatotoksyczności, w tym zakończonej zgonem, głównie u pacjentów leczonych itrakonazolem dłużej niż jeden miesiąc. W związku z tym podczas leczenia zaleca się monitorowanie czynności wątroby. Jeśli podczas leczenia u pacjenta wystąpią objawy zapalenia wątroby, takie jak anoreksja, nudności, wymioty, uczucie zmęczenia, bóle brzucha lub ciemny mocz, należy natychmiast zaprzestać stosowania preparatu i ocenić czynność wątroby. U pacjentów ze zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych lub czynną chorobą wątroby, lub u których zaobserwowano działanie hepatotoksyczne innych leków, nie należy rozpoczynać leczenia, chyba że oczekiwane korzyści przewyższają ryzyko uszkodzenia wątroby. W takich przypadkach konieczne jest monitorowanie aktywności enzymów wątrobowych. Itrakonazol jest metabolizowany głównie w wątrobie. U pacjentów z marskością wątroby zaobserwowano niewielkie zmniejszenie biodostępności po podaniu doustnym, które nie było istotne statystycznie. Końcowy okres półtrwania uległ jednak statystycznie istotnemu wydłużeniu. W takich przypadkach konieczne jest dostosowanie dawki. U pacjentów z niewydolnością nerek, biodostępność itrakonazolu po podaniu doustnym może być mniejsza. W takim przypadku można rozważyć dostosowanie dawki. W przypadku wystąpienia neuropatii, którą można wiązać z przyjmowaniem itrakonazolu, leczenie należy przerwać. Nie ma dostępnych informacji dotyczących nadwrażliwości krzyżowej pomiędzy itrakonazolem a innymi lekami przeciwgrzybiczymi z grupy azoli. Preparat należy przepisywać ostrożnie pacjentom z nadwrażliwością na inne leki z grupy azoli. W kandydozie układowej, jeśli podejrzewa się zakażenie opornymi na flukonazol szczepami Candida, przed rozpoczęciem leczenia należy zbadać wrażliwość tych szczepów na itrakonazol. U niektórych pacjentów z osłabioną odpornością (np. pacjenci z neutropenią, AIDS, po przeszczepach narządowych), biodostępność itrakonazolu może być zmniejszona. Preparat nie jest zalecany w celu rozpoczęcia leczenia bezpośrednio zagrażających życiu grzybic układowych. U pacjentów z AIDS leczonych z powodu grzybic układowych, takich jak sporotrychoza, blastomikoza, histoplazmoza lub kryptokokoza (postać z zajęciem opon mózgowo-rdzeniowych lub bez), u których istnieje ryzyko rozwoju infekcji, należy rozważyć pozostawienie leczenia podtrzymującego. Ze względu na zawartość sacharozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Interakcje: Leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego zaburzają wchłanianie itrakonazolu podawanego doustnie. Przeprowadzono badania interakcji z ryfampicyną, ryfabutyną i fenytoiną. Ze względu na to, że biodostępność itrakonazolu i hydroksyitrakonazolu okazała się w tych badaniach zmniejszona na tyle, że mogło to być związane ze znaczną redukcją skuteczności, nie zaleca się łączenia itrakonazolu z tymi silnymi induktorami aktywności enzymatycznej CYP 3A4. Nie ma dostępnych danych dotyczących innych induktorów aktywności enzymatycznej, takich jak karbamazepina, fenobarbital i izoniazyd, należy jednak spodziewać się podobnego działania. Ze względu na to, że itrakonazol jest metabolizowany głównie przez CYP3A4, silne inhibitory tego enzymu, takie jak rytonawir, indynawir, klarytromycyna i erytromycyna mogą zwiększać biodostępność itrakonazolu. Itrakonazol może hamować metabolizm leków metabolizowanych przez enzymy z grupy cytochromu 3A. Może to powodować nasilenie lub wydłużenie ich działań, w tym działań niepożądanych. Po przerwaniu leczenia stężenie itrakonazolu w osoczu stopniowo zmniejsza się, w zależności od dawki i czasu leczenia. Należy wziąć to pod uwagę rozważając hamujący wpływ itrakonazolu na podawane równocześnie inne leki. Leki, których stosowanie podczas leczenia itrakonazolem jest przeciwwskazane: terfenadyna, astemizol, cyzapryd, dofetylid, lewacetylmetadol (lewometadyl), sertindol, mizolastyna, triazolam i midazolam podawany doustnie, chinidyna, pimozyd, inhibitory reduktazy HMG CoA metabolizowane przez CYP3A4, takie jak symwastatyna, lowastatyna, atorwastatyna oraz alkaloidy sporyszu, takie jak dihydroergotamina, ergometryna (ergonowina), ergotamina i metyloergonowina). Leki, w przypadku których należy monitorować ich stężenie w osoczu oraz działanie lub działania niepożądane. Jeśli są one podawane równocześnie z itrakonazolem, ich dawki można w razie potrzeby zmniejszyć. Są to: doustne leki przeciwzakrzepowe, inhibitory proteazy HIV, takie jak rytonawir, indynawir, sakwinawir, niektóre leki przeciwnowotworowe, takie jak alkaloidy barwinku, busulfan, docetaksel i trimetreksat, antagoniści kanału wapniowego metabolizowane przez CYP3A4, takie jak dihydropirydyna i werapamil, niektóre leki immunosupresyjne: cyklosporyna, takrolimus, syrolimus (znany także jako rapamycyna),inne leki: digoksyna, karbamazepina, buspiron, alfentanyl, alprazolam, midazolam podawany dożylnie, ryfabutyna, niektóre GKS, jak metyloprednizolon, ebastyna, reboksetyna, brotizolam, cilostazol, dyzopiramid, eletryptan, halofantryna, repaglinid. Antagoniści kanału wapniowego, które należy ostrożnie stosować z itrakonazolem. Oprócz interakcji związanej z metabolizowaniem przez cytochrom CYP3A4, antagoniści kanału wapniowego mogą również wykazywać działanie inotropowe ujemne, które może się nasilić w przypadku jednoczesnego stosowania tych leków z itrakonazolem. Nie zaobserwowano interakcji itrakonazolu z AZT (zydowudyna) i fluwastatyną. Nie zaobserwowano indukującego działania itrakonazolu na metabolizm etynyloestradiolu i noretysteronu. Wpływ na wiązanie z białkami: Badania in vitro wykazały, że nie występują interakcje polegające na zmianach stopnia wiązania z białkami osocza pomiędzy itrakonazolem a imipraminą, propranololem, diazepamem, cymetydyną, indometacyną, tolbutamidem, sulfadymidyną i sulfametazyną.

Ciąża i laktacja: Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży, z wyjątkiem przypadków zagrażających życiu, gdy potencjalne korzyści przewyższają ewentualny niekorzystny wpływ na płód. W badaniach na zwierzętach wykazano, że itrakonazol wywiera szkodliwy wpływ na reprodukcję. Itrakonazol podawany w dużych dawkach ciężarnym samicom szczurów (40 mg/kg mc./dobę lub więcej) i myszy (80 mg/kg mc./dobę lub więcej) zwiększał częstość występowania zaburzeń u płodów i wywierał niekorzystne działanie na płód. Nie były prowadzone odpowiednie badania dotyczące stosowania itrakonazolu u kobiet w ciąży. U kobiet w wieku rozrodczym wskazane jest stosowanie skutecznych metod zapobiegania ciąży, do czasu wystąpienia pierwszej miesiączki po zakończeniu stosowania preparatu. Do mleka ludzkiego przenika niewielka ilość itrakonazolu. Przed rozpoczęciem leczenia, należy ocenić oczekiwane korzyści ze stosowania preparatu w stosunku do ryzyka związanego z karmieniem piersią. W razie wątpliwości pacjentka nie powinna karmić piersią w okresie leczenia.

Działania niepożądane: Podczas leczenia itrakonazolem około 9% pacjentów zgłaszało działania niepożądane. U pacjentów otrzymujących itrakonazol nieprzerwanie przez dłuższy czas (około 1 m-ca), częstość występowania działań niepożądanych była większa (ok. 15%). Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: bardzo rzadko: hipokalemia. Zaburzenia układu nerwowego: bardzo rzadko: neuropatia obwodowa, bóle głowy, zawroty głowy. Zaburzenia serca: bardzo rzadko: zastoinowa niewydolność krążenia. Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia: bardzo rzadko: obrzęk płuc. Zaburzenia żołądka i jelit: bardzo rzadko: bóle w nadbrzuszu, wymioty, niestrawność, nudności, biegunka i zaparcie. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: bardzo rzadko: bardzo ciężkie działania hepatotoksyczne, w tym przypadki ostrej niewydolności wątroby zakończone zgonem, zapalenie wątroby, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: bardzo rzadko: zespół Stevens-Johnsona, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wypadanie włosów, wysypka i świąd. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: bardzo rzadko: zaburzenia miesiączkowania. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: bardzo rzadko: reakcje alergiczne, obrzęki.

Przedawkowanie: W przypadku przedawkowania pacjentów należy leczyć objawowo, stosując środki podtrzymujące czynności życiowe. W ciągu pierwszej godziny po połknięciu leku można wykonać płukanie żołądka. Jeśli zostanie to uznane za stosowne, można podać węgiel aktywowany. Nie istnieje specyficzna odtrutka. Itrakonazolu nie można usunąć na drodze hemodializy.

Działanie: Itrakonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym, pochodną triazolową, działającym na Candida spp. i inne drożdże, dermatofity i grzyby patogenne. Jego działanie polega na zaburzaniu syntezy ergosterolu w błonach komórek grzybów.

Skład: 1 kaps. zawiera 100 mg itrakonazolu.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow