licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Monkasta


Klasyfikacja terapeutyczna:
R03DC03 - Montelukast
Łagodzi objawy zapalne astmy oskrzelowej.

Nazwa Międzynarodowa:
Montelukast
Firma:
Krka
Nr świadectwa rejestracji:
14833, 14834, 14987
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Monkasta tabl. do rozgr. i żucia 4 mg 28 szt. Rx 17,81
30% (1) 9,51
(1) Astma
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Monkasta tabl. do rozgr. i żucia 5 mg 28 szt. Rx 18,99
30% (1) 8,61
(1) Astma
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem
Monkasta tabl. powl. 10 mg 28 szt. Rx 28,46
30% (1) 8,54
(1) Astma
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Preparat 4 mg: preparat wskazany jest w leczeniu astmy jako lek dodatkowy u dzieci w wieku od 2 do 5 lat z astmą przewlekłą łagodną do umiarkowanej, u których nie udaje się uzyskać wystarczającej kontroli objawów wziewnymi kortykosteroidami, i u których doraźne stosowanie krótko działających beta-agonistów nie daje wystarczającej klinicznej kontroli objawów astmy. Produkt leczniczy może być również stosowany zamiast małych dawek wziewnych kortykosteroidów u dzieci w wieku od 2 do 5 lat z astmą przewlekłą łagodną, u których w ostatnim czasie nie występowały ciężkie napady astmy wymagające stosowania doustnych kortykosteroidów i którzy nie potrafią stosować wziewnych kortykosteroidów. Produkt leczniczy jest również wskazany w zapobieganiu astmie u dzieci w wieku od 2 lat i starszych, u których dominującym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym. Preparat 5 mg: preparat wskazany jest w leczeniu astmy jako lek dodatkowy u dzieci w wieku od 6 do 14 lat z astmą przewlekłą łagodną do umiarkowanej, u których nie udaje się uzyskać wystarczającej kontroli objawów wziewnymi kortykosteroidami, i u których doraźne stosowanie krótko działających beta-agonistów nie daje wystarczającej klinicznej kontroli objawów astmy. Preparat może być również stosowany zamiast małych dawek wziewnych kortykosteroidów u dzieci w wieku od 6 do 14 lat z astmą przewlekłą łagodną, u których w ostatnim czasie nie występowały ciężkie napady astmy wymagające stosowania doustnych kortykosteroidów i którzy nie potrafią stosować wziewnych kortykosteroidów. Preparat jest również wskazany w zapobieganiu astmie u dzieci w wieku od 6 lat i starszych, u których dominującym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym. Preparat 10 mg: preparat wskazany jest jako lek pomocniczy w leczeniu astmy u dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej z astmą przewlekłą łagodną do umiarkowanej, u których nie udaje się uzyskać wystarczającej kontroli objawów astmy wziewny mikortykosteroidami, i u których, doraźnie stosowanie krótko działających beta-agonistów nie daje wystarczającej klinicznej kontroli objawów astmy. U pacjentów z astmą, u których produkt leczniczy jest stosowany w leczeniu astmy, może on również łagodzić objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Produkt leczniczy jest również wskazany w zapobieganiu astmie u dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej, u których dominującym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym.

Dawkowanie: Dawka dla pacjentów dorosłych w wieku 15 lat i starszych, z astmą lub z astmą i współistniejącym sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, to 1 tabl. 10 mg/dobę, przyjmowana wieczorem. Preparat można przyjmować niezależnie od posiłków. Dawka dla dzieci w wieku 6-14 lat, to 1 tabl. 5 mg/dobę, przyjmowana wieczorem. Preparat należy przyjmować 1 h przed posiłkiem lub 2 h po posiłku. W tej grupie wiekowej nie ma konieczności dostosowania dawki. Dawka dla dzieci w wieku 2-5 lat, to 1 tabl. 4 mg/dobę, przyjmowana wieczorem. Preparat należy przyjmować 1 h przed posiłkiem lub 2 h po posiłku. W tej grupie wiekowej nie ma konieczności dostosowania dawki. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności montelukastu w dawce 4 mg w postaci tabletek do rozgryzania i żucia u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Terapeutyczny wpływ preparatu na parametry kontroli astmy występuje w pierwszej dobie od podania. Pacjentów należy poinformować, że przyjmowanie preparatu należy kontynuować, zarówno gdy objawy astmy są pod kontrolą, jak i w okresach zaostrzenia choroby. Preparatu nie należy stosować jednocześnie z innymi preparatami zawierającymi tę samą substancję czynną, montelukast. Nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek lub z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Dawka jest niezależna od płci. Montelukast nie jest zalecany do stosowania w monoterapii u pacjentów z astmą przewlekłą o umiarkowanym nasileniu. Stosowanie montelukastu zamiast małych dawek kortykosteroidów wziewnych należy rozważyć jedynie u dzieci w wieku 2-14 lat z przewlekłą astmą o łagodnym nasileniu, u których w wywiadzie nie wystąpiły w ostatnim czasie ciężkie napady astmy wymagające zastosowania doustnych kortykosteroidów oraz u dzieci, które nie są w stanie stosować kortykosteroidów wziewnych. Zgodnie z definicją, astma przewlekła o łagodnym nasileniu charakteryzuje się występowaniem objawów astmy częściej niż raz/tydzień, ale rzadziej niż raz/dobę, występowaniem objawów w nocy częściej niż 2x w m-cu, ale rzadziej niż raz/tydzień oraz prawidłową czynnością płuc między epizodami. Jeśli nie udaje się osiągnąć zadowalającej kontroli astmy podczas leczenia po wystąpieniu epizodu (zazwyczaj w okresie 1 m-ca), należy rozważyć konieczność zastosowania dodatkowego lub innego leczenia przeciwzapalnego, zgodnie ze schematem leczenia astmy. Należy okresowo oceniać stopień opanowania objawów astmy. Skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym może być dominującym objawem przewlekłej astmy, która wymaga leczenia wziewnymi kortykosteroidami. Należy ocenić stan zdrowia pacjenta po 2-4 tyg. leczenia montelukastem. W razie nie uzyskania zadowalającej odpowiedzi, należy rozważyć zastosowanie dodatkowego leczenia lub dokonać zmiany leczenia. Tabletki do rozgryzania i żucia 4 i 5 mg. Stosowanie preparatu w odniesieniu do innych metod leczenia astmy: jeśli preparat jest dołączony do leczenia wziewnymi kortykosteroidami, nie należy nagle zastępować tych produktów leczniczych opisywanym preparatem. Tabletki powlekane 10 mg. Stosowanie preparatu w odniesieniu do innych metod leczenia astmy: preparat można dołączyć do leczenia stosowanego wcześniej u pacjenta. Wziewne kortykosteroidy: preparat można stosować jako lek pomocniczy u pacjentów, u których stosowanie wziewnych kortykosteroidów i doraźnie krótko działających b-agonistów jest niezadowalające. Nie należy zastępować wziewnych kortykosteroidów preparatem. Tabl. powlekane 10 mg są wskazane do stosowania u pacjentów dorosłych w wieku 15 lat i starszych. Tabl. do rozgryzania i żucia 5 mg są wskazane do stosowania u dzieci w wieku 6-14 lat. Tabl. do rozgryzania i żucia 4 mg są wskazane do stosowania u dzieci w wieku 2-5 lat.

Uwagi: Wszystkie informacje dotyczące preparatu - w przypadku, gdy nie jest wyraźnie zaznaczone inaczej - odnoszą się zarówno do preparatu w postaci tabl. do rozgryzania i żucia 4 mg i 5 mg, jak i preparatu, w postaci tabl. powlekanych 10 mg.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Należy poinformować pacjentów, aby nigdy nie stosowali doustnie montelukastu w celu leczenia ostrych napadów astmy oraz, aby mieli możliwość szybkiego zastosowania odpowiednich leków przyjmowanych dotychczas w takich przypadkach. Jeśli wystąpi ostry napad astmy należy zastosować preparat krótko działającego b-agonisty w postaci wziewnej. Jeśli konieczne będzie zastosowanie większej niż zazwyczaj dawki krótko działającego b-agonisty, pacjent powinien jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Montelukastem nie należy nagle zastępować wziewnych lub doustnych kortykosteroidów. Brak danych wskazujących na możliwość zmniejszenia dawki doustnych kortykosteroidów w przypadku, gdy stosuje się je jednocześnie z montelukastem. Rzadko, u pacjentów stosujących leki przeciwastmatyczne, w tym montelukast, może wystąpić układowa eozynofilia, niekiedy z objawami klinicznymi zapalenia naczyń, co odpowiada rozpoznaniu zespołu Churga-Straussa, często leczonego kortykosteroidami stosowanymi ogólnie. Przypadki wystąpienia tego zespołu zazwyczaj, lecz nie zawsze, były związane ze zmniejszeniem dawki lub odstawieniem kortykosteroidu stosowanego doustnie. Nie można ani wykluczyć ani potwierdzić, że stosowanie antagonisty receptora leukotrienowego jest związane z występowaniem zespołu Churga-Straussa. Lekarz powinien zwrócić szczególną uwagę, gdy u pacjentów wystąpią objawy eozynofilii, wysypka pochodzenia naczyniowego, nasilenie się objawów płucnych, powikłania kardiologiczne i/lub neuropatia. Pacjent z takimi objawami powinien być dokładnie przebadany, a stosowany u niego schemat leczenia ponownie oceniony. U pacjentów z astmą aspirynową, pomimo leczenia montelukastem, należy nadal unikać stosowania ASA lub innych NLPZ. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności preparatu u pacjentów w wieku poniżej 2 lat. Preparat zawiera aspartam (tabl. do rozgryzania i żucia 4 mg i 5 mg), który jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów chorych na fenyloketonurię. Preparat zawiera laktozę (tabl. powl. 10 mg) - pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować preparatu. Nie należy się spodziewać, że montelukast mógłby wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Niemniej jednak bardzo rzadko zgłaszano występowanie senności.

Interakcje: Montelukast można stosować jednocześnie z innymi lekami zazwyczaj podawanymi w profilaktyce i długotrwałym leczeniu astmy. W badaniach nad interakcjami leków, zalecana dawka kliniczna montelukastu nie wpływała istotnie na farmakokinetykę następujących leków: teofiliny, prednizonu, prednizolonu, doustnych środków antykoncepcyjnych (etynyloestradiol z noretyndronem w proporcji 35:1), terfenadyny, digoksyny i warfaryny. U pacjentów przyjmujących jednocześnie fenobarbital pole pod krzywą zależności stężenia montelukastu od czasu (AUC) zmniejszyło się o około 40%. Ze względu na to, że montelukast jest metabolizowany z udziałem izoenzymu CYP3A4, należy zachować ostrożność, szczególnie u dzieci, podczas jednoczesnego podawania montelukastu z induktorami CYP3A4, takimi jak fenytoina, fenobarbital oraz ryfampicyna. W badaniach in vitro wykazano, że montelukast jest silnym inhibitorem CYP2C8. Jednak dane z badania klinicznego dotyczącego interakcji montelukastu i rozyglitazonu (substrat badawczy reprezentatywny dla leków metabolizowanych głównie przez CYP2C8) wykazały, że montelukast nie hamuje izoenzymu CYP2C8 in vivo. Dlatego nie przewiduje się, że montelukast będzie znacząco zmieniał metabolizm leków metabolizowanych przez ten enzym (np. paklitaksel, rozyglitazon i repaglinid).

Ciąża i laktacja: Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu na przebieg ciąży ani na rozwój zarodka i/lub płodu. Ograniczone dane z dostępnych baz danych, dotyczących zastosowań preparatu w okresie ciąży, nie wskazują na istnienie związku przyczynowego między przyjmowaniem montelukastu a występowaniem wad rozwojowych (np. wad kończyn), które rzadko opisywano na całym świecie po wprowadzeniu leku do obrotu. Montelukast może być stosowany w okresie ciąży jedynie wówczas, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne. Badania na szczurach wykazują, że montelukast przenika do mleka. Nie wiadomo, czy montelukast przenika do mleka kobiecego. Montelukast może być stosowany u kobiet karmiących piersią jedynie wówczas, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

Działania niepożądane: W badaniach klinicznych, u pacjentów leczonych montelukastem często odnotowywano działania niepożądane: pacjenci dorośli w wieku 15 lat i starsi - ból brzucha, ból głowy; dzieci w wieku 6-14 lat - ból głowy; dzieci w wieku 2-5 lat - ból brzucha, wzmożone pragnienie. W badaniach klinicznych dotyczących długotrwałego stosowania u ograniczonej liczby pacjentów, przez okres do 2 lat u dorosłych i do 12 m-cy u dzieci w wieku 6-14 lat, profil bezpieczeństwa nie uległ zmianie.Łącznie, 502 dzieci w wieku 2-5 lat leczono montelukastem przez co najmniej 3 m-ce, 338 przez 6 m-cy lub dłużej oraz 534 pacjentów przez 12 m-cy lub dłużej. Podczas długotrwałego leczenia, profil bezpieczeństwa u tych pacjentów nie zmienił się. Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano następujące działania niepożądane: zaburzenia krwi i układu chłonnego: zwiększona skłonność do krwawień. Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja, nacieki eozynofilów w wątrobie. Zaburzenia psychiczne: zaburzenia snu, w tym koszmary senne, omamy, bezsenność, drażliwość, nerwowość, pobudzenie, w tym agresywne zachowanie. Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, senność, parestezje lub hipoestezje, napady drgawkowe. Zaburzenia serca: kołatanie serca. Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność, nudności, wymioty. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy (AlAT, AspAT), cholestatyczne zapalenie wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy, siniaczenie, pokrzywka, świąd, wysypka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle stawów, bóle mięśni, w tym kurcze mięśni. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: astenia lub zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk. U pacjentów z astmą podczas leczenia montelukastem bardzo rzadko zgłaszano występowanie zespołu Churga-Straussa.

Przedawkowanie: Brak dokładnych informacji dotyczących leczenia przypadków przedawkowania montelukastu. W badaniach nad przewlekłą astmą, montelukast podawano dorosłym pacjentom w dawkach do 200 mg na dobę przez 22 tyg., a w badaniach krótkotrwałych podawano w dawkach do 900 mg/dobę przez około tydzień, bez wystąpienia klinicznie istotnych działań niepożądanych. Po wprowadzeniu leku do obrotu oraz podczas badań klinicznych zgłaszano przypadki ostrego przedawkowania montelukastu. Dotyczyły one dorosłych i dzieci, którzy przyjęli dawkę 1000 mg (około 61 mg/kg mc. u dziecka w wieku 42 m-cy). Obserwacje kliniczne i laboratoryjne były zgodne z profilem bezpieczeństwa leku u pacjentów dorosłych i dzieci. W większości przypadków przedawkowania nie wystąpiły działania niepożądane. Najczęściej występujące działania niepożądane były zgodne z profilem bezpieczeństwa montelukastu i należały do nich: ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty oraz nadpobudliwość psychoruchowa. Nie wiadomo, czy montelukast jest eliminowany z organizmu za pomocą dializy otrzewnowej lub hemodializy.

Działanie: Leukotrieny cysteinylowe (LTC4, LTD4, LTE4) są silnymi eikozanoidami prozapalnymi, uwalnianymi z różnych komórek, w tym komórek tucznych i eozynofili. Te ważne mediatory procesu astmatycznego wiążą się z receptorami leukotrienów cysteinylowych (CysLT) znajdującymi się w ludzkich drogach oddechowych, i powodującymi reakcje ze strony tych dróg, w tym skurcz oskrzeli, wydzielanie ze śluzówki oskrzeli, wzrost przepuszczalności naczyń i rekrutację eozynofili.

Skład: 1 tabl. do rozgryzania i żucia zawiera 4 mg lub 5 mg montelukastu. 1 tabl. powl. zawiera 10 mg montelukastu.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow