licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Cortare


Klasyfikacja terapeutyczna:
R03BA01 - Beklometazon
Lek o działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym; hamuje rozwój procesu zapalnego niezależnie od jego pierwotnej przyczyny; stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej; w postaci wziewnej do nosa jest stosowany zapobiegawczo i leczniczo w leczeniu całorocznego i sezonowego nieżytu nosa, przed zabiegami chirurgicznego usunięcia polipów nosa i po nich oraz w polekowych nieżytach nosa.

Nazwa Międzynarodowa:
Beclometasone dipropionate
Firma:
Teva Pharmaceuticals Polska
Nr świadectwa rejestracji:
9086, 9087
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Cortare aerozol wziewny [zawiesina] 100 µg/dawkę 1 poj. 200 dawek Rx 37,29
R (1) 8,70
(1) Astma
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Cortare aerozol wziewny [zawiesina] 100 µg/dawkę 2 poj. po 200 dawek Rx 73,72
R (1) 15,48
(1) Astma
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Cortare aerozol wziewny [zawiesina] 250 µg/dawkę 1 poj. 200 dawek Rx 49,64
R (1) 6,67
(1) Astma
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Cortare aerozol wziewny [zawiesina] 250 µg/dawkę 2 poj. po 200 dawek Rx 94,46
R (1) 13,33
(1) Astma
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 dawka inhalacyjna roztworu zawiera 100 qg, 250 qg dipropionianu beklometazonu.

Wskazania do stosowania: ¨ Leczenie pacjentów z astmą o zaostrzającym się przebiegu, u których nie stwierdza się opanowania objawów astmy za pomocą leków rozszerzających oskrzela.
¨ Terapia pacjentów niewystarczająco reagujących na leczenie kromoglikanem disodowym w skojarzeniu z lekami rozszerzającymi oskrzela.
¨ Terapia pacjentów z ciężką przewlekłą astmą, którzy są leczeni kortykosteroidami stosowanymi ogólnie.
Preparat Cortare zawiera substancję czynną - dipropionian beklometazonu, który należy do grupy glikokortykosteroidów. Beklometazon stosowany w inhalacjach wykazuje charakterystyczne dla glikokortykosteroidów silne działanie przeciwzapalne. Ponadto zwęża naczynia krwionośne oraz hamuje późną fazę reakcji alergicznej.

Przeciwwskazania: Preparat Cortare jest przeciwwskazany u pacjentów ze stwierdzoną w przeszłości nadwrażliwością na którykolwiek ze składników preparatu.
Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z gruźlicą płuc (aktywną lub nieaktywną). Cortare nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmatycznych.

Należy zachować szczególną ostrożność: Lekarz powinien poinstruować pacjenta, jak właściwie użytkować inhalator, aby podany lek dotarł do płuc - miejsca działania. Pacjenta trzeba także poinformować o tym, że preparat należy stosować regularnie w celu osiągnięcia optymalnego efektu leczniczego. Cortare należy stosować regularnie, nawet w przypadku braku objawów astmy.
Maksymalna dawka dobowa preparatu Cortare u dorosłych nie powinna być większa niż 1 mg. U pacjentów otrzymujących taką podwójną dawkę leku stwierdzano znaczne zmniejszenie stężenia kortyzolu w osoczu.
Maksymalna dawka dobowa preparatu Cortare u dzieci nie powinna być większa niż 500 mikrogramów.
U pacjenta leczonego małymi dawkami dipropionianu beklometazonu (poniżej 800 mikrogramów na dobę) lekarz może zmienić leczenie na terapię preparatem Cortare 250 qg/dawkę inhalacyjną.
Zwiększone zapotrzebowanie na leki rozszerzające oskrzela, szczególnie krótko działające wziewne b2-mimetyki wskazuje na pogorszenie kontroli astmy. Jeśli pacjent informuje, że krótko działające leki rozszerzające oskrzela są coraz mniej skuteczne, lub potrzebna jest większa ilość inhalacji niż dotychczas, pacjenta należy poddać ponownej ocenie klinicznej i rozważyć intensywniejsze leczenie środkami przeciwzapalnymi (np. większe dawki wziewnych kortykosteroidów lub cykl leczenia kortykosteroidami doustnymi).
Ciężkie zaostrzenie astmy należy leczyć w sposób ogólnie przyjęty. Zaostrzenie astmy wywołane przez infekcję należy leczyć antybiotykami i zwiększoną dawką wziewnego dipropionianu beklometazonu i, jeśli to konieczne, doustnymi kortykosteroidami lub b2-mimetykami.
W przypadku stosowania dużych dawek preparatu przez dłuższy czas może wystąpić działanie ogólne leku. Wpływ ten jest podobny do wpływu kortykosteroidów podawanych doustnie. Możliwe działanie to hamowanie czynności nadnerczy, zahamowanie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćma i jaskra. Dlatego ważne jest, aby podawana dawka była najmniejszą możliwą dawką wystarczającą do opanowania objawów astmy.
Zalecane jest regularne kontrolowanie wzrostu dzieci leczonych długotrwale wziewnymi kortykosteroidami. Jeśli nastąpi zahamowanie wzrostu lekarz powinien zweryfikować terapię, zmniejszając dawki wziewnych kortykosteroidów do najmniejszej dawki skutecznej. Długotrwałe leczenie dużymi dawkami wziewnych kortykosteroidów, szczególnie większych niż dawki zalecane, może doprowadzić do klinicznie istotnego zahamowania czynności nadnerczy. W przypadku stresu lub planowania zabiegu chirurgicznego lekarz powinien rozważyć dodatkowe podanie kortykosteroidu ogólnie.
Pacjenci, u których leczenie objawów astmy za pomocą leków rozszerzających oskrzela jest niewystarczające: preparat Cortare u pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie przyjmowali kortykosteroidów lub przyjmowali je sporadycznie, należy stosować w sposób podany powyżej. Poprawa czynności oddechowej jest obserwowana w ciągu tygodnia. U części pacjentów, którzy nie reagują na leczenie w okresie początkowym, zazwyczaj stwierdza się obfitą wydzielinę śluzową w oskrzelach, co uniemożliwia przenikanie leku do miejsca działania. W takim wypadku należy podawać kortykosteroidy ogólnie w relatywnie dużej dawce przez krótki okres, w celu zmniejszenia wytwarzania śluzu i eliminacji innych procesów zapalnych w płucach. Prowadzenie leczenia podtrzymującego preparatem Cortare zwykle pozwala utrzymać osiągniętą poprawę i stopniowo odstawić doustnie podawane kortykosteroidy. W przypadku zaostrzenia astmy spowodowanej przez infekcję, należy rozpocząć odpowiednią antybiotykoterapię, i zwiększyć dawkę wziewnie stosowanego dipropionianu beklometazonu, oraz jeśli to konieczne, podać doustnie kortykosteroid działający ogólnie. Wskazane może być także zastosowanie b2-agonistów.
Pacjenci leczeni kortykosteroidami podawanymi doustnie: odstawienie doustnie podawanych kortykosteroidów i rozpoczęcie podawania preparatu Cortare wymaga szczególnej ostrożności ponieważ czynność nadnerczy zaburzona przez długotrwałe podawanie steroidów powraca do normy powoli. W przypadku stosowania przez pacjenta steroidów działających ogólnie, przed rozpoczęciem podawania preparatu Cortare pacjent powinien znajdować się w stanie stabilnym. Po tygodniu należy rozpocząć stopniowe odstawianie ogólnie podawanego steroidu, zmniejszając dawkę dobową prednizolonu o 1 mg (lub ilość równoważną w przypadku innych steroidów) i nie częściej niż w tygodniowych odstępach. U pacjentów leczonych steroidami podawanymi ogólnie przez dłuższy okres, lub otrzymujących duże dawki steroidów mogą wystąpić objawy hamowania czynności nadnerczy. U takich pacjentów należy regularnie kontrolować czynność nadnerczy, a dawkę ogólnie stosowanych steroidów należy zmniejszać ostrożnie. W trakcie fazy odstawiania leku część pacjentów odczuwa pogorszenie się samopoczucia pomimo utrzymania lub nawet poprawy czynności oddechowej. Większość pacjentów można przestawić na leczenie preparatem Cortare, utrzymując dobrą czynność oddechową, ale należy zwracać szczególną uwagę na stan chorego w ciągu pierwszych miesięcy po zmianie leczenia, do momentu, gdy powróci pełna czynność układu przysadkowo-nadnerczowego, zapewniającego prawidłową reakcję organizmu na uraz, zabieg operacyjny lub infekcję.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nadnerczy powinni mieć przy sobie kartkę z ostrzeżeniem, że wymagają uzupełnienia niedoborów steroidów w przypadku stresu, np. zabiegu operacyjnego, infekcji dróg oddechowych lub nasilających się napadów astmatycznych; podawane w takiej sytuacji steroidy można odstawić dopiero po ustąpieniu sytuacji stresowej. Pacjenci ci powinni także w sytuacjach nagłych otrzymywać doustnie kortykosteroidy, na przykład w przypadku nasilających się napadów astmy, jako wyniku infekcji dróg oddechowych. W tym przypadku należy także zwiększyć dawkę dipropionianu beklmetazonu, a następnie zmniejszyć do dawki podtrzymującej, po odstawieniu steroidów podawanych doustnie.
W trakcie zmiany leczenia steroidem stosowanym ogólnie na terapię preparatem Cortare mogą ujawnić się alergie takie, jak alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa lub wyprysk, maskowane wcześniej przez lek stosowany ogólnie. Alergie te należy leczyć objawowo preparatami przeciwhistaminowymi i(lub) miejscowymi.
Nie należy nagle przerywać leczenia preparatem Cortare.

Ciąża i karmienie piersią: Preparat Cortare może być stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią tylko wtedy, gdy potencjalna korzyść dla matki przewyższa ryzyko powikłań u płodu. Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w czasie ciąży. Duże dawki kortykosteroidów stosowanych ogólnie u ciężarnych samic mogą spowodować nieprawidłowości w rozwoju płodu, w tym rozszczep podniebienia i wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu.
Brak danych dotyczących przenikania dipropionianu beklometazonu do mleka kobiecego.
Brak informacji na temat stosowania zarówno HF A-134a, jak i dipropionianu beklometazonu z gazem nośnikowym HF A -134a u kobiet w ciąży lub karmiących matek. U samic ciężarnych lub karmiących, poddanych działaniu HF A-134a w dużych stężeniach nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Na podstawie profilu farmakodynamicznego, zaobserwowanych reakcji niepożądanych, Cortare jest uważany za lek bezpieczny - nie ma wpływu na zdolność prowadzenia i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków: W przypadku stosowania dipropionianu beklometazonu nie stwierdzono żadnych interakcji.

Sposób stosowania: W celu opanowania objawów astmy należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę preparatu.
Cortare 100 m g
Dorośli:
Dawka początkowa wynosi zwykle 200 mikrogramów dwa razy na dobę. W cięższych przypadkach astmy, leczenie można rozpocząć (lub zwiększyć dawkę początkową) od podania 600 do 800 mikrogramów na dobę, a następnie dawkę zmniejszyć, po uzyskaniu stabilizacji stanu pacjenta. Całkowita dawka dobowa może być podawana w dwóch, trzech lub czterech równo podzielonych częściach.
Osoby w podeszłym wieku:
Nie ma potrzeby zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku.
Dzieci:
100 mikrogramów należy podawać dwa, trzy lub cztery razy na dobę, zgodnie z reakcją dziecka na leczenie. Ewentualnie, lek można podawać w dawce 100 do 200 mikrogramów dwa razy na dobę. Dawka początkowa wynosi zwykle 100 mikrogramów dwa razy na dobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:
Nie ma potrzeby zmiany dawki.
Cortare 250 m g
Dorośli:
Pacjenci powinni otrzymać dawkę początkową dipropionianu beklometazonu odpowiednią do stopnia ciężkości choroby. Gdy stan pacjenta jest stabilny, dawkę można zmienić lub zmniejszyć do minimalnej dawki skutecznej według indywidualnej reakcji pacjenta.
Pacjentom wymagającym podawania dużych dawek wziewnych steroidów należy podawać dawkę początkową wynoszącą 1000 mikrogramów na dobę.
Zwykła dawka podtrzymująca to dwie inhalacje (500 mikrogramów) dwa razy na dobę, lub jedna inhalacja (250 mikrogramów) cztery razy na dobę. Jeśli to konieczne, dawkowanie można zwiększyć do dwóch inhalacji (500 mikrogramów) trzy lub cztery razy na dobę według reakcji pacjenta.
Osoby w podeszłym wieku:
Nie ma potrzeby zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku.
Dzieci:
Preparat Cortare nie jest wskazany do stosowania u dzieci.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:
Nie ma potrzeby zmiany dawki.
Sposób podawania: Inhalacja doustna.

Przedawkowanie: Toksyczność ostra dipropionianu beklometazonu jest mała. Jedynym działaniem szkodliwym, występującym po inhalacji dużych ilości leku w trakcie krótkiego okresu, jest zahamowanie czynności układu podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowego. W takim przypadku nie istnieje konieczność wdrażania nagłego leczenia. Należy kontynuować leczenie preparatem Cortare w zalecanej dawce - wówczas wydolność tego układu powraca do normy.
Zaobserwowano zmniejszenie stężenia kortyzolu w surowicy krwi u pacjentów, którzy otrzymywali zalecaną maksymalną dawkę dipropionianu beklometazonu dwa razy na dobę. Przyjmowanie dipropionianu beklometazonu przez tygodnie lub miesiące w nadmiernych dawkach może spowodować, oprócz hamowania czynności układu podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowego, stopniową atrofię nadnerczy. W takiej sytuacji pacjent powinien być leczony jako uzależniony od steroidów, należy rozpocząć podawanie doustne steroidu w odpowiedniej dawce podtrzymującej. Po ustabilizowaniu się stanu pacjenta można zmienić glikokortykosteroid podawany doustnie na beklometazon w inhalacji. Pacjentom zaleca się regularne przeprowadzanie testów czynności kory nadnerczy.
W przypadku przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

Możliwe działania niepożądane: W trakcie podawania dużych dawek przez dłuższy czas może wystąpić działanie ogólne kortykosteroidów podanych wziewnie. Działanie to może objawiać się hamowaniem czynności nadnerczy, opóźnieniem wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszeniem gęstości kości, zaćmą i jaskrą.
U niektórych pacjentów może wystąpić chrypka lub podrażnienie gardła. W celu usunięcia reszty leku należy płukać wodą jamę ustną i gardło po każdej inhalacji preparatu.
Po inhalacji może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli, w przypadku, którego należy natychmiast przerwać podawanie leku i przeprowadzić szczegółowe badanie kliniczne. W takim wypadku lekarz powinien wprowadzić inną metodę leczenia astmy.
Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości takie, jak pokrzywka, świąd, zaczerwienienie, wysypka, obrzęk powiek, twarzy, warg i gardła.
U niektórych pacjentów może wystąpić kandydoza jamy ustnej i gardła. Częstość występowania tego schorzenia zwiększa się w przypadku stosowania dawek dipropionianu beklometazonu powyżej 400 m g na dobę. U pacjentów z dużym mianem przeciwciał przeciwko Candida w surowicy krwi, wskazującym na wcześniejszą infekcję, dochodzi do szybszego rozwoju tego powikłania. U takich pacjentów pomocne może okazać się płukanie jamy ustnej wodą po użyciu inhalatora. Objawowa kandydoza może być leczona lekami przeciwgrzybiczymi stosowanymi miejscowo; można jednocześnie kontynuować leczenie preparatem Cortare.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow