licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Poltram® 50; -100


Klasyfikacja terapeutyczna:
N02AX02 - Tramadol
Syntetyczny lek przeciwbólowy; ma również działanie przeciwkaszlowe; stosowany w ostrych i przewlekłych bólach pourazowych, pooperacyjnych i w chorobach nowotworowych; także w położnictwie, w bólu wieńcowym.

Nazwa Międzynarodowa:
Tramadol
Firma:
Polpharma
Nr świadectwa rejestracji:
9688, 9689
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Poltram® 50 inj. [roztw.] 50 mg/ml 5 amp. 1 ml Rx 5,65
30% (1) 2,58
B (2) 1,27
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
(2) Nowotwory złośliwe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Poltram® 100 inj. [roztw.] 50 mg/ml 5 amp. 2 ml Rx 8,79
30% (1) 2,66
B (2) 0,03
(1) Refundacja dla wszystkich zarejestrowanych wskazań
(2) Nowotwory złośliwe
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Skład: 1 ampułka po 1 ml zawiera 50 mg chlorowodorku tramadolu; 1 ampułka po 2 ml zawiera 100 mg chlorowodorku tramadolu.

Wskazania do stosowania: Preparat jest lekiem przeciwbólowym, działającym na ośrodkowy układ nerwowy (mózg i rdzeń kręgowy).
Wskazaniem do stosowania leku są bóle o średnim i dużym natężeniu.

Przeciwwskazania: Leku nie należy stosować w przypadku:
· znanej nadwrażliwości na substancję czynną - chlorowodorek tramadolu lub którąkolwiek z substancji pomocniczych oraz na inne opioidowe środki przeciwbólowe;
· ostrego zatrucia alkoholem, tabletkami nasennymi, lekami przeciwbólowymi lub psychotropowymi (lekami wpływającymi na nastrój lub uczucia);
· pacjentów, którzy zażywają inhibitory MAO (leki przeciwdepresyjne, selegilina zaś jest stosowana w chorobie Parkinsona) lub zażywali je w ciągu 14 dni poprzedzających leczenie lekiem.

Leku nie należy stosować w leczeniu uzależnień od narkotyków.

Należy zachować szczególną ostrożność: Pacjenci uzależnieni od silnych środków przeciwbólowych działających na ośrodkowy układ nerwowy (opioidów), po urazie głowy, w stanie wstrząsu, z zaburzeniami świadomości niewiadomego pochodzenia, z zaburzeniami oddechowymi lub zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego oraz z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym mogą stosować preparat wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza.
Lek powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na opioidy.
Pacjenci, u których występowały uprzednio drgawki pochodzenia mózgowego powinni w czasie leczenia tramadolem pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza. Ryzyko wystąpienia drgawek wzrasta po przekroczeniu zalecanej dawki dobowej (400 mg). Ponadto tramadol może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek u pacjentów przyjmujących równocześnie inne leki obniżające próg drgawkowy. Pacjenci z padaczką w wywiadzie lub u których występowały napady drgawek pochodzenia mózgowego powinni być leczeni tramadolem tylko wtedy, jeśli inne postępowanie przeciwbólowe jest nieskuteczne.
U pacjentów, u których nie występowała wcześniej lekozależność, tramadol stosowany w dawkach terapeutycznych w krótkotrwałej terapii, w minimalnym stopniu stwarza zagrożenie wystąpienia objawów lekozależności psychicznej i fizycznej. U tych pacjentów nie obserwowano również występowania tolerancji (nie zachodziła konieczność zwiększania dawki leku). U pacjentów ze skłonnością do nadużywania leków i lekozależności oraz u pacjentów, u których terapia jest długotrwała, leczenie lekiem powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza.
Tramadolu nie powinni stosować, w leczeniu substytucyjnym, pacjenci uzależnieni od narkotyków opioidowych, ponieważ lek nie usuwa objawów występujących po odstawieniu morfiny, chociaż jest agonistą receptorów opioidowych.
U pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek długotrwale leczonych tramadolem, wskazane jest kontrolowanie stężenia leku w osoczu.

Stosowanie innych leków: Należy zwrócić uwagę, że poniższe informacje mogą dotyczyć także leków przyjmowanych w przeszłości lub tych, które mogą być stosowane w przyszłości.
Wymienione poniżej leki mogą występować pod kilkoma różnymi nazwami handlowymi. Nie będą one uwzględniane w tym punkcie, wymieniono tylko substancje czynne lub ich grupy. Dlatego należy dokładnie sprawdzić na opakowaniu oraz w ulotce przyjmowanego leku nazwę jego substancji czynnej.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty, szczególnie o przyjmowaniu:
· inhibitorów MAO (leki w których substancją czynną są: izokarboksazyd, iproniazyd, tranylcypromina, klorgilina, selegilina, moklobemid),
· leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy oraz alkoholu,
· cymetydyny (leku stosowanego w chorobie wrzodowej),
· karbamazepiny (stosowanej w leczeniu padaczki),
· leków przeciwbólowych takich jak, buprenorfina, nalbufina, pentazocyna,
· selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny - leki przeciwdepresyjne (np. fluoksetyna, sertralina) lub tryptanów - leki stosowane w migrenie (np. sumatryptan),
· leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryna, acenokumarol),
· ketokonazolu (lek stosowany w grzybicy) lub erytromycyny (antybiotyk),
· soli litu (stosowany m.in. w leczeniu stanów maniakalnych),
· leków, które obniżają próg drgawkowy, w tym trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. imipramina), leków przeciwpsychotycznych (np. chloropromazyna, flufenazyna, tiorydazyna).

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem: W trakcie leczenia nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią: Leku nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.
Przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek leków należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: Lek może wydłużać czas reakcji, nawet po zastosowaniu w zalecanych dawkach, zwłaszcza jeśli jest stosowany jednocześnie z innymi lekami psychotropowymi.
Nie należy prowadzić samochodu ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w czasie stosowania leku.

Sposób stosowania: Lek może być podawany domięśniowo lub dożylnie (w powolnym wstrzyknięciu przez ok. 2-3 min). Może być podany także we wlewie dożylnym po rozcieńczeniu w płynie infuzyjnym (tramadol w postaci roztworu do wstrzykiwań jest fizycznie i chemicznie zgodny do 24 godzin z: 4,2% roztworem wodorowęglanu sodu i roztworem Ringera oraz do 5 dni z 0,9% roztworem chlorku sodu, 5% roztworem glukozy).
Roztwór do wstrzykiwań nie może być mieszany z roztworami następujących leków: diklofenak sodu, indometacyna, fenylobutazon, diazepam, flunitrazepam, midazolam, piroksykam, nitrogliceryna.
Dawka powinna być dobierana w zależności od intensywności bólu i indywidualnej reakcji pacjenta. Zazwyczaj stosowane dawki leku, to:
u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 rż: zwykle 50-100 mg co 4-6 godzin.
Dawka dobowa dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 rż nie powinna być większa niż 400 mg chlorowodorku tramadolu, z wyjątkiem szczególnych wskazań klinicznych.
W leczeniu bólu pooperacyjnego: początkowa dawka wynosi zwykle 100 mg. W ciągu 60 min od momentu podania pierwszej dawki, kolejne dawki po 50 mg każda mogą być podane w odstępach 10-20 min do dawki maksymalnej 250 mg (licząc łącznie z dawką początkową). Kolejne dawki 50 mg lub 100 mg powinny być podawane w odstępach 4-6 godzinnych. Maksymalna dawka dobowa wynosi 600 mg.
U dzieci w wieku poniżej 12 rż: nie zaleca się stosowania.
Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku: pacjenci w wieku do 75 lat, u których nie występują zaburzenia czynności wątroby i nerek, zwykle nie wymagają zmiany dawkowania. U pacjentów powyżej 75 lat eliminacja leku może się wydłużyć, dlatego w zależności od potrzeby, należy kolejne dawki leku stosować w większych odstępach czasu.
Dawkowanie w niewydolności nerek, u pacjentów dializowanych: w ciężkich zaburzeniach czynności nerek należy zwiększyć odstęp pomiędzy podaniem kolejnych dawek leku. U pacjentów, u których klirens kreatyniny (współczynnik oczyszczania organizmu z kreatyniny) jest mniejszy niż 30 ml/min, odstęp w czasie pomiędzy podaniem kolejnych dawek leku należy zwiększyć do 12 godzin. Tramadolu nie powinni stosować pacjenci z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min).
Ze względu na to, że tramadol jest usuwany bardzo wolno przez hemodializę, podawanie tramadolu po hemodializie w celu utrzymania działania przeciwbólowego nie jest konieczne.
Nie wolno stosować leku dłużej niż jest to absolutnie konieczne. W długotrwałym leczeniu bólu, lekarz powinien okresowo kontrolować stan pacjenta, aby móc ocenić czy, i w jakiej dawce leczenie powinno być kontynuowane (jeśli to niezbędne - należy robić przerwy w podawaniu leku).
W żadnym przypadku nie należy stosować leku dłużej niż to wynika ze wskazań klinicznych. W leczeniu bólu przewlekłego wskazana jest okresowa kontrola lekarska. Jedynie lekarz może ocenić czy leczenie należy kontynuować i w jakiej dawce stosować lek.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki nie przyjętej w stosownym czasie. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przedawkowanie: W razie omyłkowego, jednorazowego przyjęcia podwójnej dawki leku zazwyczaj nie ma konieczności interwencji lekarskiej. Należy kontynuować przyjmowanie leku w dawce ustalonej przez lekarza i w dotychczasowych odstępach czasowych.
Objawami przedawkowania leku są: zaburzenia świadomości aż do śpiączki (stanu głębokiej nieprzytomności), napady drgawek, spadek ciśnienia tętniczego, szybkie bicie serca (tachykardia), zwężenie lub rozszerzenie źrenic oraz zwolnienie oddychania aż do zatrzymania czynności oddechowej i zahamowanie perystaltyki jelit.
W przypadku przedawkowania należy jak najszybciej wezwać lekarza.

Uwagi: Decyzję o przerwaniu stosowania leku należy skonsultować z lekarzem.

Możliwe działania niepożądane: Jak każdy lek, preparat może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania leku mogą wystąpić:
bardzo często (u więcej niż 1 pacjenta na 10): nudności, bóle głowy, senność, zawroty głowy.
Często (u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów): wymioty, zaparcia, biegunka, suchość w jamie ustnej, nadmierna potliwość.
Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów): kołatanie serca, przyspieszone bicie serca, obniżenie ciśnienia podczas przyjmowania pozycji siedzącej lub stojącej, zapaść sercowo-naczyniowa, której objawem jest m.in. omdlenie, odbijania, ucisk w żołądku, uczucie pełności w jamie brzusznej, świąd, wysypka, pokrzywka.
Rzadko (u więcej niż 1 na 10000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): wolniejsze niż zwykle bicie serca, podwyższone ciśnienie krwi, zaburzenia łaknienia, palenie lub kłucie w kończynach bez wyraźnej przyczyny (parestezje), drżenie, osłabienie siły mięśni, zwolnienie oddechu, drgawki, omamy, dezorientacja, zaburzenia snu i koszmary senne, niewyraźne widzenie, zaburzenia w oddawaniu moczu, reakcje alergiczne (duszność, uczucie ucisku w klatce piersiowej w wyniku skurczu oskrzeli, sapanie, obrzęk skóry i błon śluzowych np. gardła lub języka, obrzęk naczynioruchowy którego objawem są trudności w oddychaniu i/lub świąd), wstrząs anafilaktyczny.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić po odstawieniu leku są identyczne jak po odstawieniu innych opioidów: pobudzenie, niepokój, lęk, nerwowość, bezsenność, pobudzenie ruchowe, drżenie i zaburzenia żołądkowo-jelitowe.
Ponadto mogą wystąpić: zmiany nastroju, zmiany aktywności, zmiany w zdolnościach do podejmowania decyzji, słabość mięśni, zaburzenia w oddawaniu moczu.

Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych nasili się lub pojawią się objawy nie wymienione w tej ulotce należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow