licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Leki i suplementy zdrowotne

Leki dostępne na receptę, w tym:
   leki pełnopłatne
   leki refundowane przez MZ 
Produkty i leki dostępne bez recepty
Nazwa leku
Substancja czynna
Szukaj w opisach
 
Choroby i dolegliwości
Nazwa firmy

Leki i suplementy zdrowotne

Sanval®


Klasyfikacja terapeutyczna:
N05CF02 - Zolpidem
Lek nasenny: ułatwia zasypianie, wydłuża całkowity czas trwania snu, zapobiega zjawisku wczesnego przebudzenia oraz zmniejsza liczbę i czas trwania wybudzeń nocnych.

Nazwa Międzynarodowa:
Zolpidem tartrate
Firma:
Sandoz Polska
Nr świadectwa rejestracji:
4944
Ulotki dla pacjenta

Dodaj ulotkęNazwa handlowa Postać Dawka Opak. Status Cena
Sanval® tabl. powl. 10 mg 20 szt. Rx 17,50
Zamów przypominanie o dawce Jestem lekarzem


Wskazania: Krótkotrwałe leczenie bezsenności.

Dawkowanie: Dorośli: zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg, przyjmowane bezpośrednio przed snem. U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów osłabionych, którzy mogą być bardziej wrażliwi na działanie zolpidemu, zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg. Nie należy przekraczać zaleconych dawek. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy rozpocząć od dawki 5 mg/dobę, ze względu na zmniejszony klirens i metabolizm zolpidemu. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów w podeszłym wieku. U dorosłych w wieku poniżej 65 lat dawkę początkową zolpidemu można zwiększyć do 10 mg/dobę jedynie wtedy, gdy mniejsza dawka jest nieskuteczna, a pacjent dobrze toleruje preparat.

Uwagi: Winian zolpidemu działa bardzo szybko, dlatego lek należy przyjmować bezpośrednio przed snem. Tabl. należy połknąć w całości, bez rozgryzania, popijając płynem. Jak w przypadku wszystkich leków nasennych, długotrwałe stosowanie preparatu nie jest wskazane. Zalecany czas stosowania leku wynosi od kilku dni do 2 tyg. Nie należy przekraczać 4 tyg. leczenia.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na zolpidem lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zespół bezdechu sennego. Nużliwość mięśni (myasthenia gravis). Ciężka niewydolność wątroby. Ostra i/lub ciężka niewydolność oddechowa. Zatrucie lekami neuroleptycznymi lub przeciwdepresyjnymi. Preparatu nie należy stosować u dzieci.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: O ile to możliwe, przed przepisaniem preparatu nasennego należy wyjaśnić przyczynę bezsenności i w miarę możliwości wyeliminować ją. Utrzymywanie się bezsenności po 7 do 14 dni leczenia może wskazywać na istnienie pierwotnych zaburzeń psychicznych lub fizycznych, a pacjenta należy poddać regularnej kontroli. Szczególne grupy pacjentów: pacjenci w podeszłym wieku: patrz zalecenia dotyczące dawkowania. Pacjenci z depresją: podobnie jak w przypadku innych preparatów uspokajających lub nasennych, zolpidem należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z objawami depresji. Ze względu na skłonności samobójcze i ryzyko celowego przedawkowania, pacjentom z depresją należy przepisywać możliwie najmniejszą ilość preparatu. Pacjenci z uzależnieniem od narkotyków lub alkoholu w wywiadzie: preparat należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod ścisłą kontrolą, ze względu na ryzyko przyzwyczajenia i uzależnienia psychicznego. Uwagi ogólne: tolerancja: wielokrotne stosowanie krótko działających benzodiazepin i leków podobnych do benzodiazepin przez okres kilku tyg. może spowodować osłabienie ich skuteczności. Uzależnienie: stosowanie benzodiazepin i leków podobnych do benzodiazepin może powodować rozwój uzależnienia fizycznego i psychicznego. Ryzyko zwiększa się proporcjonalnie do dawki preparatu i czasu leczenia. Jest również większe u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniem od alkoholu i/lub narkotyków w wywiadzie. Pacjenci tej grupy powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją podczas leczenia preparatami nasennymi. W przypadkach, w których doszło do rozwoju uzależnienia, nagłe zaprzestanie leczenia może spowodować wystąpienie zespołu abstynencyjnego, którego objawami są bóle głowy i mięśni, skrajny lęk i napięcie psychiczne, niepokój, splątanie i drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić następujące objawy: derealizacja, depersonalizacja, przeczulica słuchowa, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, dźwięki i dotyk, omamy i napady drgawkowe. Bezsenność z "odbicia": jest to przemijający zespół, polegający na nasileniu objawów, które spowodowały zastosowanie benzodiazepin i leków podobnych do benzodiazepin. Może pojawić się w związku z zaprzestaniem leczenia nasennego. Towarzyszyć mu mogą inne objawy, w tym zmiany nastroju, lęk i niepokój. Pacjenta należy koniecznie poinformować o możliwości wystąpienia takiego zespołu. Ponieważ ryzyko wystąpienia zespołu abstynencyjnego lub reakcji z "odbicia" jest większe w przypadku nagłego odstawienia preparatu, zaleca się stopniowe zmniejszanie jego dawki. Istnieją doniesienia, że w przypadku krótko działających benzodiazepin i leków podobnych do benzodiazepin o krótkim działaniu zespół abstynencyjny może wystąpić w przerwie pomiędzy kolejnymi dawkami, zwłaszcza gdy stosuje się wysokie dawki preparatu. Niepamięć: benzodiazepiny i leki podobne do benzodiazepin mogą wywoływać niepamięć następczą. Zjawisko to występuje najczęściej kilka godzin po przyjęciu preparatu. Aby zmniejszyć to ryzyko pacjenci powinni mieć zapewnione około 7-8 h nieprzerwanego snu. Reakcje psychiczne i "paradoksalne": w przypadku stosowania benzodiazepin i leków podobnych do benzodiazepin możliwe jest wystąpienie następujących reakcji (zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku): niepokój, nasilona bezsenność, pobudzenie, rozdrażnienie, agresywność, urojenia, napady złości, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowanie oraz inne zaburzenia zachowania. W takich przypadkach należy przerwać leczenie. Laktoza: ze względu na zawartość laktozy preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Kierowców i operatorów urządzeń mechanicznych należy poinformować, że podobnie, jak w przypadku stosowania innych leków nasennych, następnego ranka po przyjęciu zolpidemu istnieje ryzyko wystąpienia senności. W celu zmniejszenia tego ryzyka zaleca się zachowanie 7-8-godz. wypoczynku pomiędzy zażyciem leku a prowadzeniem pojazdu.

Interakcje: Alkohol: picie alkoholu w trakcie leczenia może nasilać uspokajające działanie zolpidemu. Leki hamujące OUN: w przypadku skojarzonego stosowania z lekami przeciwpsychotycznymi (neuroleptykami), nasennymi, anksjolitykami, lekami uspokajającymi, lekami przeciwdepresyjnymi, opioidowymi lekami przeciwbólowymi, lekami przeciwpadaczkowymi, lekami znieczulającymi oraz przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym może wystąpić nasilenie działania hamującego na OUN. Skojarzone stosowanie z opioidowymi lekami przeciwbólowymi może nasilać euforię, prowadzącą do zwiększenia uzależnienia psychicznego. Sertralina: interakcja z sertraliną może powodować zwiększoną senność. Opisywano również pojedyncze przypadki omamów wzrokowych. Substancje hamujące enzymy wątrobowe (zwłaszcza cytochrom P 450) mogą nasilać działanie krótko działających benzodiazepin i leków podobnych do benzodiazepin. Winian zolpidemu jest metabolizowany z udziałem kilku enzymów cytochromu P 450 (głównie CYP3A4, ale również CYP1A2). Jednocześnie stosowana ryfampicyna (induktor CYP3A4) osłabia działanie zolpidemu. Itrakonazol (inhibitor CYP3A4) nie zmienia w sposób istotny działania farmakodynamicznego i farmakokinetyki zolpidemu. Nie ustalono znaczenia klinicznego takiej interakcji. Możliwe jest wystąpienie interakcji zolpidemu z substancjami, które są substratami lub induktorami izoenzymu CYP3A4. Ranitydyna i cymetydyna: nie stwierdzono istotnych interakcji farmakodynamicznych podczas skojarzonego stosowania z zolpidemem.

Ciąża i laktacja: Chociaż badania na zwierzętach nie wykazały teratogennego ani embriotoksycznego działania zolpidemu, bezpieczeństwo jego stosowania w ciąży nie zostało ustalone. Zolpidemu nie należy stosować w okresie ciąży, zwłaszcza w I trymestrze. W przypadku planowania lub podejrzewania ciąży, pacjentka powinna zwrócić się do lekarza w celu ustalenia możliwości stosowania preparatu. Jeśli ze wskazań lekarskich konieczne jest stosowanie zolpidemu w późnym okresie ciąży lub w czasie porodu, nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych u noworodka (takich jak hipotermia, hipotonia lub umiarkowana niewydolność oddechowa). U niemowląt matek stosujących długotrwale w późnym okresie ciąży benzodiazepiny i leki podobne do benzodiazepin może wystąpić fizyczne uzależnienie i zespół abstynencyjny. Ponieważ niewielkie ilości zolpidemu przenikają do mleka kobiecego, stosowanie preparatu u kobiet karmiących piersią nie jest zalecane.

Działania niepożądane: Istnieje zależność między wielkością dawki winianu zolpidemu a występowaniem działań niepożądanych, zwłaszcza objawów ze strony OUN i przewodu pokarmowego. Występują one częściej u pacjentów w podeszłym wieku. Następujące działania niepożądane występują głównie na początku leczenia: senność w ciągu dnia, zmniejszenie sprawności umysłowej, splątanie, znużenie, bóle głowy, zawroty głowy, osłabienie mięśni, zaburzenia chodu lub podwójne widzenie. Rzadko opisywano zaburzenia żołądka i jelit, osłabienie popędu płciowego lub reakcje skórne. Niepamięć: zolpidem w dawkach terapeutycznych może wywoływać niepamięć następczą. Zagrożenie zwiększa się podczas stosowania dużych dawek. Zaburzeniom pamięci mogą towarzyszyć zaburzenia zachowania. Reakcje psychiczne i "paradoksalne": zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, obejmują następujące objawy: bezsenność, pobudzenie, rozdrażnienie, agresja, omamy, napady złości, koszmary senne, psychozy, niewłaściwe zachowanie, somnambulizm. Depresja: w następstwie leczenia zolpidemem może ujawnić się istniejąca wcześniej depresja. Ponieważ bezsenność może być objawem depresji, w przypadku utrzymywania się zaburzeń snu pacjenta należy poddać powtórnemu badaniu. Opisano następujące działania niepożądane, które występowały (niezbyt często): zaburzenia układu nerwowego: wzmożona potliwość, bladość, niedociśnienie ortostatyczne, pobudzenie, zmniejszenie zdolności poznawczych, trudności w koncentracji, omamy, chwiejność emocjonalna, migrena, parestezje, drżenie, osłupienie. Zaburzenia żołądka i jelit: utrudnienie połykania, wzdęcia z oddawaniem gazów, czkawka, zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit. Zaburzenia serca /zaburzenia naczyń: zaburzenia krążenia mózgowego, nadciśnienie tętnicze, tachykardia. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększenie aktywności gamma-GT. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: hiperglikemia. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: zapalenie stawów. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: zaburzenia miesiączkowania, zapalenie pochwy. Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia: zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: świąd. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zapalenie cewki moczowej, nietrzymanie moczu. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: złe samopoczucie, obrzęki, uraz, gorączka.

Przedawkowanie: Po przedawkowaniu zolpidemu stosowanego w monoterapii informowano o zaburzeniach świadomości, objawiających się sennością, a nawet łagodną śpiączką. Objawy te całkowicie ustępowały, jeśli dawka zolpidemu nie przekraczała 400 mg. Przedawkowanie zolpidemu z jednoczesnym spożyciem substancji o ośrodkowym działaniu hamującym, w tym alkoholu, prowadziło do cięższych objawów, a nawet do zgonu. W przypadkach przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Jeśli płukanie żołądka nie wydaje się wskazane (np. z powodu zbyt dużego upływu czasu od przyjęcia leku), należy podać węgiel aktywowany w celu zmniejszenia wchłaniania leku z przewodu pokarmowego. Nie należy podawać leków uspokajających nawet wtedy, gdy pacjent jest pobudzony. W ciężkich przypadkach można podać flumazenil. T0,5 flumazenilu wynosi około 40-80 minut i ze względu na krótkotrwałe działanie może być konieczne podanie następnych dawek leku. Pacjent powinien pozostawać przez ten czas pod ścisłą obserwacją, gdyż fumazenil może wywoływać objawy neurologiczne (drgawki). Zolpidem nie jest usuwany metodą hemodializy.

Działanie: Zolpidem jest pochodną imidazopirydyny, która wybiórczo wiąże się z receptorem omega-1 w podjednostce a kompleksu receptorowego GABA-A, podczas gdy benzodiazepiny niewybiórczo wiążą się zarówno z podtypem omega-1, jak i omega-2. Swoiste uspokajające działanie zolpidemu przypisuje się modyfikacji kanału chlorkowego za pośrednictwem tego receptora. Działanie to neutralizuje antagonista benzodiazepin - flumazenil. Działanie u zwierząt: wybiórcze wiązanie z receptorami omega-1 może wyjaśniać brak działania zolpidemu zwiotczającego mięśnie i przeciwdrgawkowego w dawkach nasennych. Działanie to na ogół obserwuje się w przypadku benzodiazepin, które nie wiążą się wybiórczo z receptorami omega-1. Działanie u ludzi: winian zolpidemu przyspiesza zasypianie i zmniejsza ilość przebudzeń, wydłuża czas trwania snu i poprawia jego jakość. Działania te wiążą się z charakterystycznym profilem w EEG, różnym od uzyskanego w wyniku działań benzodiazepin. Zolpidem zasadniczo zachowuje etapy snu. W zalecanych dawkach zolpidem nie wpływa na czas trwania paradoksalnej fazy snu (REM). Dzięki wybiórczemu wiązaniu z receptorem omega-1 zolpidem zachowuje głęboki sen (fazy 3 i 4). Wszystkie poznane działania zolpidemu są odwracalne przez antagonistę benzodiazepin - flumazenil.

Skład: 1 tabl. powl. zawiera 5 mg lub 10 mg zolpidemu winianu.


Przed użyciem leku zapoznaj się z oryginalną ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje prezentowane w serwisie zdrowastrona.pl nie mają charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie mogą zastępować lub ograniczać kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Opisy leków mają charakter informacyjny. Nie oznaczają, że stosowanie opisanego leku jest bezpieczne, skuteczne i właściwe w Twoim przypadku. Informacje te nie mogą zastępować fachowej porady lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Dlatego zawsze przed zastosowaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości, niezrozumienia tekstu zwróć się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.


Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow