licznik

zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna


licznik


licznik

Stany i procesy chorobowe

 

 

ZAKAŻENIE:

Polega na rozmnażaniu się drobnoustrojów w organizmie.

Wyróżniamy dwa rodzaje mechanizmów zakażenia:

 • zakażenia wewnątrzpochodne - gwałtowny rozwój drobnoustrojów, które dotyczczas żyły w organizmie w niewielkiej ilości, ale uzyskały warunki sprzyjające do szybkiego rozwoju.
 • zakażenia zewnątrzpochodne - wtargnięcie drobnoustrojów z zewnątrz, najczęściej poprzez innego zakażonego.

Skóra i błony śluzowe zapobiegają i przeciwdziałają przenikaniu drobnoustrojów do organizmu. Miejsca wtargnięcia drobnoustrojów do organizmu nazywamy wrotami zakażeń, są to najczęściej jama ustna, jama nosowa i skóra. Pierwszą obroną organizmu jest odczyn zapalny, w trakcie którego specjalne komórki (fagocyty) mają za zadanie zniszczyć drobnoustroje. W niektórych chorobach (np. w tężcu) drobnoustroje wydzielają do organizmu toksyny (jad) i dzięki temu udaje im się przeniknąć w głąb organizmu. Wówczas za ich zniszczenie odpowiedzialne stają się węzły chłonne i wytwarzane przez nie przeciwciała odpornościowe. Tylko najsilniejsze drobnoustroje lub przy znacznym osłabieniu organizmu dochodzi do zakażenia krwi. Dzieje się tak również podczas urazów, gdy zostają otwarte naczynia krwionośne lub, gdy drobnoustroje dostaną się wprost do krwi przez przenosicieli (wszy, komary, zanieczyszczone strzykawki). Po wtargnięciu drobnoustrojów do krwi nadal trwa obrona organizmu. Dzięki pracy przeciwciał następuje na ogół zniszczenie drobnoustrojów i powstaje stan odporności, który uniemożliwia na (krótszy lub dłuższy czas) kolejne takie zakażenie.   

 

Posocznica - silne zatrucie jadami drobnoustrojów krążących we krwi. 

Ropnica - drobnoustroje ropotwórcze wywołują ogniska ropne w całym organizmie.

Zatrucie krwi - we krwi znajdują się jedynie jady bakteryjne wytworzone przez drobnoustroje. 

 

ZAKAŻENIA BEZOBJAWOWE - mimo aktywnej obecności drobnoustrojów nie ma objawów chorobowych, często to także stan nosicielstwa.

ZAKAŻENIA UTAJONE - poczatkowy okres zakażenia, zanim nastapią objawy choroby.

ZAKAŻENIA PORONNE - obajwy choroby są tak niewielkie, że często są bagatelizowane przez chorego bądź lekarza.       

 

 

ZAPALENIE:

To stan reakcji obronnej organizmu na działanie czynników szkodliwych:

 • fizycznych (np. urazy mechaniczne i cieplne, prąd elektryczny, promienie rentgenowskie)
 • chemicznych (np. środki żrące, produkty przemiany materii)
 • biologicznych (np. drobnoustroje, toksyny bakteryjne)

W każdym ognisku zapalnym zachodzą jednocześnie:

 • proces uszkadzający
 • zaburzenia ciśnienia
 • zmiany rozrostowe 

 

Objawy zapalenia:

 • subiektywne - odczuwane i zauważane przez chorego
 • obiektywne - mogą być zaobserwowane i zbadane przez inne osoby
 • miejscowe - występują w ognisku zapalnym: zaczerwienienie, podwyższona temperatura ogniska zapalnego, obrzmienie, ból, utrudnione czynności narządu objętego tym stanem.
 • ogólne - powstają po dostaniu się do krwi produktów z rozpadu tkanek w ognisku zapalnym: gorączka, odczyn uczuleniowy, zwyrodnienie narządów miąższowych
 

 

Podział zapaleń:

 • ostre - trwa krótko (od kilku dni do kilku tygodni); objawy są na ogół gwałtowne z przewagą zmian wysiękowych; np. zastrzał, angina, krupowe zapalenie płuc.
 • podostre - trwa dłużej niż 6 tyg. i jest to najczęściej etap pośredni między stanem ostrym a przewlekłym. Objawy są mniej nasilone
 • przewlekłe - proces mogący trwać od kliku miesięcy do nawet kilku lat. Objawy są słabe lub nieznaczne     
 • zmiany uszkadzające - z przewagą zmian wstecznych; najczęściej dotyczą narządów miąższowych (wątroba, nerki). Dochodzi do zwyrodnienia komórek i ich martwicy. Taki stan zapalny nazywany jest marskością
 • zmiany wysiękowe - z przewagą zmian w krążeniu; najłagodniejszą postacią z tej grupy jest stan zapalny z wysiękiem surowiczym, a inne to: zapalenie włóknikowe (gdy dochodzi do skrzepnięcia wysięku), zapalenie ropne (w wysięku przeważa ropa), zapalenie nieżytowe (pojawia się śluz w wysięku), zapalenie krwotoczne (w wysięku pojawiają się krwinki czerwone), zapalenie zgorzelinowe (związane z obecnością drobnoustrojów gnilnych)
 • zmiany wytwórcze - z przewagą zmian rozrostowych; mogą mieć ostry lub przewlekły przebieg. Na ogół powstają w przebiegu chorób odzwierzęcych, w gruźlicy, kile, trądzie, ziarnicy złośliwej.  
 

 

ZMĘCZENIE:

 • stan organizmu, który rozwija się podczas lub wskutek wysiłku
 • zmniejszenie zdolności do pracy, osłabienie chęci jej kontynuowania
 • skutek reakcji obronnych organizmu przed nadmiernym przeciążeniem
 • dwa rodzaje zmęczenia: zmęczenie obwodowe i zmęczenie ośrodkowe
 • ustępuje po odpowiednio długim odpoczynku i ewentualnym wyrównaniu strat wody, elektrolitów i węglowodanów, jeśli takie straty towarzyszyły wysiłkowi.

 

Zmęczenie obwodowe: zmniejszenie zdolności mięśni do skurczów poprzez wzrost temperatury i zakwaszenie środowiska wewnątrzkomórkowego (w czasie pracy w mięśniach wzrasta temperatura i wytwarzany jest kwas mlekowy).

Zmęczenie ośrodkowe:

 • narastające odczucie ciężkości wykonywanej pracy
 • osłabienie chęci jej kontynuowania
 • zakłócenia zdolności koncentracji uwagi, spostrzegania i zapamiętywania
 • upośledzona koordynacja ruchowa
 • różnego rodzaju zaburzenia wegetatywne

Zmęczenie przewlekłe – różnego rodzaju zaburzenia czynności regulacyjnych spowodowane najczęściej brakiem dostatecznie długiego wypoczynku.

 

 

ZANIK:

 • stopniowe zmniejszanie się masy narządu lub komórki
 • zanik fizjologiczny - wystepuje w różnych okresach życia: u płodu zanika błona źreniczna, u noworodka - naczynia pępkowe, u dzieci - grasica, w wieku dojrzałym - zanikają narządy nie pracujące, w okresie przekwitania - gruczoły płciowe, w okresie starości - stopniowy zanik wszystkich narządów i tkanek
 • zanik patologiczny - spowodowany czynnikami chorobotwórczymi. Postwaje na skutek niedoboru składników potrzebnych do życia, wskutek ucisku lub w wyniku nieczynności.
 

 

ZWYRODNIENIE:

W komórce lub w substancjach międzykomórkowych pojawiają się substancje, które w prawidłowych warunkach nie występują.

Najczęściej występują:

 • zwyrodnienia miąższowe - wątroby, nerek, serca. Najczęściej w chorobach zakaźnych lub przy gorączce
 • zwyrodnienia rogowe - nadmierne tworzenie się naskórka - zgrubienia na stopach i dłoniach, nagniotki na palcach stóp, rybia łuska, łuszczyca
 • zwyrodnienia koloidowe - nagromadzenie się nadmiernych ilości substancji białkowej (koloidowej) w pęcherzykach i przewodach gruczołowych tarczycy. Powstają wówczas widoczne wole
 • zwyrodnienia skrobiowate - są następstwem chorób, np. gruźlicy, kiły, nowotworów, białaczki. Obejmują najczęściej śledzionę, nerki i wątrobę. Zmiany są nieodwracalne i prowadzą do śmierci wskutek zablokowania i zaniku ważnych dla życia narządów
 • zwyrodnienia tłuszczowe - gromadzenie się kropli tłuszczu w komórkach narządów miąższowych.

Przyczyny mogą być wielorakie. Stłuszczenie serca osłabia sprawność skurczową serca i prowadzi jednocześnie do niewydolności krążenia. Stłuszczenie wątroby prowadzi do zaburzeń przemiany materii, może dojśc do jej marskości. Stłuszczenie nerek wywołuje ciężkie zaburzenia czynności wydalniczych. 

 

 

MARTWICA:  

Śmierć tkanek lub narządów w żywym organizmie na skutek nagłego zahamowania procesów przemiany materii. Nie jest to jednak ten sam proces, co obumieranie tkanki. Wywołać ja może większość czynników szkodliwych i chorobotwórczych: czynniki mechaniczne, termiczne, chemiczne, jady bakteryjne. Przykładem martwicy jest zawał i odleżyny.

 

 

ZMIANY POSTĘPOWE:

Przerost - proces powiększania się masy narządu. Występuje u zdrowych ludzi pracujących fizycznie i sportowców. Chorobowy, patologiczny przerost występuje np. w mięśniu serca (przy oporze w krążeniu), w żołądku (na skutek przewężenia odźwiernika), w pęcherzu moczowym (przy przeroście gruczołu krokowego), w tarczycy (przy podwyższonym wydzielaniu hormonów). W sytuacji, gdy jeden z parzystych narządów przejmuje na siebie funkcje nieczynnego bądź usuniętego narządu "bliźniaczego", dochodzi do przerostu zastępczego.

Rozrost - powiększenie narządu poprzez intensywne romnażanie się komórek danej tkanki. Zjawisko to może mieć nerwowe lub hormonalne podłoże. Do rozrostu o patologicznym charakterze może dojśc np. przy przewlekłych zakażeniach układu limfatycznego, dotyczy to wtedy węzłów chłonnych i śledziony. Bardzo często rozrost występuje razem z przerostem, np. w przypadku choroby o nazwie słoniowacizna (przerost i rozrost tkanki łącznej przy zastoju chłonki).

Odrost - proces odbudowy zużytych lub utraconych komórek, tkanek, narządów. Zjawisko to ma prawidłowy przebieg w funkcjonowaniu naskórka, włosów i paznokci, a także błony śluzowej macicy. Odrost patologiczny ma miejsce, gdy następuje np. po urazach. Ubytek zniszczonych komórek najczęściej jest uzupełaniany przez komórki z najbliższego sąsiedztwa. Jednak - im bardziej zróżnicowana jest tkanka, tym mniejsze są jej zdolności do odrostu. Tkanka nerwowa ma bardzo śladową taką zdolność. Mięsień serca prawie wcale nie odrasta, nerki i płuca nie mają zdolności regeneracyjnych. Stosunkowo dobrze natomiast odrastają komórki przewodów żółciowych i wątroby. Bardzo swoisty charakter ma odrost w przypadku kości. To wieloetapowy proces, w trakcie którego może zachodzić powstawanie zgrubień i narośli kostnych, odbiegających swą formą od pierwotnego kształtu kości. 

Ziarninowanie - uzupełnianie uszkodzeń tkanki poprzez zastąpienie ubytków tkanką łączną (tzw. tkanką ziarninową) tworzącą po zakończeniu procesu naprawy bliznę. 

Gojenie się ran - rana jest wynikiem przerwania ciągłości tkanek pod wpływem urazu połączonego z uszkodzeniem tkanki i krwotokiem. Gojenie się rany następuje dzięki połączeniu jej brzegów  i wypełnienie ubytku ziarniną, a docelowo blizną. 

 

 

KAMICA:

Grupa chorób, w przebiegu których w przewodach i narządach tworzą się kamienie. Z płynów ustrojowych wytrąca się sól, która tworzy w połączeniu np. ze złuszczonym nabłonkiem, pasożytami lub drobnoustrojami większe skupiska i zastoje. Powstałe kamienie prowadzą do zjawiska tzw. kolek - napadów bólowych. Kamienie w narządach utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają odpływ wydzieliny. Tak dzieje się w przypadku najczęstszych chorób tego typu: kamicy nerkowej (dochodzi do bezmoczu) czy kamicy wątrobowej (dochodzi do żółtaczki). Inne rzadsze schorzenia z tej grupy to m. in. kamica układu żółciowego, kamica trzustkowa czy kamica ślinianek. 

 

 

DNA MOCZANOWA (ARTRETYZM):

Zaburzenia przemiany kwasów nukleinowych poprzez wytrącanie się moczanów w tkance łącznej, głównie w chrząstkach stawowych. Prowadzi to do miejscowych stanów zapalnych i zniekształcenia stawów, a co za tym idzie - do upośledzenia ich ruchów.  Dna występuje głównie u osób straszych, a najczęściej zmianom ulegają: staw palucha (podagra), staw kciuka (chiragra) lub staw kolanowy (gonagra). 

 

 

CHOROBA POPROMIENNA:

 • zespół zmian ogólnoustrojowych, jakie następują po napromieniowaniu zbyt dużą dawką promieniowania jonizującego
 • objawy i przebieg zależą od dawki napromieniowania
 • wiele zmian następuje dopiero po dłuższym czasie, nawet po kilku lub kilkunastu latach; zaliczamy do nich: nowotwory złośliwe skóry, kości i białaczkę.
  
 
 
     
      
 
 
 

Poleć znajomemu


zdrowiem alergie bez recepty leki objawy tanie_leki badania przypominanie o dawce leku choroby edukacja zdrowotna objawy edukacja zdrowotna leczenie leki antykoncepcja objawy pacjenci lekseek rak lekami astma postać nowotwory przypominanie o dawce leku tabletki spis leków baza_lekow zdrowie informator nowotwory edukacja_zdrowotna
leczeniezdrowiechorobytanie lekibaza lekowPamietaj o zdrowiualergiereceptariuszpamietaj o zdrowiubaza lekow