licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Combigan®


Klasyfikacja terapeutyczna:
S01ED51 - Timolol w połączeniach
Timolol - stosowany w okulistyce, w przypadku podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego lub jaskry.

Nazwa Międzynarodowa:
Brimonidine tartate + Timolol
Firma:
Allergan
Nr świadectwa rejestracji:
12076
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Combigan® krople do oczu [roztwór] (2 mg+ 5 mg)/ml 1 but. 5 ml Rx 40,42
R (1) 12,43
(1) Jaskra
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Obniżanie ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą przewlekłą otwartego kąta lub nadciśnieniem ocznym, u których odpowiedź na leki blokujące receptory b-adrenergiczne stosowane miejscowo, jest niewystarczająca.

Dawkowanie: Dorośli i osoby w podeszłym wieku: Zalecaną dawką jest 1 kropla do chorego oka/oczu 2x/dobę, w przybliżeniu w odstępie 12 h. Jeśli stosowany jest miejscowo więcej niż jeden lek, poszczególne leki należy zakraplać w odstępach co najmniej 5 min. W celu zmniejszenia ewentualnego wchłaniania układowego, zaleca się ucisnąć worek łzowy w okolicy krawędzi kostnej na jedną minutę (z wywołaniem miejscowej niedrożności). Należy to zrobić bezpośrednio po wkropleniu preparatu do każdego oka.

Uwagi: Aby zapobiec zakażeniu oka lub kropli do oczu, nie wolno dopuścić do kontaktu końcówki zakraplacza z jakąkolwiek powierzchnią. Preparat wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Może on powodować przejściowo niewyraźne widzenie, uczucie zmęczenia i/lub senność. Pacjent powinien poczekać do ustąpienia tych objawów, zanim będzie prowadził pojazd mechaniczny lub obsługiwał urządzenie mechaniczne w ruchu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroba dróg oddechowych z nadreaktywnością, w tym astma oskrzelowa aktualnie lub w wywiadzie, ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc. Bradykardia zatokowa, blok przedsionkowo-komorowy II lub III° niewyrównany przez zastosowanie stymulatora serca, jawna niewydolność serca, wstrząs kardiogenny. Stosowanie u noworodków. Stosowanie u pacjentów przyjmujących inhibitory oksydazy monoaminowej (IMAO). Stosowanie u pacjentów przyjmujących leki przeciwdepresyjne, które wpływają na przewodnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i mianseryna).

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Podobnie jak w przypadku innych leków do stosowania miejscowego do oka, substancje czynne preparatu mogą być wchłaniane układowo. Nie obserwowano nasilenia wchłaniania układowego poszczególnych substancji czynnych przy ich stosowaniu w skojarzeniu. U niektórych pacjentów podczas badań klinicznych nad lekiem występowały reakcje typu alergicznego ze strony oka (alergiczne zapalenie spojówek i alergiczne zapalenie powiek). Alergiczne zapalenie spojówek występowało u 5,2% pacjentów. Zwykle początek objawów występował po 3-9 m-cach. Ogólny wskaźnik przerwania leczenia z powodu reakcji alergicznej wynosił 3,1%. Alergiczne zapalenie powiek było zgłaszane niezbyt często (<1%). W razie wystąpienia reakcji alergicznych, należy przerwać leczenie preparatem. Ze względu na zawartość leku b-adrenolitycznego, timololu, mogą wystąpić takie same rodzaje działań niepożądanych ze strony układu krążenia oraz płuc, jakie obserwuje się przy stosowaniu ogólnym b-adrenolityków. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu preparatu u pacjentów z ciężką albo niestabilną i niewyrównaną chorobą układu krążenia. Przed rozpoczęciem podawania leku należy odpowiednio wyrównać niewydolność serca. Pacjentów z ciężką chorobą serca w wywiadzie należy obserwować w kierunku wystąpienia objawów podmiotowych niewydolności serca, a także należy u nich sprawdzać tętno. Po podaniu maleinianu timololu zgłaszano reakcje ze strony serca i układu oddechowego, w tym zgon z powodu skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą. Rzadko występował zgon związany z niewydolnością serca po podaniu maleinianu timololu. U pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności nerek, leczonych dializami, leczenie timololem było związane z nasilonym niedociśnieniem. Timolol może zmniejszać tachykardię wyrównawczą i zwiększać ryzyko niedociśnienia, przy jego jednoczesnym stosowaniu ze środkami znieczulającymi ogólnie. Lekarz anestezjolog musi być poinformowany o tym, że pacjent przyjmuje preparat. b-adrenolityki mogą maskować objawy podmiotowe nadczynności tarczycy oraz pogarszać przebieg dławicy piersiowej typu Prinzmetala, ciężkich zaburzeń krążenia obwodowego i ośrodkowego oraz niedociśnienia. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z kwasicą metaboliczną i nieleczonym guzem chromochłonnym nadnerczy (phaechromocytoma). Leki b-adrenolityczne należy podawać ostrożnie pacjentom, zagrożonym wystąpieniem samoistnej hipoglikemii albo z niewyrównaną cukrzycą (zwłaszcza cukrzycą chwiejną), ponieważ mogą one maskować objawy podmiotowe i przedmiotowe ostrej hipoglikemii. Może dojść do zamaskowania wczesnych objawów ostrej hipoglikemii, w szczególności takich, jak tachykardia, kołatania serca i pocenie się. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z depresją, zaburzeniami krążenia mózgowego lub wieńcowego, zespołem Raynauda, hipotonią ortostatyczną lub zapaleniem zakrzepowo-zarostowym naczyń krwionośnych. Podczas przyjmowania b-adrenolityków u pacjentów z atopią w wywiadzie albo z ciężką reakcją anafilaktyczną na różne alergeny w wywiadzie może występować brak reakcji na zwykłą dawkę adrenaliny, stosowaną w leczeniu reakcji anafilaktycznych. Podobnie jak w przypadku b-adrenolityków stosowanych układowo, jeżeli istnieje konieczność przerwania stosowania preparatu u pacjentów z chorobą wieńcową, należy stopniowo zmniejszać dawkowanie w celu uniknięcia zaburzeń rytmu serca, zawału mięśnia sercowego lub nagłego zgonu. U pacjentów przyjmujących leki hamujące wydzielanie cieczy wodnistej (np. timolol, acetazolamid) zgłaszano odwarstwienie siatkówki po zabiegach filtracyjnych. Środek konserwujący zawarty w preparacie - chlorek benzalkonium może powodować podrażnienie oczu. Przed zastosowaniem preparatu należy zdjąć soczewki kontaktowe i nie zakładać ich przez 15 min. po zakropleniu. Wiadomo, że chlorek benzalkonium może zmienić kolor soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Nie zbadano działania preparatu u pacjentów z jaskrą z zamkniętym kątem.

Interakcje: Nie przeprowadzono swoistych badań nad interakcjami między preparatem a innymi lekami. Należy jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienia działania addycyjnego lub nasilenia działania leków hamujących czynność OUN (alkohol, barbiturany, opioidowe leki przeciwbólowe, leki uspokajające i znieczulające ogólnie). Przy jednoczesnym stosowaniu kropli do oczu, zawierających timolol oraz doustnych blokerów kanału wapniowego, guanetydyny, b-adrenolityków, leków przeciwarytmicznych, glikozydów naparstnicy oraz leków parasympatykomimetycznych, istnieje możliwość działania addytywnego, prowadzącego do niedociśnienia i/lub znacznej bradykardii. Zgłaszano bardzo rzadkie (<1:10000) przypadki hipotonii po podaniu brimonidyny. Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu preparatu i leków przeciwnadciśnieniowych o działaniu układowym. Wprawdzie timolol ma niewielki wpływ na średnicę źrenicy, jednak przy stosowaniu timololu w skojarzeniu ze środkami rozszerzającymi źrenicę, takimi jak adrenalina, sporadycznie zgłaszano rozszerzenie źrenicy. b-adrenolityki mogą nasilać działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych. b-adrenolityki mogą także maskować objawy podmiotowe i przedmiotowe hipoglikemii. Jednoczesne przyjmowanie b-adrenolityków może nasilać reakcję nadciśnieniową po nagłym przerwaniu stosowania klonidyny. Podczas jednoczesnego przyjmowania chinidyny i timololu zgłaszano nasilenie układowego działania b-adrenolitycznego (np. zmniejszenie częstotliwości akcji serca). Prawdopodobnie chinidyna hamuje metabolizm timololu z udziałem izoenzymu CYP2D6 układu cytochromu P-450. Jednoczesne stosowanie b-adrenolityka ze środkami znieczulającymi ogólnie może osłabić tachykardię wyrównawczą i zwiększyć ryzyko niedociśnienia. Lekarz anestezjolog musi być poinformowany o tym, że pacjent przyjmuje preparat. Należy zachować ostrożność, jeżeli lek jest stosowany jednocześnie ze środkami kontrastowymi, zawierającymi jod albo lidokainą podawaną dożylnie. Cymetydyna, hydralazyna i alkohol mogą zwiększać stężenie timololu w osoczu krwi. Brak danych dotyczących stężenia katecholamin krążeniowe krwi po stosowaniu preparatu. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów stosujących leki, które mogą wpływać na metabolizm i wychwyt amin z krążenia, np. chlorpromazyny, metylfenidatu, rezerpiny. Zaleca się ostrożność na początku leczenia lub w przypadku zmiany dawki leków działających ogólnie (bez względu na postać farmaceutyczną), które mogą wchodzić w interakcje z agonistami receptorów alfa-adrenergicznych lub zmieniać ich aktywność, np. agoniści lub antagonistów receptorów adrenergicznych (izoprenalina, prazosyna). Mimo, że nie przeprowadzono swoistych badań nad interakcjami pomiędzy preparatem a innymi lekami, należy brać pod uwagę teoretyczną możliwość nasilenia działania zmniejszającego ciśnienie śródgałkowe przy jednoczesnym podawaniu prostamidów, prostaglandyn, inhibitorów anhydrazy węglanowej lub pilokarpiny. Jednoczesne podawanie inhibitorów MAO jest przeciwwskazane. Pacjenci, którzy przyjmowali inhibitor MAO, powinni odczekać 14 dni po zakończeniu jego stosowania, zanim rozpoczną leczenie preparatem.

Ciąża i laktacja: Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu w czasie ciąży. Preparatu nie należy stosować w ciąży, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędnie konieczne. Timolol jest wydzielany z mlekiem kobiecym. Nie wiadomo, czy brimonidyna jest wydzielana z mlekiem kobiecym. Substancja ta jest wydzielana z mlekiem karmiących samic szczura. Preparatu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane: Podczas badań klinicznych zgłaszano następujące działania niepożądane preparatu: Zaburzenia w obrębie oka: (bardzo częste) przekrwienie spojówek, uczucie palenia; (częste) uczucie kłucia w oku, świąd oka, alergiczne zapalenie spojówek, przerost grudek chłonnych spojówek, zaburzenia widzenia, zapalenie powiek, nadmierne łzawienie, nadżerka rogówki, powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki, suchość oka, wydzielina z oka, ból oka, podrażnienie oka, uczucie obecności ciała obcego w oku; (niezbyt częste) pogorszenie ostrości wzroku, obrzęk spojówki, grudkowe zapalenie spojówek, alergiczne zapalenie powiek, zapalenie spojówek, ogniskowe zmętnienia ciała szklistego, astenopia (osłabienie ostrości widzenia), światłowstręt, przerost brodawki, ból powieki, zblednięcie spojówki, obrzęk rogówki, nacieki na rogówce, oddzielenie ciała szklistego. Zaburzenia psychiczne: (częste) depresja. Zaburzenia układu nerwowego: (częste) senność, ból głowy; (niezbyt częste) zawroty głowy, omdlenia. Zaburzenia serca: (niezbyt częste) zastoinowa niewydolność serca, kołatanie serca. Zaburzenia naczyń: (częste) nadciśnienie tętnicze. Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia: (niezbyt częste) zapalenie błony śluzowej nosa, suchość nosa. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: (częste) suchość w jamie ustnej; (niezbyt częste) zaburzenia smaku. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (częste) obrzęk powiek, świąd powiek, rumień powiek; (niezbyt częste) alergiczne kontaktowe zapalenie skóry. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (częste) stany osłabienia. Badania: (częste) nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby.

Przedawkowanie: Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania preparatu. W razie wystąpienia przedawkowania, należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

Działanie: Preparat zawiera dwie substancje czynne: winian brimonidyny i maleinian timololu. Obie te substancje obniżają podwyższone ciśnienie śródgałkowe. Ich mechanizmy działania uzupełniają się. Łączne działanie powoduje dodatkowe zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego w porównaniu do stosowania poszczególnych substancji czynnych osobno. Preparat ma szybki początek działania.

Skład: 1 ml kropli do oczu zawiera 2 mg winianu brimonidyny i 5 mg timololu.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow