licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Avastin®


Klasyfikacja terapeutyczna:
L01XC07 - Bewacizumab
Stosowany w leczeniu raka okrężnicy lub odbytnicy i w skojarzeniu z innymi lekami w przypadku raka sutka.

Nazwa Międzynarodowa:
Bevacizumab
Firma:
Roche
Nr świadectwa rejestracji:
EU/1/04/300/001, EU/1/04/300/002
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Avastin® inf. [konc. do przyg. roztw.] 100 mg/4 ml 1 fiol. Rx-z 1417,50
B (1) bezpł.
(1) Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka jelita grubego, Program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Avastin® inf. [konc. do przyg. roztw.] 400 mg/16 ml 1 fiol. Rx-z 5670,00
B (1) bezpł.
(1) Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka jelita grubego, Program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 25 mg bewacyzumabu.

Wskazania do stosowania: Avastin jest lekiem, stosowanym w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem okrężnicy lub odbytnicy. Jest on stosowany w skojarzeniu z chemioterapią zawierającą fluoropirymidynę.
Avastin stosuje się również w leczeniu rozsianego raka piersi. Podczas leczenia chorych cierpiących na raka piersi, lek podaje się jednocześnie z chemioterapią paklitakselem.Avastin stosuje się również w leczeniu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. Lek będzie podawany łącznie ze schematem chemioterapii obejmującym stosowanie platyny.
Avastin stosuje się również w leczeniu zaawansowanego raka nerki. Podczas leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki, lek podje się jednocześnie z lekiem o nazwie interferon.
Lek Avastin zawiera substancję aktywną bewacyzumab, która jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym. Przeciwciała monoklonalne są białkami, które specyficznie rozpoznają i łączą się z innymi unikalnymi białkami w organizmie. Bewacyzumab łączy się wybiórczo z białkiem nazywanym ludzkim naczyniowo-śródbłonkowym czynnikiem wzrostu (VEGF), które jest obecne w wyściółce naczyń krwionośnych i limfatycznych w organizmie. VEGF powoduje wzrost naczyń krwionośnych w obrębie guza, co umożliwia zaopatrzenie go w tlen i substancje odżywcze. W momencie połączenia się bewacyzumabu z VEGF, powoduje on zatrzymanie prawidłowego działania VEGF. Ma to wpływ na wzrost guza nowotworowego poprzez zablokowanie namnażania się naczyń krwionośnych zaopatrujących guz w tlen i substancje odżywcze.
Każde opakowanie leku Avastin w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 fiolkę. Fiolkę o pojemności 4 ml lub 16 ml wypełnia przejrzysty lub lekko opalizujący, bezbarwny do jasnobrązowego jałowy płyn. Przed podaniem musi on zostać rozcieńczony w celu sporządzania roztworu do infuzji.

Przeciwwskazania: Nie stosować leku Avastin:
· jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na bewacyzumab lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Avastin;
· jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na produkty wytwarzane z komórek jajnika chomika chińskiego (CHO) lub inne rekombinowane ludzkie lub humanizowane przeciwciała;
· jeśli u pacjenta występuje guz w obrębie mózgu, który nie był leczony;
· jeśli pacjentka jest w ciąży.

Należy zachować szczególną ostrożność: ¨ jeśli u pacjenta rozpoznano choroby powodujące zmiany zapalne w obrębie jamy brzusznej (np. zapalenie uchyłka, wrzody żołądka, zapalenie jelit związane z chemioterapią), ponieważ jest możliwe, że Avastin może zwiększyć ryzyko wystąpienia perforacji (przedziurawienia) jelita;
¨ gdy planowany jest u pacjenta zabieg chirurgiczny lub jeśli pacjent miał większy zabieg chirurgiczny w ciągu ostatnich 28 dni lub jeśli u pacjenta nie wygoiły się jeszcze rany po operacji, nie należy stosować leku Avastin, ponieważ lek ten może zwiększyć ryzyko krwawienia po zabiegu lub zwiększyć ryzyko opóźnienia gojenia ran po zabiegu chirurgicznym;
¨ jeśli u pacjenta stwierdzono nadciśnienie (podwyższone ciśnienie krwi), które nie poddaje się leczeniu lekami przeciwnadciśnieniowymi, ponieważ lek Avastin może zwiększać częstość występowania nadciśnienia. Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Avastin lekarz upewni się, czy ciśnienie tętnicze krwi jest dobrze kontrolowane;
¨ jeśli pacjent choruje na nadciśnienie, ponieważ może występować zwiększone ryzyko białkomoczu;
¨ gdy pacjent ma ponad 65 lat lub występowały u niego zakrzepy w tętnicach w przeszłości, ponieważ czynniki te mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zakrzepów w tętnicach w przyszłości;
¨ jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występują tendencje do problemów z krwawieniem lub przyjmowane są leki przeciwko tworzeniu się zakrzepów krwi w naczyniach;
¨ jeśli u pacjenta występuje odkrztuszanie lub plucie krwią lub jakiekolwiek krwawienie w płucach;
¨ jeśli pacjent kiedykolwiek otrzymywał antracykliny (np. doksorubicynę - specjalną chemioterapię wykorzystywaną w leczeniu niektórych nowotworów), był poddawany radioterapii klatki piersiowej lub miał chorobę serca ponieważ lek Avastin może zwiększać ryzyko osłabienia serca.
Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, nawet jeśli powyższe stwierdzenia dotyczyły pacjenta kiedykolwiek w przeszłości.

Ciąża i karmienie piersią: Nie stosować leku Avastin w trakcie ciąży. Avastin może spowodować uszkodzenie nienarodzonego dziecka, ponieważ może hamować rozwój nowych naczyń krwionośnych. Lekarz prowadzący powinien poinformować pacjenta o metodach antykoncepcji w czasie terapii lekiem Avastin i co najmniej przez 6 miesięcy od momentu podania ostatniej dawki leku Avastin.
Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, zaszła w ciążę w trakcie terapii lekiem Avastin lub zamierza być w ciąży w niedalekiej przyszłości.
Nie karmić piersią w trakcie terapii lekiem Avastin i co najmniej przez 6 miesięcy od momentu podania ostatniej dawki leku Avastin, ponieważ lek może negatywnie wpływać na wzrost i rozwój dziecka.
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Nie stwierdzono, żeby lek Avastin powodował u pacjenta upośledzenie zdolności kierowania pojazdami, posługiwania się narzędziami lub obsługi maszyn.

Stosowanie innych leków: Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Należy poinformować lekarza, czy ostatnio otrzymywano lub otrzymuje się radioterapię.

Sposób stosowania: Dawka leku Avastin wymaga dostosowania w zależności od masy ciała pacjenta i rodzaju nowotworu, jaki będzie leczony. Zalecana dawka wynosi 5, 7,5, 10 lub 15 mg na kg masy ciała pacjenta. Lekarz prowadzący zaleci dawkę odpowiednią dla danego pacjenta. Lek Avastin jest podawany co 2 lub 3 tygodnie. Ilość infuzji dożylnych podawanych pacjentowi zależy od tego, jaka jest odpowiedź na leczenie, lek powinien być podawany do momentu, gdy stwierdza się, że przestał on być skuteczny w hamowaniu wzrostu nowotworu. Kwestie te mogą być przedyskutowane z lekarzem prowadzącym.
Sposób podawania:
Lek Avastin jest koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji. W zależności od zaleconej dawki, całość lub część zawartości fiolki będzie rozcieńczona w roztworze soli w wodzie przed podaniem pacjentowi. Lekarz lub pielęgniarka poda rozcieńczony w ten sposób lek Avastin w formie infuzji dożylnej. Pierwsza infuzja będzie podawana w ciągu 90 minut. Jeżeli pacjent dobrze tolerował pierwsze podanie, druga infuzja może być podawana w ciągu 60 minut. Kolejne można podawać w ciągu 30 minut.
Podawanie leku Avastin powinno być czasowo przerwane, jeżeli:
· u pacjenta występują poważne przypadki podwyższonego ciśnienia krwi, wymagające leczenia z zastosowaniem leków obniżających ciśnienie;
· u pacjenta wystąpią problemy z gojeniem ran po zabiegu chirurgicznym;
· pacjent poddawany jest zabiegowi chirurgicznemu.
Podawanie leku Avastin powinno być zakończone, jeżeli:
· u pacjenta występują poważne przypadki podwyższonego ciśnienia krwi, które nie poddaje się leczeniu lekami przeciwnadciśnieniowymi lub, gdy wystąpi nagłe znaczne podwyższenie ciśnienia;
· u pacjenta występuje białko w moczu oraz objawy obrzęku całego ciała;
· u pacjenta występuje perforacja (dziura) w ścianach przewodu pokarmowego;
· u pacjenta występuje nieprawidłowe połączenie lub przejście w kształcie rurki między tchawicą i przełykiem, lub między narządami wewnętrznymi i skórą lub innymi tkankami, które zazwyczaj nie są ze sobą połączone, ocenione przez lekarza jako poważne;
· u pacjenta występują zakrzepy w tętnicach;
· u pacjenta występują zakrzepy w żyłach płucnych;
· u pacjenta występuje jakiekolwiek poważne krwawienie.
Pominięcie zastosowania leku Avastin:
¨ lekarz prowadzący podejmie decyzję, kiedy powinna być podana następna dawka leku Avastin. Pacjent powinien omówić to z lekarzem prowadzącym.
Przerwanie podawania leku Avastin może spowodować zatrzymanie wpływu na wzrost nowotworu. Nie należy przerywać stosowania leku Avastin chyba, że zostało to uzgodnione z lekarzem prowadzącym.

Przedawkowanie: Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Avastin:
¨ u pacjenta może wystąpić ciężka migrena. W takim przypadku należy pilnie skontaktować się z lekarzem.

Możliwe działania niepożądane: Jak każdy lek, Avastin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Poniżej wymienione działania niepożądane były obserwowane, gdy Avastin był stosowany w skojarzeniu z chemioterapią. Nie oznacza to koniecznie, że działania te były powodowane przez lek Avastin.
Działania niepożądane opisane jako bardzo częste występowały częściej niż u 1 na 10 pacjentów.
Działania niepożądane opisane jako częste występowały do 1 na 10 pacjentów.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregoś z poniższych działań niepożądanych.
Częste (do 1 na 10 pacjentów) najbardziej poważne działania niepożądane to:
· perforacja jelita;
· krwawienie, w tym krwawienie w płucach u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca;
· blokowanie tętnic przez zakrzepy;
· blokowanie żył płucnych przez skrzepy.
Do ciężkich działań niepożądanych, które mogą występować bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów), można zaliczyć:
· podwyższone ciśnienie krwi;
· problemy z gojeniem ran po zabiegach chirurgicznych;
· uczucie zdrętwienia lub mrowienia w dłoniach i stopach;
· zmniejszona liczba krwinek we krwi, włącznie z krwinkami białymi, które wspomagają zwalczanie infekcji, oraz krwinek, które wpływają na krzepliwość krwi;
· brak energii i uczucie zmęczenia;
· nudności i wymioty.
Do ciężkich działań niepożądanych, które mogą występować często (do 1 na 10 pacjentów), można zaliczyć:
· zmniejszenie liczby komórek krwi, w tym białych krwinek (mogące objawiać się gorączką) i czerwonych krwinek;
· krwawienia związane z guzem;
· osłabienie;
· ból brzucha;
· suchość w jamie ustnej z uczuciem pragnienia i (lub) zmniejszoną ilością moczu lub ciemniejszym zabarwieniem moczu;
· biegunka;
· ból, w tym ból głowy;
· zakrzepy w żyłach nóg lub trudności w krzepnięciu krwi;
· miejscowe gromadzenie się ropy;
· zakażenia, w szczególności zakażenia krwi lub pęcherza moczowego;
· niedostateczna ilość krwi dostarczana do mózgu lub udar;
· zakrzepy w tętnicach, co może doprowadzić do udaru mózgu lub zawału serca;
· zasypianie lub omdlenia;
· problemy z sercem i trudności w oddychaniu;
· krwawienie z nosa;
· zwiększenie częstości rytmu serca (tętna);
· zaparcia w obrębie jelit;
· nieprawidłowe wyniki badań moczu (obecność białka w moczu);
· duszność lub małe stężenia tlenu we krwi.
Rzadko mogą wystąpić takie działania niepożądane, jak: drgawki (napady drgawkowe), ból głowy, splątanie, nieprawidłowe widzenie lub nieprawidłowe połączenie w kształcie rurki między tchawicą i przełykiem.
Należy skontaktować się tak szybko jak to możliwe z lekarzem w przypadku wystąpienia któregoś z niżej wymienionych działań niepożądanych.
Bardzo częste (częściej niż u 1 na 10 pacjentów) działania niepożądane, które nie były określane jako ciężkie, to:
· podwyższone ciśnienie krwi;
· ból;
· osłabienie;
· zaparcia, krwawienia z dolnych części jelita grubego, zapalenie jamy ustnej;
· utrata apetytu;
· obecność białka w moczu;
· krwawienia z nosa;
· gorączka;
· ból głowy.
Do częstych (do 1 na 10 pacjentów) działań niepożądanych, które nie były ciężkie, można zaliczyć:
· spłycony oddech;
· krwawienia z nosa;
· katar;
· suchość skóry, łuszczenie się i zapalenie skóry, zmiany zabarwienia skóry;
· zmiany odczuwania smaku;
· problemy z oczami (łzawienie).
Do innych niezbyt częstych działań niepożądanych o jakimkolwiek stopniu ciężkości, można zaliczyć niewydolność serca, oraz krwawienia z błony śluzowej jamy ustnej lub z pochwy, nieprawidłowe połączenie w kształcie rurki między narządami wewnętrznymi i skórą lub innymi tkankami, które zazwyczaj nie są połączone.
Bardzo rzadko donoszono o utworzeniu się u pacjentów dziury w przegrodzie nosowej - strukturze oddzielającej nozdrza od siebie.
Niektóre działania niepożądane występują częściej u pacjentów w podeszłym wieku. Należą do nich występowanie zakrzepów w tętnicach, co może prowadzić do udaru mózgu lub zawału serca. Dodatkowo pacjenci w podeszłym wieku są narażeni na większe ryzyko zmniejszenia liczby białych krwinek we krwi oraz krwinek, które wpływają na krzepliwość krwi. Inne działania niepożądane, które występowały częściej u starszych pacjentów to biegunka, nudności, ból głowy i zmęczenie.
Avastin może również powodować zmiany w wynikach badań laboratoryjnych zleconych przez lekarza, w tym zmniejszoną liczbę białych krwinek we krwi, szczególnie neutrofili (jednego z typów białych krwinek, które chronią organizm przed infekcjami), obecność białka w moczu, zmniejszone stężenie potasu, sodu lub fosforu (substancja mineralna) we krwi, zwiększone stężenie cukru we krwi, zwiększona aktywności fosfatazy zasadowej (enzym), zmniejszone stężenie hemoglobiny (substancja występująca w krwinkach czerwonych przenosząca tlen), które mogą mieć ciężki charakter.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow