licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Rytmonorm® 150; -300


Klasyfikacja terapeutyczna:
C01BC03 - Propafenon
Lek antyarytmiczny, miejscowo znieczulający.

Nazwa Międzynarodowa:
Propafenone hydrochloride
Firma:
Abbott Laboratories
Nr świadectwa rejestracji:
R/1008, R/1009
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Rytmonorm® 150 tabl. powl. 150 mg 20 szt. Rx 7,94
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Rytmonorm® 300 tabl. powl. 300 mg 20 szt. Rx 16,25
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Objawowe i wspomagające leczenie nadkomorowych zaburzeń rytmu serca jak np. częstoskurcze z węzła przedsionkowo-komorowego, częstoskurcze nadkomorowe w przebiegu zespołu WPW lub napadowe migotanie przedsionków. Objawowe i wspomagające leczenie zaburzeń rytmu serca, typu częstoskurczu komorowego, jeśli wg lekarza stanowią zagrożenie dla życia pacjenta.

Dawkowanie: Doustnie, przed rozpoczęciem leczenia, pod nadzorem kardiologicznym należy ustalić indywidualną dawkę leku na podstawie wielokrotnej kontroli EKG i ciśnienia tętniczego krwi (faza stabilizacji). W przypadku poszerzenia zespołu QRS (o ponad 20%) lub wydłużenia skorygowanego czasu QT należy zmniejszyć dawkę lub zaprzestać jej podawania do czasu normalizacji EKG. W fazie stabilizacji i podczas kontynuacji leczenia 450-600 mg dziennie w 2-3 dawkach podzielonych. W przypadkach koniecznych, u pacjentów o mc. ok. 70 kg i tylko pod ścisłym nadzorem kardiologicznym dawka może być zwiększona do 900 mg dziennie, w 3 dawkach podzielonych. U pacjentów z mniejszą mc. dawki dzienne należy odpowiednio zredukować. U pacjentów w wieku starszym lub ze znacznym uszkodzeniem mięśnia sercowego zaleca się w fazie stabilizacji bardzo ostrożne dawkowanie. Podwyższenie dawki może następować w odstępach 3-4 dniowych.

Uwagi: U pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby i/lub nerek dawki terapeutyczne mogą prowadzić do kumulacji leku, jednak pod kontrolą EKG i kontrolą stężenia leku w osoczu możliwe jest stosowanie propafenonu. W przypadku komorowych zaburzeń serca rozpoczęcie leczenia powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą kardiologiczną i odpowiedniego wyposażenia kardiologicznego do leczenia nagłych wypadków i możliwości monitorowania pacjenta. Badania kontrolne powinny być przeprowadzane w równych odstępach czasu (np. co miesiąc standardowe EKG lub co 3 m-ce EKG 24 h metodą Holtera i EKG wysiłkowe). W przypadku pogorszenia pojedynczych parametrów lub w przypadku zwiększenia częstości występowania lub natężenia zaburzeń rytmu serca należy przeprowadzić kontrolę stosowania leku. U pacjentów z istotnym upośledzeniem funkcji lewej komory (frakcja wyrzutowa <35%) lub ze strukturalnymi zmianami mięśnia sercowego lek wprowadzać stopniowo, ze szczególna ostrożnością. Zwiększenie koniecznej dawki zaleca się jeśli osiągnięto stan równowagi farmakokinetycznej, z reguły po 5-8 dniach. W ten sposób zmniejsza się ryzyko wystąpienia we wstępnej fazie leczenia efektu proarytmicznego. Tabl. przyjmować nierozgryzione i nierozpuszczone, po posiłku popijając niewielką ilością wody.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki preparatu. Jawna niewydolność mięśnia sercowego; wstrząs kardiogenny (z wyjątkiem przypadków spowodowanych zaburzeniami rytmu serca); ciężka bradykardia (chorobowo zwolniona czynność serca); pierwsze 3 m-ce po zawale mięśnia sercowego i przy ograniczonej wydolności serca (frakcja wyrzutowa lewej komory <35%), oprócz pacjentów z zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca typu częstoskurczu komorowego; występujące znaczne zaburzenia przewodzenia bodźców zatokowo-przedsionkowych, przedsionkowo-komorowych i wewnątrzkomorowych; zespół węzła zatokowego (zespół brady-tachykardii); ciężka hipotonia (znaczne obniżenie ciśnienia krwi); zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (np. zaburzenia gospodarki potasowej); ciężkie obturacyjne schorzenia układu oddechowego; miastenia gravis.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: W czasie leczenia może nastąpić zmiana progu pobudliwości i przewodzenia stymulatorów serca. Należy wówczas sprawdzać funkcjonowanie stymulatora i w razie konieczności zaprogramować go na nowo. Leczenie propafenonem wymaga systematycznej kontroli lekarskiej. W zależności od indywidualnej wrażliwości może wystąpić upośledzenie reakcji i w związku z tym niezdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Dotyczy to także jednoczesnego spożywania alkoholu.

Interakcje: Przy jednoczesnym stosowaniu preparatów miejscowo-znieczulających (np. przy wszczepieniu sztucznego stymulatora serca, przy zabiegach chirurgicznych lub stomatologicznych) jak również innych leków powodujących zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego (np. leków b-adrenolitycznych, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych) może wystąpić nasilenie działania propafenonu. Opisywano przypadki zwiększenia stężenia propranololu, metoprololu, desipraminy, cyklosporyny i digoksyny w osoczu pacjentów leczonych chlorowodorkiem propafenonu. Opisywano wzrost stężenia propafenonu w osoczu u pacjentów równocześnie leczonych cymetydyną lub chinidyną. Przy równoczesnym podawaniu propafenonu i fenobarbitalu lub ryfampicyny może dojść do obniżenia stężenia leku w osoczu, nawet poniżej stężenia terapeutycznego. Możliwe są także interakcje propafenonu z doustnymi środkami przeciwkrzepliwymi (nasilenie działania przeciwkrzepliwego). W takich przypadkach konieczna jest kontrola czasu krzepnięcia.

Ciąża i laktacja: W okresie ciąży (szczególnie w I trymestrze) i w okresie karmienia piersią propafenon może być stosowany tylko w przypadku wyraźnych wskazań lekarza.

Działania niepożądane: Po podaniu większej dawki początkowej mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (brak łaknienia, nudności, wymioty, uczucie pełności, zaparcia, suchość w ustach, gorzki smak, zaburzenia czucia w ustach) oraz parestezje (zaburzenia czucia), zaburzenia widzenia, zawroty głowy. Czasami, szczególnie u pacjentów starszych może dojść do zaburzeń ze strony układu krążenia lub wywoływanym dłuższym staniem w miejscu (zespół ortostatyczny). Może wystąpić proarytmiczne działanie w formie zmian lub nasilenia zaburzeń rytmu, które może prowadzić albo poprzez nadmierne zwolnienie czynności serca (bradykardia) lub poprzez zaburzenia w układzie bodźcowo-przewodzącym serca (np. blok zatokowo-przedsionkowy, przedsionkowo-komorowy i śródkomorowy) lub przy przyspieszeniu czynności serca (np. ponowny częstoskurcz komorowy). Bardzo rzadko może wystąpić trzepotanie lub migotanie komór. Niewydolność serca może się pogłębiać. Rzadko dochodzi do uczucia zmęczenia, bólu głowy, zaburzeń psychicznych (uczucie strachu, splątanie, koszmary nocne, zaburzenia snu), wyjątkowo rzadko w przypadku przedawkowania opisywano wystąpienie drgawek. Rzadko obserwowano objawy pozapiramidowe (zaburzenia ruchów mimowolnych), alergiczne zmiany skórne (zaczerwienienie skóry, świąd, pokrzywka, skurcz oskrzeli (u pacjentów ze skłonnością do skurczów oskrzeli). Sporadycznie może dojść do cholestazy, będącej wyrazem osobniczej nadwrażliwości typu hyperergiczno-alergicznego i/lub zaburzeń czynności wątroby. W przypadku stosowania dużych dawek zaobserwowano w kilku przypadkach spadek potencji i liczby komórek nasienia. Objawy te ustępowały po zakończeniu leczenia. W pojedynczych przypadkach opisano wzrost przeciwciał przeciwjądrowych, zespół typu liszaju rumieniowatego, leukopenię lub granulocytopenię lub trombocytopenię, które ustępowały po odstawieniu leku. W pojedynczych przypadkach opisywano wystąpienie agranulocytozy.

Przedawkowanie: W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania należy oznaczyć stężenie leku w osoczu i ewentualnie zmniejszyć dawkę.

Działanie: Lek antyarytmiczny. Preparat działa miejscowo znieczulająco i stabilizująco na błonę komórek mięśnia sercowego. Powoduje zmniejszenie pobudliwości i działa hamująco na przewodzenie pobudzeń w przedsionkach i komorach. Dzięki temu jest skuteczny w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Działanie preparatu następuje po ok. 30 min, a maks. stężenie substancji czynnej w surowicy krwi występuje po 2-3 h. Działanie antyarytmiczne leku utrzymuje się przez okres dłuższy niż 8 h.

Skład: 1 tabl. powl. zawiera 150 mg lub 300 mg chlorowodorku propafenonu.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow