licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Polfenon®


Klasyfikacja terapeutyczna:
C01BC03 - Propafenon
Lek antyarytmiczny, miejscowo znieczulający.

Nazwa Międzynarodowa:
Propafenone hydrochloride
Firma:
Polpharma
Nr świadectwa rejestracji:
R/0341, R/0342
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Polfenon® tabl. powl. 150 mg 20 szt. Rx 7,72
R (1) 3,20
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Polfenon® tabl. powl. 150 mg 60 szt. Rx 24,35
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Polfenon® tabl. powl. 300 mg 20 szt. Rx 14,73
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 tabl. zawiera 150 mg lub 300 mg propafenonu chlorowodorku.

Wskazania do stosowania: Preparat zawiera substancję czynną - propafenonu chlorowodorek, który należy do grupy leków przeciwarytmicznych.
Preparat jest wskazany w leczeniu objawowych tachyarytmii nadkomorowych, w tym: częstoskurczu węzłowego, częstoskurczu nadkomorowego u pacjentów z zespołem Wolfa-Parkinsona-White'a (WPW), napadowego migotania przedsionków oraz zagrażającej życiu, ciężkiej, objawowej tachyarytmii komorowej.

Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku, jeśli występują:
· uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek propafenonu lub którykolwiek składnik leku,
· inna niż arytmia poważna choroba serca taka, jak: niewyrównana, zastoinowa niewydolność serca lub wstrząs kardiogenny, z wyłączeniem wstrząsu wywoływanego niemiarowością,
· objawowy ciężki rzadkoskurcz (wolne bicie serca),
· inne niż wskazane do stosowania zaburzenia rytmu, takie jak: zaburzenia czynności węzła zatokowego, zaburzenia przewodzenia przedsionkowego, blok przedsionkowo-komorowy II° lub wyższego stopnia, blok odnóg pęczka Hisa lub blok dystalny u pacjentów bez rozrusznika,
· ciężkie niedociśnienia tętnicze,
· objawy zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej (np. nieprawidłowe stężenie potasu w osoczu),
· ciężka obturacyjna choroba płuc.

Należy zachować szczególną ostrożność: Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek, jeśli:
· występuje niewydolność wątroby i nerek,
· pacjent ma wszczepiony rozrusznik,
· u pacjenta występuje znaczne uszkodzenie mięśnia sercowego (ryzyko ciężkich działań niepożądanych),
· występuje myasthenia gravis.

Istnieje możliwość przejścia napadowego migotania przedsionków w trzepotanie przedsionków z towarzyszącym blokiem przewodzenia w stosunku 2:1 lub 1:1.
Preparat może nasilać objawy myasthenia gravis.
Podczas leczenia zaleca się systematyczne kontrolowanie EKG oraz ciśnienia krwi.
Przed planowanym zabiegiem należy poinformować chirurga lub stomatologa o stosowaniu leku.

Ciąża: Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Nie wolno stosować leku u kobiet w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią: Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Kobiety leczone propafenonem nie powinny karmić piersią.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Lek może powodować działania niepożądane ze strony OUN. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn jeśli występują działania niepożądane, które mogą wpływać na sprawność psychofizyczną (np. niewyraźne widzenie, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, hipotonia ortostatyczna).

Stosowanie innych leków: Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty, a w szczególności o stosowaniu:
· innych leków stosowanych w zaburzeniach rymu serca chinidyna, glikozydy naparstnicy (digoksyna),
· leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryna, fenoprokumon),
· leków zwanych b-adrenolitykami (b-blokerami) - stosowanych w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi (np. propranolol i metoprolol),
· trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych (amitryptylina, dotiepina, dezypramina) lub innych leków przeciwdepresyjnych (np. wenlafaksyna, fluoksetyna, paroksetyna),
· cymetydyny (lek stosowany w chorobie wrzodowej),
· ketokonazolu (lek przeciwgrzybiczy),
· mizolastyny (lek stosowany w alergii),
· fenobarbitalu (lek stosowany w padaczce),
· cyklosporyny (lek stosowany po przeszczepach lub w leczeniu zapalenia stawów lub łuszczycy),
· teofiliny (lek stosowany w astmie),
· ryfampicyny, erytromycyny (antybiotyki),
· leków stosowanych do znieczulenia,
· lidokainy (lek przeciwbólowy do stosowania miejscowego oraz przeciwarytmiczny),
· rytonawiru (lek przeciwwirusowy),
· amiodaronu (lek przeciwarytmiczny),
· soku grejpfrutowego.

Uwagi: · Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
· Nie należy nagle przerywać leczenia lub zmieniać samemu dawkowania bez porozumienia się w pierwszej kolejności z lekarzem.

Sposób stosowania: Leczenie tachyarytmii komorowych powinno przebiegać w warunkach szpitalnych.
Lek należy podawać po posiłku, popijając niewielką ilością płynu.
Dawkę należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta, zależnie od jego potrzeb i odpowiedzi terapeutycznej.
Należy podawać najmniejszą skuteczną dawkę leku.
Początkowo, u pacjentów o mc. ok. 70 kg, stosuje się 150 mg 3 razy na dobę. W przypadku nieskuteczności dawkę dobową można zwiększyć, nie częściej niż co 3-4 dni, do dawki 300 mg 2 razy na dobę, a nawet 300 mg 3 razy na dobę, pod warunkiem ścisłej kontroli kardiologicznej.
Bezpieczeństwo leku w dawce powyżej 900 mg/dobę nie zostało ustalone.
U pacjentów o masie ciała mniejszej niż 70 kg, dawki leku powinny być mniejsze.

Dzieci
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci poniżej 18 rż nie zostało określone. Lek ze względu na moc, nie powinien być stosowany u dzieci.
Pacjenci w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z istotnymi zaburzeniami czynności lewej komory (frakcja wyrzutowa <35%) lub uszkodzeniem mięśnia sercowego leczenie należy rozpocząć od małych dawek leku. Należy zachować skrajną ostrożność w przypadku, gdy wymagane jest zwiększenie dawki, którego można dokonać po 5 do 8 dniach leczenia.
Niewydolność nerek lub wątroby
Propafenon jest metabolizowany w wątrobie. Ze względu na zwiększoną biodostępność i okres półtrwania propafenonu w fazie eliminacji u pacjentów z niewydolnością wątroby, konieczne jest ostrożne dobieranie dawki leku.
Również w przypadku zaburzeń czynności nerek należy zachować ostrożność przy podawaniu leku. W obu przypadkach dawka leku powinna być dostosowana do możliwości eliminacji leku z organizmu.

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki, która nie została przyjęta w stosownym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przedawkowanie: W razie przedawkowania leku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub zgłosić na izbę przyjęć najbliższego szpitala.

Możliwe działania niepożądane: Badania diagnostyczne: zwiększone stężenie glukozy we krwi, hyponatremia (niedobór sodu we krwi), zwiększona aktywność enzymów wątrobowych; fosfatazy alkalicznej (AP), aminotransferaz (AspAT, AlAT).
Zaburzenia serca: arytmia (zaburzenia rytmu serca), dusznica bolesna, tachykardia komorowa, kołatanie serca, blok przedsionkowo-komorowy I°, bradykardia (wolna czynność serca), migotanie przedsionków, migotanie komór, opóźnienie przewodnictwa śródkomorowego, trzepotanie przedsionków, rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe, zatrzymanie akcji serca, tachykardia nadkomorowa, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy IIo i IIIo, blok odnogi pęczka Hisa, nasilenie niewydolności serca.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego: agranulocytoza (brak granulocytów we krwi), niedokrwistość, granulocytopenia (zmniejszenie ilości granulocytów we krwi), małopłytkowość (zmniejszenie ilości płytek krwi), plamica, leukopenia (zmniejszenie ilości białych krwinek).
Zaburzenia układu nerwowego: zaburzenia smaku, ból głowy, astenia (osłabienie), omdlenie, ataksja (niezborność ruchów), bezsenność, drżenie, senność.
Rzadko: zaburzenia mowy, zaburzenia węchu, parestezje (mrowienie, kłucie), zawroty głowy.
Zaburzenia oka: niewyraźne widzenie, podrażnienie oczu.
Zaburzenia ucha i błędnika: szum w uszach.
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: duszność.
Zaburzenia żołądka i jelit: nudności i wymioty, zaparcia, niestrawność, biegunka, suchość w jamie ustnej, ból żołądka, wzdęcia, zapalenie żołądka, odruchy wymiotne, uczucie gorzkiego smaku.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zaburzenia czynności nerek, zespół nerczycowy.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obfite pocenie się, uogólniony rumień skóry, utrata włosów, pokrzywka, świąd.
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: skurcze mięśniowe, osłabienie mięśniowe, zespół tocznia.
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: utrata apetytu.
Zaburzenia naczyniowe: obrzęk, niedociśnienie, obniżenie ciśnienia krwi przy zmianie pozycji ciała na stojącą (dotyczy to szczególnie ludzi starszych), napadowe zaczerwienienie twarzy.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: zmęczenie, ból w klatce piersiowej.
Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje alergiczne (wysypka, świąd), toczeń rumieniowaty.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: cholestaza, objawy uszkodzenia komórek wątrobowych, zapalenie wątroby, żółtaczka.
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: impotencja, zmniejszenie liczby plemników.
Zaburzenia psychiczne: niepokój.
Rzadko: koszmary nocne, depresja, dezorientacja, utrata pamięci, odrętwienie, psychozy maniakalne.

Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych nasili się lub pojawią się objawy nie wymienione w tej ulotce należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow